הגשת בקשה לאיחוד הדיון בתובענות בנושא אחד

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הגשת בקשה לאיחוד הדיון בתובענות בנושא אחד: לפניי בקשה לקביעת מקום שיפוט ולאיחוד דיונים בתביעות שבכותרת, לפי הוראת תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 (להלן: בקשת האיחוד). הרקע לבקשה בקשת האיחוד מתייחסת לשלוש תביעות שהגישו התובעים, עובדי משרד הקליטה וגמלאיו, לבתי הדין האזוריים לעבודה בבאר-שבע, בתל-אביב ובחיפה, בהתאם למקומות עבודתם. לפי הנטען בשלושת כתבי התביעה, התובעים כולם הועסקו תקופות ממושכות במשרד הקליטה באמצעות המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, עד אשר נקלטו כעובדי מדינה בשנת 2007. על רקע זה עותרים התובעים לסעד הצהרתי "לפיו יש להכיר בהם כעובדי משרד הקליטה ממועד תחילת העסקתם בפועל ולא משנת 2007", וכי הם "זכאים להשוואת תנאים מוחלטת ביחס לעובדי מדינה עם ותק שלהם". לחלופין או במצטבר, תובעים הם גם פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם, לטענתם, כתוצאה מאופן העסקתם כאמור. על רקע זה, מבקשים התובעים איחוד הדיון בשלוש התביעות, לאור זהות הצדדים לתביעות, הבסיס העובדתי והמשפטי המשותף לשלושתן, והשלב הדיוני הראשוני בו הן מצויות. בהתייחס למקום השיפוט בתביעות, מבקשים התובעים כי תביעותיהם יתבררו במאוחד בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, בשל מיקומו המרכזי ומטעמי נוחות. זאת, מן הטעם שהצדדים כולם, והגורמים מטעמם, מתגוררים או עובדים ברחבי הארץ כולה. בהתייחס להחלטותיי מתאריכים 2 ו-26 במאי 2013, הודיעה המדינה כי אינה מתנגדת לאיחוד הדיון בשלוש התביעות מושא הבקשה, אף שלטענתה טרם התקבל במשרדי הפרקליטות כתב התביעה אשר הוגש לבית הדין האזורי בתל-אביב (ס"ע 26295-04-13). עם זאת הטעימה המדינה, כי היא מותירה לבית דין זה את שיקול הדעת בקביעת מקום השיפוט בשלוש התביעות. להשלמת התמונה יצוין, כי בעקבות תגובת המדינה, הגישו התובעים הבהרה לפיה כתב התביעה בתיק ס"ע 26295-04-13 הומצא זה מכבר לפרקליטות מחוז תל-אביב, ואף צירפו העתק אישור מסירה המעיד על כך. המועצה הלאומית להתנדבות בישראל לא הגישה תגובה כלשהי נפרדת מטעמה בתוך הזמן שנקצב לכך. הכרעה לאחר שעיינתי בחומר שהובא בפניי ובתגובת המדינה, הגעתי למסקנה כי מן הראוי להורות על איחוד הדיון בתביעות מושא הבקשה שלפניי, וכי מקום הדיון בתביעות המאוחדות יהיה בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, ואבאר. התביעות ראויות להידון במאוחד לפי שהוברר, לתביעות בסיס עובדתי משותף, ולוּ חלקי, הנעוץ בנסיבות העסקתם של התובעים כולם במועצה הלאומית להתנדבות בישראל, וקליטתם החל משנת 2007 במשרד הקליטה כעובדי מדינה; כך גם עילות תביעותיהם זהות בעיקרן, ומבוססות בעיקר על שאלת הפליית התובעים ביחס לעובדי מדינה אחרים במשרד הקליטה, כמו גם על מכלול הזיקות הקושרות את התובעים והמדינה ביחסי עובד-מעביד למן תחילת תקופת העסקתם בפועל. אף הסעדים הנתבעים בכלל התביעות זהים בעיקרם, ועניינם הכרה בתובעים כולם כעובדי משרד הקליטה החל ממועד תחילת העסקתם במועצה הלאומית להתנדבות בישראל; והשוואת תנאי העסקתם ופרישתם, ביחס לעובדי מדינה עם וותק מקביל, ולחלופין או במצטבר, פיצויים בגין העסקתם באופן זה עד לקליטתם כעובדי מדינה. משנמצא כי התביעות הן בעלות בסיס עובדתי משותף ועולות בהן שאלות משפטיות משותפות, הרי שלפנינו תובענות "בנושא אחד" באופן המצדיק איחוד הדיון בהן, על פי בתקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991. "תביעות ממין אלה, הלכה היא, כי יידונו במאוחד, גם אם בסופו של ההליך יידרש בית הדין לחישוב נפרד של זכויות התובעים, בהתאם לנסיבות העסקתו של כל אחד ואחד מהם" [המ"ד 22824-11-11 קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושירותי בריאות ליד המרכז הרפואי רבקה זיו - ד"ר אנה מדבדייב ואח', 11.1.2012; המ"ד 56765-12-12 יניב אדרי ואח' - המוסד לביטוח לאומי, 6.2.2013 (להלן: ענין אדרי); וראו גם: המ"ד 22225-02-11 נפתלי בלייך ו- 63 אח' - ש.