הסכם ייזום

בין הצדדים התקיים מו"מ לכריתת הסכם ייזום. קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הסכם ייזום: לפני שלוש בקשות למתן צו לגילוי מסמכים כללי וספציפי שהוגשו מטעם המבקשים- תובעים כנגד המשיבים השונים. הואיל ומדובר בבקשות דומות ועניינה של התביעה אחת- אדון בהן במאוחד. 1. התובעת 1, אייקום יזמות ובנייה בע"מ הינה חברה העוסקת בייזום ובנייה . הנתבעים 1-2 הינם הבעלים של הנתבעות 4-5 . בין הצדדים התקיים מו"מ לכריתת הסכם ייזום המתייחס למקרקעין המצויים בגבעת אולגה ואשר היו בבעלות משותפת של סלע נכסים בע"מ ואלברט ואידה ברוך. ביום 18.1.10 נחתם ההסכם, לפיו התחייבו הנתבעים לשלם לתובעים דמי ייזום בסך 800,000 ₪ במידה ויחתמו על הסכם האופציה לרכישת המקרקעין. ביום 20.1.10 התקיימה פגישה נוספת בה נכחו התובעים הנתבעים וסלע. בפגישה נכחו אף נציג מטעם הנתבעת 3. לטענת התובעים, במועד זה נודע להם לראשונה על מעורבותה של הנתבעת 3 בעסקה וכן התחייב הנציג מטעמה, בעל פה, בתשלום דמי הייזום. כן, טוענים הם כי חרף ניסיונותיהם להביא לחתימת הנתבעת 3 על הסכם הייזום, לא הצליחו בכך והסכמתה נתנה להם בעל פה. כפי שעולה מכתב התביעה, בסופו של יום חתמו הנתבעים על הסכם הייזום לרכישת האופציה. דא עקא- למרות התחייבותם, סירבו לשלם את דמי הייזום. לפיכך, טוענים הנתבעים כי זכאים הם לתשלום מלוא דמי הייזום, ומעמידים את תביעתם על סך 1,014,008 ₪. 2. טענות הצדדים, בתמצית- לטענת המבקשים, על בית המשפט להורות למשיבים כולם להעביר לעיונם את המסמכים המבוקשים. כך, טוענים הם כי לא קיבלו את כל המסמכים שפורטו בתצהיר גילוי המסמכים, למרות שהינם רלבנטים לתביעה. עוד טענו כי תצהירי גילוי המסמכים הכלליים השונים שהועברו על ידי המשיבים, אינם עומדים בדרישות התקנות, ואינם מפורטים דיים. באשר למשיבים 1 ו-4 וכן המשיבה 3, טוענים המבקשים כי על בית המשפט להורות להם למחוק מתצהיריהם את הסעיף לפיו נשמרת להם הזכות לצרף מסמכים נוספים, ככל שיגיעו לידיהם, בעתיד. זאת, מאחר ולטענתם אין סעיף זה עומד בדרישות התקנות ואינו תואם את תצהיר הדוגמא שמופיע בהן והיות והדבר נוגד את הרציונל העומד מאחורי ניהול ההליכים המקדמיים- ניהול המשפט בקלפים גלויים. באשר לגילוי המסמכים הספציפיים- טוענים המבקשים כי על בית המשפט להורות למשיבים להעביר לעיונם את מלוא המסמכים, שכן הינם רלוונטיים לצורך בירור המחלוקת. כך, על המשיבים 1,4 ו-2,5 להעביר לעיונם את הדיווחים לרשויות המס, צילום השיקים, ההעברות הבנקאיות, והחשבוניות שנתנו על ידי הנתבעים בקשר לעסקה, שיש בהם ללמד על גובה התמורה שנתקבלה בעסקת המכר. לשיטתם, דרוש הדבר נוכח טענות ההגנה שהעלו המשיבים כי נמנעו מתשלום דמי הייזום הואיל ומדובר בתמורה הגבוהה מזו שנקבעה בהסכם הייזום, אשר סכום התמורה בו- הינו התנאי לתשלום דמי הייזום. עוד מבקשים המבקשים כי המשיבים 1,4 ו-2,5 יעבירו לעיונם תכתובות שנערכו בין סלע נכסים בע"מ לבין הנתבעים, תכתובות שנערכו בין אלברט ואידה ברוך לבין הנתבעים, וכן הסכמי מכר או הסכמי אופציה בקשר למקרקעין נשוא העסקה- זאת שכן הדבר דרוש על מנת להצביע מהו המועד בו הגיעו הצדדים להסכמה. לטענת המבקשים, יש במסמכים כדי ללמד האם הגיעו הצדדים להסכמות זמן רב קודם, אולם עכבו את החתימה באופן מכוון על מנת להימנע מתשלום דמי הייזום. מן המשיבים 2,5 נדרשים אף הסכמים בין הנתבעים או מי מהם בקשר למקרקעין. וכן מובהר כי ההצהרה לפיה אין בידיהם מסמכים נוספים לאלה שצורפו לכתב התביעה או להליך גילוי המסמכים, הינה הצהרה מתחמקת. באשר למשיבה 3- טוענים המבקשים כי היות וזו טוענת כי אינה צד להסכם, הרי שבמסמכים שעניינם דיווח לרשויות המס, תרשומות מן הפגישות שנתקיימו ביחס למקרקעין, תכתובות עם מוכרי המקרקעין וצילום ההמחאות, קבלות וחשבוניות שנתקבלו ביחס למקרקעין- יש כדי לעזור לבירור המחלוקת וללמד האם היתה צד להסכם. 