גילוי מסמכים תלושי שכר של כל העובדים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גילוי מסמכים תלושי שכר של כל העובדים: בפני בקשה לגילוי מסמכים מטעם התובע. הרקע לבקשה בבסיס התביעה עומדת עתירתו של התובע לחיוב הנתבעת לתשלום גמול בגין עבודה בשעות נוספות, כאשר מנגד מפנה הנתבעת להסכם בין הצדדים אשר לפיו שולם לתובע שכר בסיס בצירוף שכר עידוד וזאת לטענתה גם כנגד זכותו לגמול שעות נוספות. לאחר שמיעת עדות התובע בדיון שהתקיים ביום 7.10.13, ביקש התובע שהות להגיש בקשה לגילוי מסמכים ותצהירים משלימים. עיקר הבקשה היה נעוץ בתלוש שכר שהגיע לידי ב"כ התובע במועד הדיון ואשר לטענת התובע תומך בטענתו כי הובטח לו שהשכר שקיבל, הן השכר החודשי והם שכר העידוד, הינו למעשה שכר בסיס ובנוסף לו היה אמור לקבל שעות נוספות. לאחר הדיון הגיש התובע בקשה זו לגילוי המסמכים הבאים: "א. תלושי שכר של כל העובדים בנתבעת שעבדו בשכר "לפי חבילות" ולאחר מכן הועברו ע"י הנתבעת לעבוד בשיטת "שכר עידוד" הנהוגה בנתבעת. עבור כל עובד כזה מבוקשים 3 תלושי שכר מלפני השינוי ו-3 תלושי שכר לאחר השינוי (איך צורך שיופיעו שמות העובדים...). ב. עותק מההסכמים עליהם הוחתמו העובדים הנ"ל בסמוך לפני המעבר לשיטת "שכר עידוד" (שוב ללא זיהוי העובדים)". 4. התובע תמך בקשתו בטענה כי רק במועד הדיון הגיע לידיו תלוש שכר של עובד אחר, אשר ביצע עבודה זהה לשלו ואשר שכרו שולם לפי "תפוקה", לפני המעבר לשיטת "שכר עידוד". לטענת התובע, גילוי המסמכים יוכיח שכמוהו, גם עובדים אחרים מצאו במועד המעבר לשיטת שכר עידוד (שהינה פיקטיבית ושקרית לטענת התובע), ששכר הבסיס שלהם (הנחשב לצורך זכויות סוציאליות) נחצה למעשה לשניים, מבלי שהבינו את משמעות השינוי. לבסוף טוען התובע כי "לצורך חקר האמת יש משמעות אקוטית לדעת מה היה באמת שכרם של אותם עובדים קבועים אחראי אזור, שעבדו לפני השינוי "לפי חבילות"". 5. הנתבעת התנגדה לבקשה ותמצית טענותיה הינו כי אין מדובר אלא במסע דיג, שמנסה לבסס טענה שכלל לא נטענה והינה בגדר הרחבת חזית. התובע הגיב לתשובה וטען כי בהתנגדותה מגלה הנתבעת כי יש לה מה להסתיר וכי רק בגילוי המסמכים המבוקשים תיחשף האמת אודות השיטה השקרית, לטענתו, של תשלום שכר עידוד פיקטיבי. הכרעה 6. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן - תקנות סדר הדין), קובעת כי בית הדין רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים, "אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות". מתוך כך אבחן את הבקשה. 7. בכתב התביעה טען התובע כי החל לעבוד בנתבעת בשכר שעתי, בתוספת גמול שעות נוספות ובחודש 3/2007 שונה בסיס שכרו לשכר חודשי, בתוספת "עמלות" בגין חבילות שמסר (סע' 7 לכתב התביעה), מבלי שקיבל מאותו מועד ואילך כל תשלום נוסף עבור עבודתו בשעות נוספות. התובע ביקש לחשב את הסעדים שתבע על יסוד שכרו הממוצע, לרבות ה"עמלות" (אשר הוגדרו בתלושי השכר כ"שכר עידוד") והסעדים שנתבעים הינם הפרשי גמול בגין עבודה בשעות נוספות, הפרשי דמי גמולים לפנסיה והפרשי פיצויי פיטורים (שני האחרונים נובעים מהפער ביחס לבסיס השכר). הנתבעת הפנתה בכתב ההגנה להסכם שנחתם בין הצדדים ביום 12.3.2007 ואשר בהתאם לו, שונה בסיס השכר של התובע משכר שעתי לשכר חודשי בצירוף שכר עידוד. לטענת הנתבעת, על פי ההסכם אין התובע זכאי לתשלום בגין שעות עבודה נוספות, מעבר לשכר העידוד ששולם לו ואשר עולה על הגמול שהיה מקבל התובע בגין שעות נוספות. 8. בתצהירו העלה התובע לראשונה טענה בדבר הבטחה שנמסרה לו במועד השינוי בשכרו כי הוא למעשה מקודם בתפקיד ובשכר ועל כן הוא יקבל שכר גבוה יותר. התובע לא פירט מי מסר לו את ההבטחה הנטענת. בפועל, כך טען, למרות שנדרש לשעות עבודה מרובות יותר, למעשה המשיך לקבל את אותו שכר, תוך ששונה שמם של רכיבי השכר ומבלי ששולם לו גמול בגין עבודה בשעות נוספות. 