האם צריך לשלם על ירידת ערך בתאונת דרכים ?

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא האם צריך לשלם על ירידת ערך בתאונת דרכים: 1. א. עסקינן בתאונת דרכים, שאירעה ביום 5.4.12 בין רכב, שהיה נהוג בידי התובע ובין רכב שהיה נהוג בידי מר X. כפי שעולה מתביעה זו ומכתב ההגנה, אין מחלוקת בין הצדדים בשאלת האחריות וגלל כן, קיבל התובע חלק מנזקיו מהנתבעת, ברם השאלה שעדיין נותרה במחלוקת בין הצדדים היא, האם על הנתבעת להמשיך ולשלם לתובע את הסך של 5,671 ₪ בגין ירידת ערך - סכום, אשר הנתבעת סבורה, שאין מקום לשלם לתובע סכום זה. ב. א) הנתבעת החליטה, שאין מקום לשלם לתובע עבור ירידת הערך, משום שירידת הערך הינה נזק ערטילאי שמתגבש אך ורק עם מכירת הרכב ובנוסף לכך, לאחר שהנתבעת ביררה את עברו הביטוחי של הרכב, היא גילתה שרכב התובע היה מעורב בתאונה נוספת ביום 29.1.12 והרכב ניזוק בחלקו האחורי, במוקד חופף וגם נקבעה לו ירידת ערך בגין כך. לפיכך, סבורה הנתבעת, שהיות ומדובר בהחמרה של ירידת הערך הקודמת - אין התובע זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך שנקבעה בגין האירוע נשוא תיק זה. ב) על הטענה הנ"ל, משיב התובע בעדותו בבית המשפט, שהשמאי אשר נתן חוות דעתו בגין התאונה נשוא תיק זה, לקח בחשבון את ירידת הערך הקודמת ומה שקבע השמאי הוא ירידת ערך חדשה. לכן, סבור התובע שעל הנתבעת לשלם לו את ירידת הערך, כפי שקבע השמאי. 2. טענות הצדדים, כפי שהועלו בכתבי הטענות ובעדויות בבית המשפט, היו צריכות ליבון ובחינת חומר הראיות כולו ולכן, לא ניתן פסק הדין על אתר, אלא בית המשפט דחה את מתן פסק הדין על מנת לעיין בכל חומר הראיות ולאחר בחינת כל חומר הראיות, אני מחליט לקבל התביעה בכל הנוגע לסכום שנקבע בגין ירידת הערך ודוחה את התביעה בגין פריטי הנזק הנוספים - זאת מהנימוקים הבאים: א. מעניין לציין, שאותו שמאי אשר ערך חוות דעתו בגין התאונה הקודמת, ערך גם את חוות הד עת בגין התאונה נשוא תיק זה. התובע צרף לכתב התביעה, הן את חוות הדעת שניתנה בגין התאונה הקודמת והן את חוות הדעת שניתנה בגין התאונה, נשוא תיק זה ובעצם לא הסתיר התובע פרט כלשהו הנוגע לתאונה הקודמת. כפי שעולה מחוות דעתו של השמאי בתיק זה, הוא לקח בחשבון את ירידת הערך מהתאונה הקודמת ולכן, אני קובע, שהשמאי לא התעלם מקיומה של ירידת הערך הקודמת. ב. א) אין בית המשפט יכול לקבל את טענת הנתבעת - כפי שנטענה בכתב ההגנה- שיש בתאונה הנוכחית משום החמרה של ירידת ערך שנגרמה באירוע הראשון. נציג הנתבעת לא שכנע את בית המשפט בטענה זו, שהועלתה ללא סימוכין וללא תימוכין והנתבעת גם לא הוכיחה, שקביעותיו של שמאי התובע בטעות יסודן, שכן הנתבעת לא הציגה חוות הסותרת את קביעותיו של שמאי מטעם התובע בכל הנוגע לשיעורי ירידת הערך, כפי שנקבעו על ידו ולכן, באין חוות דעת הקובעת ממצאים בנדון בניגוד לקביעותיו של השמאי מטעם התובע - יש לקבל את ירידת הערך כפי שנקבעה על ידי השמאי מטעם התובע. ב) הנתבעת אף לא דאגה להזמין את שמאי התובע להיחקר על חוות דעתו על מנת להעמיד לו את השאלות, שהעלתה הנתבעת בכתב ההגנה בדבר ההחמרה הנ"ל או בדבר השפעת התאונה הקודמת על הנזק שנגרם בתאונה בה קא עסקינן. ג. שקלתי את טענותיו של נציג הנתבעת, על כי נזק של ירידת ערך אינו נזק המתממש ביום התאונה או בסיום תיקון הרכב אלא הוא מתממש ובא לידי ביטוי בעת מכירת הרכב (ראה סעיף 8.2 לכתב ההגנה), אך לעניין זה, אני קובע, שאכן נזק זה מתממש בעת מכירת הרכב, אך הלכה פסוקה היא, שהמועד לחישוב ערכו של הנזק בגין ירידת ערך - כל עוד הנזק לא התממש מוקדם יותר- הוא יום מתן פסק הדין. זהו אכן הנזק שנקבע על ידי השמאי מטעם התובע. 3. א. א) לכן, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע, שהתובע הרים את הנטל של מאזן ההסתברות והראה - באמצעות שתי חוות הדעת שצרף לכתב התביעה- שחוות הדעת הנוגעת לתאונה הנוכחית לא התעלמה מירידת הערך שנגרמה בתאונה הקודמת ולכן, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, החלטתי לקבל התביעה בגין פריט ירידת הערך. ב) התובע תבע סכומים נוספים חוץ מירידת הערך. כך תבע התובע סך של 2,000 ₪ עבור עוגמת נפש, אובדן שעות עבודה ועוד רשימת פריטי נזק הנזכרים בסעיף 9(ב) לכתב התביעה, ברם סכום זה נקבע כסכום סתמי כללי, ללא כל פירוט מה סכום מייחס התובע לכל פריט נזק והתובע גם לא הוכיח הוצאות שנשא בהן עבור פריטי הנזק המפורטים באופן כללי בסעיף זה. לכן, אני דוחה התביעה בגין פריטי נזק אלו - מחוסר הוכחה. ג) עוד תבע התובע סך של 850 ₪ עלות הכנת כתב התביעה וייעוץ משפטי, אך אין מקום להעניק לתובע הסכום הנתבע. התובע לא צרף את האסמכתא, שצוינה על ידו כנספח ד', אך גם אם היה מצרף, לא היה נעתר בית המשפט לפריט נזק זה, משום שעצם העובדה שהתובע נעזר על ידי עו"ד, הוא הגדיל, למעשה, את ההוצאות, שבסופו של יום הוא מבקש להטיל אותן על הנתבעת ולכן, בשאלת ההוצאות יחליט בית המשפט בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם למהות התביעה ולא בהתאם לסכום הנתבע על ידו בפריט נזק זה. 4. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,671 ₪ (הסכום בגין ירידת הערך) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה- 2.1.13- ועד התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. יתרת סכום התביעה נדחית - מהנימוקים שפורטו לעיל. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. ניתן היום 2.6.13 (כד' בסיוון התשע"ג) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסק הדין לכ"א מהצדדים. פסק הדין יועבר לתובע לפי כתובת: יבנה, רח' עדעד 36/7 - זאת לפי בקשת התובע. תאונת דרכיםשאלות משפטיותירידת ערך