3. תגובות המשיבים- המשיבים 1,4- לטענת המשיבים, אין לקבל את הבקשה. לשיטתם, הטענה בדבר הפרש בין התשלום הנקוב בהסכם האופציה לזה אשר שולם בפועל, מועלית לראשונה כעת ואין לקבלה. בייחוד דברים אמורים שעה שמכתב התביעה עולה כי המבקשים אף נתנו הסבר המניח את הדעת באשר לטעמים שהובילו לסיום העסקה במחיר גבוה יותר מזה שנקוב בהסכם האופציה. כן, דוחים המשיבים את הטענות בדבר מזימה ועיכוב מכוון בחתימה על ההסכם, ומשכך- סבורים הם כי אין רלוונטיות לתכתובות שבין הצדדים והבקשה הינה ניסיון דיג פסול. באשר לסעיף 2.13 שעניינו תכתובות בין המשיבים לצדדים שלישיים, מבהירים המשיבים כי אין למסמכים אלה נפקות, שכן התביעה עוסקת בהסכם רכישת הקרקע ולא בהמשך הפרויקט וכן מבהירים כי במסמכים אלה יש משום פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים. כן, מדגישים הם כי העבירו לעיון המבקשים את כל המסמכים המפורטים בתצהיר גילוי המסמכים הכללי וכי ביחס לסעיף שעניינו שמירת האפשרות לעשיית שימוש במסמכים נוספים בהמשך- הרי שהדבר אינו מסור לשיקול דעת המבקשים כי אם לשיקול דעת בית המשפט. המשיבים 2-5 טוענים כי הבקשה מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט, שכן לא ברור מה יש בפירוט תצהיר גילוי המסמכים הכללי להועיל לאחר שהמסמכים כולם כבר הועברו לעיון. כן, המבקשים עצמם לא עמדו במועדים והגישו תצהירם באיחור של חודשיים ימים, לאחר שהועברה בקשה למחיקת התביעה. באשר לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי- טוענים המשיבים כי זה פורט דיו וכך אף שלילת קיומם של מסמכים נוספים. כן, אין המסמכים המבוקשים רלוונטיים והבקשה כולה מהווה ניסיון ל"דיג ראיות". המשיבה 3- המבקשים עצמם לא עמדו במועדים ותצהיריהם אף הם נעדרים פירוט. לשיטתה, הבקשה מהווה ניסיון דיג פסול לאיתור עילת תביעה כנגדה. מעולם לא התחייבה בתשלום דמי ייזום ולפיכך לא קיימת כל יריבות בינה ובין המבקשים- כן, המבקשים לא העלו כל טענות בדבר התחייבות המשיבה כלפיהם ואין להם טענות בדבר הפרת הסכם. באשר אין מחלוקת כי העסקה הגיעה לכלל סיום- לא ברור במה יועילו הדיווחים לרשויות המס לבירור המחלוקת. כך אף באשר לצילומי ההמחאות, הקבלות וההעברות הבנקאיות. ואילו ביחס לתכתובות שנערכו מול כולי עלמא- לא הצביעו המבקשים כיצד יש באלה כדי לקדם את בירור המחלוקת שעניינה קיומה או היעדרה של התחייבות המשיבה כלפי המבקשים ולפיכך, אין מנוס מן המסקנה כי מדובר בניסיון לאתר עילת תביעה. 4. תשובת המבקשים- המבקשים שבים ועומדים בתשובתם על כך שהמשיבים לא העבירו לעיונם את כל המסמכים שצוינו בתצהיר גילוי המסמכים הכללי. באשר לגובה התמורה- מבהירים המבקשים כי אין מדובר בטענה אודות מרמה, אלא שבהסכם המכר נקבעו מספר חלופות, מהן לא ניתן לדעת מה גובה התמורה ששולמה בסופו של יום ועל כן יש צורך בדיווחי המס, העתקי החשבוניות וההמחאות. באשר למשיבה 3- מבהירים המבקשים כי כבר בכתב התביעה העלו טענות בדבר התחייבותה של המשיבה (בעל פה) לשאת בתשלום דמי הייזום . לגרסתם, אם יימצא כי המשיבה דיווחה על העסקה לרשויות המס, מסרה המחאות וקבלה חשבוניות, הרי שיהא בכך כדי להצביע על היותה צד לעסקה. 