האם חייבים חוזה עבודה לעובד זר ?

האם חייבים חוזה עבודה לעובד זר ? קראו דוגמא מהפסיקה בנושא האם חייבים חוזה עבודה לעובד זר: בתיק זה הוגש כתב אישום כנגד החברה והנאשמת. כתב האישום, ככל שמתייחס לחברה, הינו בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין, ללא חוזה עבודה כדין וללא הסדרת ביטוח רפואי כדין - עבירות על סעיפים 2(א), 2(ב)(2) ו-2(ב)(3) לחוק עובדים זרים התשנ"א - 1991 (להלן - החוק). הנאשמת, אשר במועדים הרלוונטים לכתב האישום שימשה כנושאת משרה בחברה, הואשמה בהפרת אחריות נושא משרה ומנהלים - עבירות לפי סעיפים 2(א), 2(ב)(2), 2(ב)(3) ו-5 לחוק. במסגרת דיון ההקראה שהתקיים ביום 20.9.12, הודו הנאשמות בעובדות המפורטות בכתב האישום ועל סמך הודאתן - הורשעו הנאשמות בביצוע העבירות המיוחסות להן בכתב האישום. לאחר הכרעת הדין ובטרם טענו הצדדים לעונש, הגיש ב"כ הנאשמים בקשה להורות לשירות המבחן להגיש תסקיר מבחן בעניינה של הנאשמת, לשם בחינת ביטול הרשעתה של הנאשמת. בישיבת בית הדין מיום 10.3.13 הודיעה ב"כ המאשימה שהיא מתנגדת להגשת תסקיר מבחן. לאור האמור ומשטרם ניתנה החלטה בבקשה לקבלת תסקיר מבחן בעניינה של הנאשמת, טענו הצדדים לעונש בהתייחס לחברה בלבד. ביום 4.8.13 ניתן כנגד החברה גזר דין. 4. ביום 26.5.13, לאחר שמיעת טענות הצדדים בבקשה להגשת תסקיר מבחן, ניתנה החלטה במסגרתה הופנתה הנאשמת לקבלת תסקיר מבחן, לבחינת ביטול הרשעתה. 5. ביום 3.10.13 נתקבל תסקיר שירות המבחן בעניינה של הנאשמת (להלן - התסקיר) אשר המליץ להימנע מהרשעתה של הנאשמת בדין. 6. טיעוני המאשימה בתמצית - א. המאשימה מוכנה לאמץ את האמור בתסקיר ולבטל את הרשעת הנאשמת, וזאת לאור הנסיבות המאוד חריגות - הן הנסיבות האישיות של הנאשמת והן הנסיבות שלה בביצוע העבירה. ב. המאשימה מבקשת שייקבע עונש של שירות לתועלת הציבור בהתאם להמלצת שירות המבחן. ג. בית הדין מתבקש לחייב את הנאשמת לחתום על התחייבות להימנע מעבירות על חוק עובדים זרים במשך 3 שנים ממועד מתן גזר הדין. 7. טיעוני הנאשמת בתמצית - א. יש לאמץ את האמור בתסקיר ולהימנע מהרשעתה של הנאשמת. ב. העבירות בוצעו לפני כעשור, הנאשמת נעדרת עבר פלילי לחלוטין ומאז המקרה לא נרשמה לחובתה כל עבירה. ג. הנאשמת עובדת ברשות הדואר מזה מספר שנים ונכון להיום הינה מפרנסת יחידה של בני משפחתה המונה 6 נפשות. ד. הנאשמת לקחה אחריות על עצמה, הבינה כי טעתה והדבר לימד אותה לקח להמשך התנהלות בחיים. הותרת ההרשעה תפגע הן בנאשמת והן במשפחתה. ה. באיזון הכולל בין האינטרס הציבורי למיצוי הדין לבין נסיבות המקרה הקונקרטי והפגיעה האנושה שתיגרם לנאשמת, יש לתת עדיפות לנסיבות המקרה. שירות המבחן עמד על נסיבות חיה והתנהלותה של הנאשמת בצורה אמיתית מבלי לעשות הנחות לנאשמת ולאחר ששקל את מכלול הדברים, הגיע למסקנה כי יש לבטל את ההרשעה. ו. הנאשמת תחתום על התחייבות לפי סעיף 72 לחוק העונשין. דיון והכרעה - 8. סעיף 192א' לחוק סדר הדין הפלילי התשמ"ב - 1982 מסמיך את בית המשפט להורות על ביטול הרשעתו של נאשם לפני מתן גזר הדין, וזאת בכפוף לקבלת תסקיר מבחן וזה לשונו - "הרשיע בית המשפט את הנאשם, ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור". סעיף 71א(ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 קובע - "מצא בית המשפט שנאשם ביצע עבירה, רשאי הוא לתת צו שירות גם ללא הרשעה, בנוסף למבחן או בלעדיו, ומשעשה כן יהיה דינו של צו השירות, לענין סעיף 9 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, כדין צו מבחן" (ההדגשה הוספה - א.ס.). סעיף 1 לפקודת המבחן [נוסח חדש] התשכ"ט - 1969 (להלן - פקודת המבחן) קובע - "הואשם אדם בעבירה וראה בית המשפט שהאישום הוכח, אלא שבהתחשב בנסיבות הענין, ובכללן אפיו של האדם, עברו, גילו, תנאי ביתו, בריאותו הגופנית ומצבו השכלי, טיב העבירה שעבר וכל נסיבה מקילה שבה נעברה העבירה, ראוי, לפי דעתו, לשחרר את העבריין על מנת להעמידו במבחן, רשאי בית המשפט לעשות אחת מאלה: (1) להרשיעו וליתן צו מבחן. (2) ליתן צו מבחן בלי להרשיעו אם אין על הנאשם עונש מאסר על תנאי שבית המשפט רשאי לצוות על ביצועו עקב הרשעתו בעבירה שהואשם עליה". על פי סעיף 1 לפקודת המבחן ישנם מספר קריטריונים המעניקים לבית משפט את הסמכות לפטור נאשם מעונש מאסר וליתן במקומו צו מבחן עם הרשעה וללא הרשעה. 