דוגמא להסכם פשרה ערעור דיני עבודה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא דוגמא להסכם פשרה בערעור בבית הדין לעבודה - דיני עבודה: 1. במהלך הדיון בערעור הגיעו הצדדים לידי הסכמה כמפורט להלן: "1. פסק הדין של בית דין קמא יישאר על כנו למעט השינויים הבאים: א. פיצויי ההלנה יעמדו על 18% שנתי. ב. פסק הדין ישולם לכל אחת מהמשיבות בנפרד על פי חלקה, ב 5 תשלומים חודשיים שווים בצ'קים לפקודתן החל מיום 1.8.13 ובכל 1 לחודש לאחריו. הפרשי הצמדה וריבית על פיצויי הלנה ישולמו בתשלום שישי בחודש העוקב. ג. דמי ההבראה יעמדו על שיעור דמי ההבראה בשנתיים האחרונות לפני מועד סיום העבודה. 2. בכפוף לביצוע ההסכם, במהלך התקופה האמורה לא יבוצעו כל עיקולים או שיעבודים על כספי הרשת בגין פסק הדין על ידי המשיבים ולא תסוכל אפשרות מימוש פסק הדין על ידי הצדדים. 3. ככל שלא ישולמו התשלומים כסדרם ובמועדם יעמוד מלוא פסק הדין של בית הדין האזורי על כנו ללא השינויים המפורטים לעיל. 4. ההסדר דנן או פסק הדין של בית הדין קמא לא יהוו השתק או מניעות של הצדדים בכל הליך אחר. 5. המערערת תעביר למשיבות או לבאי כוחן תוך 7 ימים טבלה של סכומי פסק הדין בגין כל תובעת בהתאם למתווה דלעיל והמשיבות יעבירו למערערת תוך 3 ימים השגותיהן ככל שקיימות. ככל שלא תהיה הסכמה על הסכומים תועבר המחלוקת להכרעת בית הדין קמא. למען הסר ספק סכומים שלא שנויים במחלוקת ישולמו במועד. 6. המעסיקה תנפיק תוך 10 ימים מהיום טופסי 161 מתוקנים. הסכומים ישולמו כנגד אישורי מס כדין אשר יומצאו על ידי המשיבות לב"כ המערערת עד ליום 20.7.13. משיבה שלא תמציא אישור על ניכוי המס יבוצע התשלום במועדו בניכוי מס כדין. 7. הפרשי הצמדה וריבית על סכום פיצויי ההלנה כאמור לעיל מיום תשלום פיצויי הפיטורים ועד להיום, ישולם במסגרת תשלום שישי. 8. תלוש השכר לגבי מלוא הסכומים לעיל בצירוף ששת הצ'קים יימסרו מראש לב"כ המשיבות לפקודת המשיבות או למשיבות עצמן ככל שאינן מיוצגות, וזאת עד ליום 1.8.13. 9. לגבי המשיבות אילנית דניאלי, רחל דניאלי, כהן פור עליזה, נעמה יוסליס, מירב עזרא ומויאל חסיבה, שלא התייצבו היום לדיון, אנו מבקשים כי ההסדר ישלח אליהן והן יודיעו תוך 7 ימים לב"כ המערערת את עמדתן בנוגע להמשך ההליכים והאם הן מבקשות להחיל עליהן את הסדר הפשרה. ב"כ המערערת תגיש עד ליום 2.7.13 רשימת המשיבות הלא מיוצגות וכתובתן כפי שמופיע בכתבי התביעה. 10. מוסכם שבעניינה של מירב שמעון פסק הדין קמא יתוקן בכך שהמערערת תשלם גם 6,972 ₪ כהפרשי שכר. 11. בכל הנוגע למשיבות המיוצגות ע"י עו"ד דוידוביץ', עו"ד אטינגר, עו"ד ליפשיץ ועו"ד חנן, ישולם התשלום המגיע למשיבות ב 6 תשלומים כמפורט לעיל בצ'קים לפקודתן ותוכן המחאה נפרדת לפקודת ההסתדרות בגין הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 12. מהתשלומים המגיעים על פי הסכם הפשרה יקוזזו הסכומים ששולמו בגין פסק הדין. היתרה תשולם ב 6 תשלומים כמפורט לעיל." 2. הצדדים ביקשו ליתן להסכמתם תוקף של פסק דין. 3. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים כמפורט לעיל. 4. כל צד ישא בהוצאותיו בערעור. חוזהערעורהסכם פשרהפשרהדיני עבודה