5. דיון והכרעה- תקנה 120 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, קובעת כי בית המשפט לא יתן צו למסירת שאלון או גילוי מסמכים או לעיון במסמכים, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או לחסוך הוצאות. ברע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת היישוב- חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(1) 515, 515-522, קבע בית המשפט כי : "הדעה המקובלת כיום היא שיש לאפשר לבעלי הדין "לשחק" בקלפים גלויים, למען לא יפתיע אחד מהם את יריבו, שלא היתה בידו אפשרות לבדקה ולהכין חומר ראיות לסתור. לפיכך, הכלל הוא שרשאי בעל דין לקבל מידע על מסמכי היריב, בין שהם "מועילים" ובין שהם "מזיקים". 6. גילוי המסמכים הכללי- הואיל ולטענת המבקשים, לא העבירו המשיבים לעיונם את כל המסמכים המנויים בתצהירי גילוי המסמכים הכלליים, הריני מורה למשיבים להעבירם, בהתאם למפורט בבקשות השונות. אם אין בידי המשיבים 1,4 מסמכים נוספים על אלה שהועברו במסגרת העיון- יצהירו על כך בתצהיר שיועבר לידי המבקשים. באשר לפירוט בתצהיר גילוי המסמכים, מקבלת אני את עמדת המשיבים השונים כי התצהירים מפורטים דיים וממילא לא ברורה טענתם של המבקשים בעניין, שעה שתצהיריהם "לוקים" באותו הפגם. באשר לסעיף המותיר בידי המשיבים את האפשרות להוסיף מסמכים, הריני מורה למשיבים למחקו. היה ובעתיד יגיעו לידי המשיבים מסמכים נוספים, אשר סבורים כי יש בהם כדי להועיל לבירור המחלוקת - יגישו בקשה מתאימה לבית המשפט, אשר יבחן המקרה לגופו. 7. גילוי מסמכים ספציפיים- משיבים 1, 2, 3, 4- דיווחים למס הכנסה, העתקי המחאות, קבלות, חשבוניות והעברות בנקאיות- עיקר טענות המשיבים הינן כי הוטעו על ידי המבקשים טרם החתימה על ההסכם ולכן זה בוטל. משכך, איני מוצאת כי לגובה התשלום בפועל יש כדי להועיל לבירור העניין . העתקי תכתובות בין הנתבעים למוכרי הנכס- אין די בהעלאת הטענה בדבר עיכוב מכוון כדי להתיר עיון במסמכים המבוקשים. אינני מוצאת סבירות כי המשיבים עכבו את החתימה על תשלום הסכם המכר, משך קרוב לחצי שנה, אך כדי להימנע מתשלום דמי הייזום, מקום בו לשיטתם נתחם הסכם זה ב- 45 יום. לפיכך, איני מורה על העברת המסמכים. הסכמי מכר ו/אופציה בקשר למקרקעין נשוא העסקה- איני מוצאת כי אלה רלוונטיים לבירור המחלוקת . המשיבה 3- דיווחים למס הכנסה, העתקי המחאות, קבלות, חשבוניות והעברות בנקאיות- הואיל ואין מחלוקת בדבר לקיחתה של המשיבה חלק בעסקה, כי אם עיקר המחלוקת נסוב סביב התחייבותה בתשלום דמי ייזום- הרי שאין נפקות לגובה התמורה ששולמה בסופו של יום ואין בזאת כדי להשפיע על בירור המחלוקת. העתקי תכתובות בין הנתבעים למוכרי הנכס וכן תרשומות ביחס לפגישות שנתקיימו ביחס למקרקעין- הואיל וקיימת מחלוקת עובדתית באשר למועד בו "נכנסה" המשיבה 3 לתמונה והאם נתחייבה במועד זה בתשלום דמי ייזום, בעל פה- מוצאת אני להורות לה להעביר לידי המבקשים את המסמכים המבוקשים, שכן באלה יש כדי ללמד האם היתה מעורבת בעסקה מיד לאחר חתימת ההסכם ובהתאמה כדי ללמד האם אכן קיימת סבירות כי התחייבה בתשלום דמי הייזום בעל פה, חרף הכחשתה. אשר על כן, המשיבים להעביר לעיון המבקשים את המסמכים בתוך 30 יום. הואיל והבקשה נתקבלה בחלקה- איני עושה צו להוצאות. חוזהדיני חברותיזמות