גוש 8038 חלקה 25 שרונים

שני העררים נושאם אחד - תביעת פיצויים בגין פגיעה ישירה לכאורה במקרקעין השייכים לעוררים, בשל שינוי חלק משטח חלקת העוררים מקרקע חקלאית לדרך נופית, עבור קטע מכביש מס' 562. העוררים הגישו את תביעת לירידת ערך מקרקעיהם מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה לאחר כניסת תוכנית מח/128ג' לתוקף, תוכנית אשר סימנה את הדרך בתיחום חלקת העוררים. הועדה המקומית קבעה כי מקרקעי העוררים אכן נפגעו, ושילמה לעוררים סך של 180,000 ₪ בגין פגיעה זו, האף שלטענת העוררים הפגיע גבוהה בהרבה. לטענתה, סימון הכביש בתמ"מ 21/3 אינה מסוימת דיה, ולפיכך לא ניתן לקבוע באותה תוכנית כי הכביש עובר אכן בחלקת העוררים. חברת מע"צ, אשר חתומה על מכתב שיפוי כלפי הועדה המקומית בגין פיצויים שייפסקו נגד הועדה המקומית בשל אישור תוכנית מח/128ג', הודיעה לועדה המקומית כי היא כופרת בטענה כי הפגיעה במקרקעי העוררים נגרמה בגין אישור התוכנית האמורה, וכי לטענתה הפגיעה נגרמה כבר במועד אישור תמ"מ 21/3, שגם בה מסומן הכביש. אם תתקבל טענת מע"צ, היא לא תהיה חייבת לשפות את הועדה המקומית בגין שינוי ייעוד חלק מחלקת העוררים לכביש. העוררים מצידם, הגישו למען הזהירות גם תביעה לירידת ערך מכוח תמ"מ 21/3. בדיון שהתקיים בפנינו, אליו צורפה חברת מע"צ, נדונה השאלה האם הפגיעה במקרקעי העוררים נגרמה כבר כשאושרה תמ"מ 21/3, כטענת מע"צ, או שמא נגרמה הפגיעה לראשונה רק כאשר אושרה תוכנית מח/128ג' כטענת הועדה המקומית. שמענו את טענות הצדדים, ואף איפשרנו לחברת מע"צ להמציא לנו השלמת טיעון. על בסיס תשריט תמ"מ 21/3 הגענו למסקנה, כי כביש 562 עובר אכן בחלקת העוררים. כאשר בוחנים את הכביש ביחס לחיבורים שלו עם חלקי הכביש המאושרים, אין ספק כי הוא אכן עובר בחלקת העוררים, ומסקנה זו עולה כאמור מתשריט תמ"מ 21/3. אנו מקבלים בעניין זה גם את טענות חברת מע"צ, התומכות במסקנה זו, כפי שהובאו בהשלמת הטיעון שהוגש לנו. הועדה המקומית אינה חולקת על העובדה כי שינוי היעוד לדרך פגעה במקרקעי העוררים, והראייה - היא כבר שילמה לעוררים את סכום ירידת הערך אשר נגרם לדעת הועדה המקומית למקרקעי העוררים. לפיכך אנו קובעים, כי הפגיעה האמורה נגרמה במועד כניסת תמ"מ 21/3 לתוקף, וכי תוכנית זו היא התוכנית הפוגעת. לאור המחלוקת בין העוררים לועדה המקומית באשר לגובה הפגיעה, אין מנוס מהעברת הנושא להכרעת שמאי מכריע. השמאי המכריע יקבע מה הוא שיעור ירידת הערך ביחס למחיר של קרקע חקלאית במרכז הארץ, ללא פוטנציאל תיכנוני. קרקעותגוש חלקה