דמי לידה בשנת שבתון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא דמי לידה בשנת שבתון: 1. לפני תביעת התובעת כנגד החלטת הנתבע מיום 25.10.11, אשר דחתה תביעה לדמי לידה, באשר ללידה ביום 11.7.11. 2. ואלה הן העובדות הרלבנטיות להכרעתנו זו: א. התובעת עובדת כמורה בבית ספר בית יעקב "משכנות תמר" במודיעין עילית ושהתה בשנת שבתון החל מיום 1.9.10 ועד ליום 31.8.11. ב. בתקופת השבתון הנ"ל קיבלה התובעת תשלומים מקרן ההשתלמות לעובדי הוראה. ג. בתקופת השבתון שילמה התובעת דמי ביטוח באופן עצמאי ע"י שוברים ששולמו בבנק הדואר, בגין: זקנה, נכות, ילדים, נכות עבודה, סיעוד ואימהות (למעט דמי לידה). ד. התובעת ילדה ביום 11.7.11 במהלך תקופת השבתון. 3. המסגרת המשפטית בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1985 (להלן: "החוק") שכותרתו "ביטוח אימהות" בסעיף 40 (ב) ונקבע כי: "מבוטחת לדמי לידה היא אחת מאלה: (1) עובדת או עובדת עצמאית שמלאו לה 18 שנים והיא מועסקת בישראל ואם היא ומעבידה הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל, אף אם היא עבדה מחוץ לישראל. (2)..... סעיף 48 לחוק קובע בהגדרות: "היום הקובע" - היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהריון שנסתיים בלידה שלגביה מוגשת תביעה לדמי לידה...". סעיף 50 לחוק קובע בעניין תנאי הזכאות: (א) מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת או ששילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית (בסעיף זה - דמי ביטוח) תהיה זכאית לדמי לידה...". 4. כפי שעלה מהעובדות וטענות הצדדים, התובעת יצאה לשבתון מרצונה החופשי והיתה מודעת כי בתקופת השבתון לא תקבל את שכרה ממעסיקה, כי לא תרוויח את מלוא שכרה ,אלא רק תקבל מענקים חודשיים מקרן ההשתלמות התובעת אף הסכימה כי עליה לשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח כעצמאית. התובעת היתה זו שביקשה לצאת לשבתון כאשר תחילת ההיריון לאחר יציאתה לשבתון והלידה בתקופת השבתון. 5. כעולה מהוראות הדין החלים על עניינה של התובעת, התובעת אינה עומדת כלל בתנאי סעיף 48 לחוק שאכן לא ניתן להגדיר לתובעת "יום קובע" בשים לב לעובדה כי התובעת הפסיקה לעבוד עוד בטרם היתה בהריון. זכאות מבוטחת לדמי לידה תלויים בשניים: האחד, קיומו של "יום קובע", והשני קיומה של תקופת אכשרה והתובעת אינה עונה לשתי דרישות אלו של החוק. 6. זאת ועוד, נקבע בפסיקת בתי הדין, מבוטחת שלא היתה בהריון במועד הפסקת העבודה, אזי אין לגביה "יום קובע" ומשכך אין אפשרות למנות לה תקופת אכשרה ולכן אינה זכאית לדמי לידה. (ראה פס"ד - המל"ל נ' אילנה גורביץ). 7. עצם תשלום דמי הביטוח במהלך תקופת השבתון כפי טענת התובעת אינו מקנה לתובעת את הזכות לקבלת דמי הלידה. על התובעת היה לברר עם המוסד ,בעת תשלום השובר כעצמאית , מה כלל בחובו התשלום ואין לקבל טענת התובעת כי לא הובא לידיעתה כי דמי הביטוח אינם עבור דמי לידה. 8. לא זו אף זו, אם היה נודע לתובעת בזמן תקופת ההריון וחל"ת ההשתלמות כי דמי הביטוח אינם עבור דמי לידה ,לא היה באפשרותה לרכוש דמי ביטוח על מרכיב זה, שכן כאמור תקופת היותה בשבתון כמוהו כחל"ת ללא עבודה ועל כן אין תקופה זו יכולה להיחשב לתשלום דמי הלידה. 9. קרנות ההשתלמות למורים הסדירו בתקנונים מקרים מסוג אלו והתובעת לא הוכיחה כי פנתה לקרן ההשתלמות לאחר קבלת תשובת הנתבע וסורבה לתשלום מלא או חלקי של דמי הלידה. 10. על כן, לאור כל קביעותנו דלעיל, הנתבע פעל כדין במתן החלטתו לדחיית תביעת התובעת לדמי לידה ודין התביעה להידחות. אין צו להוצאות. לידהדמי לידהשבתוןשנת שבתון