גוש 8014 אבן יהודה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 8014 אבן יהודה: הערר הוגש על החלטת הועדה המקומית לתו"ב שרונים מיום 31/1/05, בה קבעה תנאים שונים למתן היתר לבית מגורים בחלקה 110 גוש 8014 אבן יהודה ובהם קביעת גובה 0.00, תנאי לגבי חזית המבנה לרחוב הנופר כך שלא תהיה של 3 קומות, לרבות התאמת הפיתוח להגדרת המרתף ותנאים נוספים המופיעים בדרישות המחלקה הטכנית המלווה את החלטת מליאת הועדה. העורר מתאר בפירוט רב את ההליך הארוך של הוצאת ההיתר נשוא הערר, אשר החל עוד בשנת 1995, בה אישרה הועדה המקומית הוצאת היתר במפלס 0.00 אחר, ומסיבות שונות לא יצא היתר זה אל הפועל. לימים הוצאו היתרים שונים במתחם ואף נבנו בתי מגורים במגרשים סמוכים. במהלך השנים הגיש העורר בקשות שונות אשר אין לטעמנו צורך לעסוק בהם במסגרת החלטה זו. אין אנו מביעים עמדה בשאלת האחריות למצב העובדתי תכנוני שנוצר. בשלב זה ונוכח המצב יש לבחון ההיתר המבוקש ביחס למציאות האקטואלית לצורך הערר המונח בפנינו. באשר להחלטה נשוא הערר טוען העורר כי היא בלתי סבירה באופן בולט ומשמעותה של החלטה קשה ביותר, שכן המגרש ובית המגורים שלו יהיו "קבורים" ונמוכים באופן משמעותי ביותר ביחס לבית המגורים במגרש השכן, שלגביו אותה ועדה מקומית אישרה בניה במפלס גבוה אף ללא כל הקלה. העורר טוען כי קיימת הפלייה ברורה ופסולה בינו לבין המגרש השכן וזאת ללא כל הסבר או נימוק סביר. לטענת העורר התנאים שקבעה הועדה המקומית ייגרמו לירידת ערך של המגרש ובית המגורים שלו וייגרמו לו פגיעה בפרטיות ובהנאה מהבית המתוכנן. לאחר ששמענו את טענות הצדדים ולאחר עיון במסמכי הבקשות השונות ובמסמכים רבים נוספים סבורים אנו כי יש לקבל באופן חלקי את הערר. אין חולק וגם הועדה המקומית אינה מכחישה זאת, כי בהיתרים ובבניה במגרש 2281 נעשו חריגות כאלה ואחרות ביחס למצב התכנוני החל על המקרקעין, לרבות ובעיקר בנושא מפלס הכניסה הקובעת דהיינו מפלס 0.00, דבר שהשפיע על מפלסי הפיתוח בתכנון הבית הסמוך לבית המתוכנן על ידי העורר. מצב זה הוא מצב קיים, ועל מנת שלא תגרם פגיעה לבית העורר מחד, אך לא תגרם פגיעה בחזות המתחם והסביבה מאידך, יש להתאים בין הבניה בחלקת העורר לחלקת השכן. לפיכך אנו קובעים בזה כדלקמן: מפלס 0.00 של בית העורר במגרש 2280 ייקבע בהתאמה למפלס 0.00 של השכן במגרש 2281 ויקבע באותו הפרש מן הקבוע בבינוי, וזאת לאחר קביעת מודד מוסמך חיצוני לגבי השינוי במפלס 0.00 של השכן במגרש 2281 ביחס לגובה המאושר בבינוי, וזאת לאחר בדיקת הגובה שבוצע בפועל. חריגות בניה נוספות שבוצעו (אם בוצעו) במגרש השכן (2281) יטופלו כחוק. מקובלת הטענה כי יש לשמור, ככל האפשר, על חזות המבנים וגובהם כלפי הרחוב כ - 2 קומות. המרתף יתוכנן בהתאם לחוק ולתקנות. לאור האמור התוצאה היא כי הדיון מוחזר לועדה המקומית על מנת שתטפל בהוצאת ההיתר בכפוף ובהתאם להנחיות הנ"ל. קרקעותגוש חלקה