י.ר.ן (2002) מיסוד האגודה למען החייל בע"מ, 24.2.2011 (להלן: ענין בלייך); המ"ד 41664-10-11 מדינת ישראל - ביטון, 8.1.2012; המ"ד 11426-10-11 מצא - החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ, 31.10.2011 (להלן: ענין מצא); בש"א 3325/13 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' ראמיה אבו יונס, 17.6.2013- החלטת הנשיא גרוניס; בש"א 2416/13 ידיעות אחרונות בע"מ נ' רון סמוחה, 2.5.2013 - החלטת הנשיא גרוניס]. על כך מתווספת העובדה, כי התביעות כולן מכוונות נגד אותן נתבעות, והתובעים כולם מיוצגים על-ידי משרד עורכי דין אחד - משרד עו"ד מזוז [ענין אדרי]. שיקולים נוספים הם: השלב המקדמי בו מצויות כלל התביעות בהן מבוקש איחוד הדיון, משלא הוגשו עדיין כתבי הגנה ובירור התובענות לגופן טרם החל; והסכמת התובעים והמדינה לאיחוד הדיון [ענין אדרי; ענין מצא; ענין ביטון; ענין בלייך; וראו: המ"ד 49051-02-12 ד"ר ליסיאנסקי ליליה - מדינת ישראל, 6.5.2012; המ"ד 2073-03-11 בקעות כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ - דראגמה, 15.3.2011 (להלן: ענין דראגמה)]. בנסיבות אלה, נחה דעתי כי לא יהא באיחוד הדיון והעברתו לבית דין אחד, משום פגיעה בבעלי הדין, או הכבדה יתרה עליהם. אשר על כן, ומטעמים של יעילות הדיון, חסכון בזמן שיפוטי ומניעת החלטות סותרות, מן הראוי הוא שהתביעות תתבררנה במאוחד ובפני הרכב אחד בבית דין אזורי אחד [ענין אדרי; ענין מצא; ענין ביטון; ענין בלייך; ענין דראגמה]. מקום השיפוט בתביעות המאוחדות לפי הוראת סעיף 6 לתקנות סדרי הדין לנשיא בית הדין הארצי שיקול הדעת בקביעת מקום השיפוט במסגרת הליכי איחוד דיון. במסגרת שיקול הדעת בקביעת מקום שיפוט בהליך של איחוד דיון בתובענות "יש ליתן הדעת לנסיבות הענין ולכללי הסמכות המקומית בבתי הדין לעבודה", כאשר נקודת המוצא היא, כי הערכאה הדיונית אליה הוגשה התובענה היא בעלת הסמכות המקומית. על בסיס זה תידון הבקשה להעברת מקום דיון, או יקבע מקום הדיון בהליך איחוד דיון [ענין מצא; ענין אדרי]. בענייננו, מן הראוי הוא כי כלל התביעות תתבררנה במאוחד בבית הדין האזורי בתל-אביב. בנסיבות הענין אין בטענות בעלי הדין כדי ללמד כי מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת אחד המחוזות, או כי מירב הזיקות הן לאחד מבתי הדין. עם זאת, בנסיבות שלפנינו, יש ליתן משקל להעדפת התובעים כולם שתביעותיהם יידונו בבית הדין בתל-אביב; להודעת המדינה כי היא מותירה לבית דין זה את שיקול הדעת בענין, ולהיעדר תגובתה של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל. סוף דבר בהתאם לסמכותי לפי תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 הריני מורה כי התביעות בתיקים ס"ע 26261-04-13 וס"ע 26355-04-13, תועברנה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ותתבררנה לפניו במאוחד עם התביעה בתיק ס"ע 26295-04-13. נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, השופטת אפרת לקסר, תקבע בהנחיותיה המשך ניהול ההליכים בתביעות. איחוד דיוןדיון