9. בדיון הוכחות שהתקיים ביום 7.10.13 ולאחר שתמה חקירת התובע, "שלף" ב"כ התובע תלוש שכר של עובד אחר והציג אותו בפני העדה מטעם הנתבעת. כפי שנרשם בהחלטה מאותו מועד, מדובר בתלוש שכר משנת 2006 של עובד אחר, שלפיו שכרו שולם לפי "תפוקה" (ולא כ"שכר שעתי" או כ"שכר בסיס בצירוף שכר עידוד"). 10. על יסוד הדברים האמורים לעיל, בבואי לדון בבקשה שבפני, לא מצאתי כל רלוונטיות למסמכים המבוקשים על ידי התובע. ואסביר - 11. המבחן העיקרי שעל בסיסו תיבחן בקשה לגילוי מסמכים הוא מבחן הרלוונטיות. על המבקש להצביע על קיומה של זיקה ברורה בין המסמכים שגילויים מתבקש לבין טענותיו בהליך העיקרי. זוהי הרלוונטיות במובנה הצר. בהיעדרה, אין להיעתר לבקשת הגילוי. מאידך, לא די בהתקיימות רלוונטיות במובנה הצר, שכן על המבקש להוסיף ולהצביע על אינטרס בר הגנה המצדיק את גילוי המסמכים המבוקש על ידו. בהתקיימם של אלה יש להמשיך ולבדוק האם בקשת הגילוי מוצדקת בשים לב לאיזון בין האינטרסים של מבקש הגילוי, מחד, ושל הצד השני, מאידך, על רקע נסיבותיו של המקרה (ע"ע (ארצי) 494/06 מדינת ישראל - אבנצ'ק, מיום 28.3.07; ולאחרונה ברע 54124-06-12 דיוינסקי - HSBC Private Bank (Suisse) SA ואח', מיום 7.3.11). 12. במקרה הנדון, מבקש התובע לעיין בכל תלושי השכר של עובדי הנתבעת, אשר עברו מתשלום שכר "לפי חבילות" (שהוא ככל הנראה שכר "תפוקה") לתשלום שכר לפי "שכר עידוד". ברי, לאור האמור לעיל, כי אין מדובר בעובדים שעניינם דומה כלל לזה של התובע, שכן הוא עבר מבסיס שכר שעתי לבסיס שכר חודשי בצירוף שכר עידוד. בהתאם, את טענות התובע יש לבחון בהתייחס לנסיבות העסקתו שלו, לרבות תלושי השכר, חוזה ההעסקה (שאין מחלוקת לגביו שנחתם על ידי הצדדים) או הבטחות שיוכחו, ולא בהתאם לנסיבות העסקתם של עובדים אחרים שעניינם שונה בתכלית. 13. לא בכדי פורטו לעיל טענות התובע בכתב התביעה ואף כפי שהורחבו בתצהירו, וזאת על מנת להבהיר כי אין בהן כל טענה ביחס לעובדים אחרים, בין אם קיבלו שכר לפי "תפוקה" ובין אם בדרך אחרת, מהם ניתן ללמוד על עניינו. 14. בנסיבות אלו, צודקת הנתבעת כי למעשה אין מדובר אלא ב"מסע דיג", ומכל מקום, גם אם היינו מעיינים באותם תלושי שכר שגילויים מבוקש ואף היינו מגלים שלגבי אותה עובדים אכן חילקה הנתבעת את שכרם שהיה לפי תפוקה, לרכיבים אשר הפחיתו את בסיס השכר המוכר לזכויות סוציאליות, כטענת התובע, הרי שממילא לא היה בכך כדי להועיל לתביעה שבפני, שכן אין עניינם של אותם עובדים כעניינו של התובע. התובע אינו טוען כי כך נעשה במקרה שלו וממילא מתלושי השכר עולה לכאורה כי עד מרץ 2007 עמד שכרו השעתי של התובע על סך 20 ₪ לשעה ואילו לאחר מכן היה שכרו החודשי של התובע בסך 4,500 ₪ (שהוא כ-24.1 ₪ לשעה). כך שלא נטענה טענה ולא הוצגה כל ראיה, כאילו בעקבות השינוי הופחת לתובע בסיס השכר לזכויות סוציאליות. 15. לבסוף יובהר, שככל שהובטחה לתובע הבטחה בדבר עליית שכר בעקבות קידום בתפקיד, כטענתו, הרי שממילא אין בתלושי השכר, המעידים על השינוי בשכרם של אותם עובדים בעקבות מעבר לשכר עידוד ולא בעקבות קידום בתפקיד, כדי לתרום לבירור סוגיה זו. סוף דבר 15. על יסוד האמור לעיל - הבקשה נדחית. 16. התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסך 1,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום. 17. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 15 ימים מהיום. 18. על התובע להודיע בתוך 14 ימים האם הוא מצהיר "אלו עדיי" וניתן לקבוע מועד לשמיעת עדויות הנתבעת. גילוי מסמכיםמסמכיםתלוש שכר