9. בית המשפט העליון, בע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל (מיום 21.8.1997), קבע תנאים בעטיים ראוי שבית המשפט ימנע מהרשעת נאשם. הראשון - כי ההרשעה תפגע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם והשני - כי סוג העבירה מאפשר לוותר, בנסיבות המקרה, על הרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים (כגון מהות העבירה, שיקולי הרתעה, עבירות שקורבנן הוא הציבור). בע"פ 29/05 סמי סוויסה נ' מדינת ישראל, (מיום 11.9.06) נקבע - "הפסיקה סייגה את הסמכות למתן צו מבחן ללא הרשעה למקרים יוצאי דופן, בהם אין יחס סביר בין הנזק הצפוי לנאשם מן ההרשעה לבין חומרתה של העבירה. מקרים בהם עלולה להיות פגיעה בשיקומו של הנאשם, ומקרים בהם שיקולי הענישה יכולים להידחות בפני הנסיבות המיוחדות לקולא". 10. לאחר עיון בטיעוני הצדדים ולאחר ששקלתי האם ההרשעה במקרה זה עלולה לפגוע בשיקום הנאשמת והאם מתקיימים בעניינה התנאים הנדרשים בפקודת המבחן לעניין אופייה, עברה, גילה, תנאי ביתה, בריאותה הגופנית, טיב העבירה והנסיבה המקלות של ביצוע העבירות - מצאתי כי ראוי ונכון לבטל את ההרשעה ואפרט - 11. מן התסקיר עולה - א. הנאשמת בת 37, נשואה ואם לארבעה ילדים, עובדת מזה כשנתיים כפקידת אשנב ב"דואר ישראל". ב. הנאשמת גדלה במשפחה בעלת מערכת ערכים נורמטיבית, סיימה 12 שנות לימוד ושירתה בצבא בתפקיד מדריכת קשר. ג. מקור עבודתה של הנאשמת מהווה עבורה מסגרת שייכות משמעותית והיא חשה תחושות חרדה מועצמות באשר לאפשרות כי תוצאות ההליך המשפטי הנוכחי ישפיעו על יכולתה להמשיך לעבוד במסגרת תעסוקתה הנוכחית. ד. הנאשמת הינה בעלת אישיות מרצה אשר מוכנה לעשות הכל על מנת לשמור על יחסים תקינים עם הסובבים אותה. ה. הנאשמת הודתה בעבירות המיוחסות לה ולקחה אחריות למיוחס לה. ו. לדברי הנאשמת, לבעל של אחותה (להלן - הגיס) היתה חברת כח אדם להעסקת עובדים זרים ובכוונתו היתה לפתוח חברה נוספת. הגיס פנה לנאשמת בבקשה לרשום את החברה על שמה כמנהלת החברה והיא הסכימה לכך, אולם לא היתה לה נגיעה כלשהי לאופן ההתנהלות בחברה ולאופן העסקת העובדים. הקשר היחידי של הנאשמת לחברה היתה העובדה ששמה הופיע באופן פורמלי כמנהלת החברה. ז. הנאשמת הביעה את חששותיה הרבים כי הרשעתה בדין תהווה פגיעה משמעותית ביכולתה לממש את שאיפותיה התעסוקתיות במקום עבודתה. ח. המלצת שירות המבחן הינה להימנע מהרשעתה של הנאשמת בדין לאור העדר רקע פלילי קודם, היותה של הנאשמת אדם נורמטיבי אשר לקח אחריות על העבירה המיוחסת וכן לאור העובדה שהנאשמת הינה אם לארבעה ילדים אשר נכון להיום הינה מפרנסת יחידה. 12. לאור כל האמור ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות האירועים לרבות - א. מועד ביצוע העבירה - שנת 2002, דבר המפחית בהרבה מגורם ההרתעה; ב. האמור בתסקיר המבחן; ג. התרשמותי האישית מן הנאשמת; ד. נסיבות התיק, לרבות אי מעורבותה הישירה של הנאשמת בניהול החברה; ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים שיש להביא בעת גזירת עונשה של הנאשמת ואיזנתי ביניהם - שוכנעתי שהמקרה מושא כתב האישום מצדיק ביטול ההרשעה. 13. לאור האמור הנני מורה על ביטול הרשעת הנאשמת בהתאם להוראות סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982. 14. לעניין מתן צו של"צ נקבע בתסקיר - "אנו ממליצים להימנע מהרשעתה בדין וזאת לצד עונש של שירות לתועלת הציבור בהיקף של 120 שעות. במידה וכבודה תחליט לאמץ את המלצתנו אנו נגבש עבורה תכנית של"צ ונגישה לכבודה בתוך חודש ימים." 15. סוף דבר - הרשעת הנאשמת מבוטלת. תחת הרשעתה הנני מטילה על הנאשמת לבצע שירות לתועלת הציבור בהיקף של 120 שעות בהתאם לתכנית שתוכן עבורה בשירות המבחן ושתועבר לאישורי עד ליום 5.1.14. 16. אם הנאשמת תעבור עבירה על חוק עובדים זרים בתוך 3 שנים ממועד מתן גזר הדין יושת עליה קנס בסך 50,000 ₪. חוזה עבודהחוזהשאלות משפטיותעובדים זרים