גוש 8025 אבן יהודה - תביעה לתשלום פיצויים על הפקעה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 8025 אבן יהודה - צומת בני דרור: כללי לפני תובענה לתשלום פיצויי הפקעה שהגישו המבקשים כנגד המשיבה בגין הפקעת מקרקעין לצורך התווית מחלף דרור. התביעה הוגשה בתחילה בגין הפיצוי המגיע למבקשים בגין הפקעת חלק מחלקתם (חלקה 5 בגוש 8025) וכן בגין הפגיעה ביתרת החלקה . המבקשים רכשו את החלקה בשנת 1994. ביום 3.10.06 פורסם צו לתפיסת כמחצית משטח החלקה (כ- 10,120 מ"ר מתוך 19,967 מ"ר)לצורך בניית מחלף בצומת בני דרור. בחודש מאי 2009 קיבלו המבקשים מכתב מהמשיבה כי היא מבקשת לתפוס חזקה בשטח מכח צו ההפקעה. המבקשים סירבו למסור את החזקה ולכן הגישה המשיבה בקשה לבית המשפט להורות על תפיסת החזקה (ה"פ 9147-09-09). לאחר מו"מ שנוהל בין הצדדים במסגרת התובענה לפינוי הנ"ל, הגיעו הצדדים ביום 23.11.09 להסדר לפיו השטח ימסר לחזקת המשיבה כנגד תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת וכן על מינוי שמאי מקרקעין (שעל זהותו הוסכם בין הצדדים) להכרעה במחלוקות השמאיות וככל שהצדדים לא יגיעו להסדר ביניהם, יהיו רשאים המבקשים לפנות לבית המשפט בתובענה כספית על יתרת הפיצוי המגיע להם. המשיבה שילמה למבקשים סכום שאינו שנוי במחלוקת בסך של 809,000 ₪ (להלן:"התשלום שאינו במחלוקת"). ההסכמה ביום 23.11.11 התקיים לפני דיון והוסכם בין הצדדים כי: 1. תביעת המבקשים לקבלת פיצוי בגין 25% שהופקעו משטח החלק, תידון בפני הועדה שמונתה ע"י שר התחבורה על מנת שתבחן זכאות המבקשים לפיצוי זה, תוך הסכמה שבשיקולי הועדה לא תלקח בחשבון השאלה, האם המבקשים פינו את השטח ומסרו אותו מרצונם למשיבה ואם לאו. 2. בית המשפט יכריע בפשרה ללא נימוקים, במחלוקת שבין הצדדים לגבי שיעור הפיצוי המגיע למבקשים בין 25$ ל- 60$ למ"ר ליום הקובע. 3. פסק הדין יתייחס אך ורק לשטח של 5,128 מ"ר (עקב העברת המחלוקת בשאלת ה-25% לועדה). 4. יפסקו הוצאות ושכ"ט עו"ד וכן הריבית וההצמדה לה זכאים המבקשים בגי הסכום שיפסק. 5. הצדדים יגישו ביחד סיכומים קצרים לעניין סכום הפיצויים בטווחים שהוסכמו (בין 25$-60$)ולענין שכ"ט עו" וההוצאות. הכרעה המבקשים הגישו את התובענה ע"ס השווה ל- 934,686$. המבקשים חישבו את הסכום הנתבע על ידם לעניין פיצויי ההפקעה לפי שווי של 55$ למ"ר וובסה"כ פיצוי בגין המקרקעין שהופקעו סך השווה ל- 556,600$ ( ובנוסף 378,268$בגין נזק לנותר). הסכום שאינו שנוי במחלוקת וששולם למבקשים עומד ע"ס 128,200$. בהתאם להסכמת הצדדים נמחקו מהתביעה שני רכיבים: א. הפיצוי בגין 25% הראשונים כשתביעה זו תתברר בפני הועדה שהוקמה ע"י שר התחבורה. ב. פיצוי בגין הנזק לנותר כשתביעה זו תתברר במסגרת תביעה לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה . עיקר המחלוקת שבין הצדדים מתמקדת בשאלה מה שווי הפיצוי המגיע למבקשים בגין הקרקע שהופקעה. המבקשים תבעו לפי חוות דעת השמאי מטעמם- 55$ למ"ר. המשיבה טענה לפי חוות דעת השמאי מטעמה- 25$ למ"ר. המומחה מטעם בית המשפט (השמאי לס) - 60$ למ"ר. השמאי לס נחקר ע"י הצדדים בבית המשפט ביום 23.11.11. כאמור הצדדים הסמיכו אותי לפסוק בפשרה ללא הנמקה. לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, חקירת השמאי מטעם בית המשפט, בחנתי סיכומי הצדדים, עינתי בחוות הדעת ובחומר שהוגש בתובענה זו, ובין הייתר לקחתי בחשבון כי בצד הדרומי של הצומת לא נעשו עיסקאות והשמאיים התקשו לבחון את השווי לפי עיסקאות השוואה דומות שנעשו בצד הדרומי (לעומת עיסקאות רבות הנעשות בצד הצפוני של הצומת) וכי טעויות התגלו גם בחוות דעת השמאי מטעם המשיבה, אני קובע כי סכום הפיצוי שישולם למבקשים בגין ההפקעה יעמוד על סך כולל של 46$ למ"ר. סכום הפיצוי ישולם בשקלים בהתאם לשער הדולר היציג ארה"ב שהתפרסם ע"י בנק ישראל ביום ההכרזה, 3/10/06. לסכום הפיצוי תתוסף ריבית בהתאם לשיעור הקבוע בחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד- 1964 מיום ההכרזה ועד ליום תפיסת החזקה- 15/12/09, ומיום תפיסת החזקה ועד ליום התשלום בפועל יתווספו לסכום הפיצוי הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א- 1961 (להלן:"סכום הפיצוי הכולל"). מסכום הפיצוי הכולל, יש להפחית את הסכום שאינו שנוי במחלוקת וששולם למבקשים כשהוא צמוד ונושא ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א- 1961. מי מהמבקשים המוגדרים "כעוסקים" לעניין חוק מע"מ, יתווסף לסכום הפיצוי האמור מע"מ כדין כנגד הוצאת חשבונית למשיבה. משלא נרכשה ע"י המבקשים קרקע חלופית ולא הוכח לי כי קיימת כוונה שכזו, לא מצאתי לזכות את המבקשים בהוצאות נלוות. בנוסף תשלם המשיבה למבקשים שכ"ט עו"ד בסכום כולל השווה ל-12% מסכום הפיצוי הכולל וכן סך כולל של 9,000 ₪ בגין החזר של חלק מהוצאות המשפט. שכ"ט עו"ד וההוצאות ישולמו בתוך 30 יום מהיום וממועד זה ואילך יתווספו להם הפרשי צמדה וריבית כחוק. קרקעותפיצוייםהפקעהגוש חלקה