הכרעה בטענת פרעתי על בסיס כתבי טענות בלבד ללא דיון

המערער קובל על כי לא קיים רשם ההוצל"פ דיון אלא הסתפק בכתבי הטענות לצורך מתן ההחלטה. קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הכרעה בטענת פרעתי על בסיס כתבי טענות בלבד ללא דיון: 1. המערער, החייב בתיק הוצל"פ 01-34618-06-3, מערער על החלטתו מיום 18.3.13, של כב' רשם ההוצל"פ גולן עמית שדחה בקשתו בטענת "פרעתי". ב"כ המערער מסרה הודעה לפיה כתב הערעור מפורט ומנומק ויש לראותו כעיקרי טיעון של המערער. ב"כ המשיבים הגיש עיקרי טיעון וסיכום טענות המשיבים, בצירוף נספחים ולאחר מכן, באישור ביהמ"ש, הגיש המערער תשובה לעיקרי הטיעון של המשיבים. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ונספחיהם ושקלתי טענותיהם של הצדדים, לא מצאתי שיש להתערב בהחלטתו של הרשם הנכבד ויש לדחות הערעור, מאותם נימוקים לפיהם נדחתה הבקשה בטענת "פרעתי". 2. המערער קובל על כי לא קיים רשם ההוצל"פ דיון אלא הסתפק בכתבי הטענות לצורך מתן ההחלטה, ועותר עתה להחזיר התיק לרשם כדי שיקיים דיון ובמסגרתו יציגו המשיבים את האסמכתאות לגבי הכספים ששולמו להם על ידי הנתבעים האחרים בתובענה. אין כל ממש בטענה . מכוח תקנה 27 א. לתקנות ההוצל"פ תידון בקשה בטענת "פרעתי" בהתאם לתקנות סדה"א. תקנה 241 (ד) לתקנות סדה"א קובעת כי ביהמ"ש רשאי לפסוק על פי כתבי טענות (זה הכלל) או אם ראה צורך, לאחר חקירת מצהירים על תצהיריהם. המדיניות הרצויה כי החלטות בטענת "פרעתי" יינתנו ללא דיון או חקירות, אלא במקרים בהם מצא רשם ההוצל"פ צורך בנסיבות העניין והמחלוקת לקיים דיון וחקירות מצהירים. בעניינינו אין מחלוקת בעובדות הבסיסיות מכוחן נדחתה הבקשה ומכוחן אף נדחה הערעור ולכן לא היה צורך בחקירות, ועל כך בהמשך. 3. טענת "פרעתי" של המערער מתבססת על שני אדנים: האחד כי חלק מסכום החיוב נגדו שולם על ידי הנתבעים האחרים בתובענה ולכן עליו לשלם רק את היתרה שאינה ידועה לו כיון שהמשיבים מסרבים למסור לו מידע. הטענה השנייה מתבססת על טיוטת הסכם פשרה לפיה ישלם 75,000 דולר לסגירת תיק ההוצל"פ. על "הסכם הפשרה", נספח 5 לכתב הערעור חתם המערער בלבד המודה כי ההסכם לא יצא לפועל כיוון שהמשיבים לא הסכימו לפשרה והמערער אף לא טוען כי שילם על פי הסכם הפשרה הנטען. בהעדר הסכמה של שני הצדדים לא נכרת הסכם פשרה ומשלא שולם סכום כלשהו מכוח הסכם זה שוב אין למערער עילה לטעון כי פרע החוב, ודינה של הטענה להידחות. 4. באשר לטענה הראשונה, טענו הצדדים טענות רבות והרחיבו ולא מצאתי צורך להידרש לכל הנטען והנאמר שכלל לא רלוונטי . בטענת "פרעתי" מהנימוק הראשון לא טוען המערער כי הוא שילם, אלא שחובו היה ביחד ולחוד עם האחרים וכל מה ששלמו האחרים צריך להיות מופחת מחובו כדי שלא ימצאו המשיבים מקבלים כפל תשלום. התשלום הנטען ששולם (אם בכלל) על ידי האחרים הינו מכוח הסכם הפשרה במהלך בירור התובענה, הסכם שקיבל תוקף של פסק דין בתאריך 10.2.04, כאשר התביעה נדחתה כנגד האחרים ונאמר מפורשות כי התביעה כנגד המערער נשארת על כנה, ובפועל נמשך ההליך המשפטי עד למתן פסק דין כנגד המערער בתאריך 13.10.04. המשמעות מהאמור הינה כי טענת הפירעון הנטענת מבחינה כרונולוגית קודמת למועד מתן פסק הדין כנגד המערער ואת כל טענותיו צריך היה וצריך גם היום להשמיע המערער בפני ביהמ"ש שנתן את פסה"ד, או בפני כל ערכאה אחרת, אך לא בפני רשם ההוצל"פ הנעדר כל סמכות לבחון טענת פירעון הקודמת למועד מתן פסק הדין. 5. תפקידו וסמכויותיו של רשם ההוצל"פ מוגבלות ממועד מתן פסק הדין ואילך ואין בסמכותו לברר את ההליך המשפטי, שזה מה שמבקש כיום המערער שיקבע שיש להפחית סכום פסק הדין, וכל זאת למרות שטוען כי אין לו כל טענה כנגד פסק הדין ומכיר בחובתו לשלם למשיבים כספים מכוח פסק הדין. אם אין למערער טענות כנגד פסק הדין להווי, ידוע לו שאת כל טענותיו כיום איננו יכול לטעון בפני רשם ההוצל"פ שאין לו סמכות לדון בהן, ועליו לדחות הטענות על הסף. אין זה מתפקידו של ביהמ"ש לייעץ למערער כיצד עליו לפעול, אך מה שאומר בבירור כי המקום לטעון טענותיו איננו בפני רשם ההוצל"פ שבדין דחה הטענות. 6. הלכה פסוקה שאין בסמכות רשם ההוצל"פ לדון בטענת פירעון שהתגבשה טרם מתן פסק הדין. ראה בעניין זה גם בפסיקה המובאת בעיקרי הטיעון של המשיבים וגם בספרו של המלומד בר אופיר, אליו מפנה הרשם בהחלטתו. בהחלטתו הורה הרשם על הפחתת ריבית והפרשי הצמדה ועל החלק הזה בהחלטה לא מערער המערער, וגם המשיבים לא הגישו ערעור מטעמם ולכן ההפחתה נשארת בעינה. 7. הערעור נדחה בזאת. המערער ישלם למשיבים הוצאות הערעור בסך של 5,000 ₪. מזכירות ביהמ"ש תעביר לב"כ המשיבים את הפיקדון בסך 5,000 ₪ שהפקיד המערער, וככל שנצברו רווחים מהפיקדון תעבירם המזכירות לב"כ המערער. ללא דיוןדיוןמסמכיםטענת פרעתיכתבי טענות / כתבי בי דין