העברת תיק לוועדה רפואית בהרכב אחר

דרך המלך להחזרת עניינו של מבוטח לוועדה רפואית היא החזרתו לוועדה המקורית שבדקה אותו. רק במקרים נדירים, בהם עולה חשש של ממש כי הוועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות - מוחזר העניין לוועדה בהרכב אחר. קראו דוגמא מהפסיקה בנושא העברת תיק לוועדה רפואית בהרכב אחר: 1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 11/7/13 ("הוועדה"). בהחלטתה קבעה הוועדה כי למערער נותרה נכות יציבה בשיעור 0% מיום 1/6/12 ("ההחלטה"). 2. הוועדה התכנסה ביום 13/2/13 לדון בערר המערער, ולאחר ששמעה את טענות המערער ובדקה אותו, פירטה את ממצאיה בסעיף 21 לפרוטוקול. הוועדה ציינה כי קיימים מסמכים רפואיים רבים, לרבות צילומי רנטגן ו- CT, ולכן מצאה שיש מקום לקבוע ישיבה נוספת כדי לעיין בכל החומר הרב שקיים בתיקו של המערער. בנוסף, ביקשה הוועדה לקבל לעיונה תיק רפואי מקצועי ותיק כללי מקופת החולים, כדי ללמוד על עברו הרפואי של המערער לפני התאונה הנדונה. הוועדה שבה והתכנסה ביום 11/7/13, ולאחר שעיינה במסמכים הרפואיים שעמדו לעיונה, הגיעה למסקנה כי מאחר שאין עדות לממצאים טראומטיים כתוצאה מהתאונה והבדיקה הקלינית נמצאה תקינה, לא נותרה למערער כל נכות בגין התאונה. 3. בדיון שהתקיים ביום 12/12/13, הודיע המשיב כי הוא מסכים להשיב את עניינו של המערער לוועדה בגין שני פגמים שנפלו בהחלטתה: האחד, התייחסות לממצאים הרפואיים שמצאה הוועדה בקרסול; השני, התייחסות לחוות דעתו של ד"ר מיכאל לבני מיום 17/12/12. 4. בהודעתו מיום 19/12/13 הודיע המערער, כי הוא מסכים לדברי המשיב, אולם העלה טענות בגינן ביקש להורות על השבת עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש, אשר תערוך לו בדיקה קלינית חדשה ותתייחס לחוות הדעת ממכון מדיטון. לפיכך, אדון ביתר טענות המערער, כעולה מתגובתו מיום 19/12/13. לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: 5. לאחר שעיינתי בנימוקי הערעור, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות המשיב בדיון ולתגובת המערער, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להתקבל בהתאם לעמדת המשיב. 6. הוועדה התכנסה ביום 13/2/13 בהרכב מומחה לאורטופדיה, מומחית לנוירולוגיה ומומחה לרפואה תעסוקתית. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית וציינה כי "טונוס שרירי הצוואר ללא ספזם. כיפוף קדמי ואחורי, סיבוב והטיה ללא הגבלה עם רגישות לכל תזוזה. אין דלדול שרירים בגפיים עליונות ובחגורת הכתפיים. כוח גס 5/5 החזרי ביספס טריספס ערים שווים. אין הפרעות בתחושה. אין ספזם פרה ורטברלי באזור הלומבלי. אין דלדול שרירם בגפיים תחתונות. לסג שלילי דו צדדית. החזרי פיקה ואכילס ערים שווים. כוח גס 5/5". הנה כי כן, עיון בהחלטת הוועדה מעלה כי נערכה למערער בדיקה קלינית מקיפה, והוועדה פירטה את ממצאיה בפירוט רב. קביעותיה הרפואיות של הוועדה ברורות, והנמקתה מאפשרת גם למי שאינו מומחה רפואי להבין כיצד הגיעה למסקנותיה. לא מן הנמנע להזכיר, כי אופן עריכת הבדיקה הקלינית הוא עניין רפואי המסור לשיקול דעתה של הוועדה, ואין בית הדין מוסמך להתערב בו. אף לא מצאתי בטענות המערער טעם להתערבות בית הדין בבדיקת הוועדה. למעט הפגיעה בקרסול, לא הצביע המערער על טעות משפטית שנפלה בבדיקה הקלינית שערכה לו הוועדה. טענות המערער בדבר "כשל בבדיקה הקלינית", נטענו במידה רבה בעלמא. אף הטענה שהוועדה לא התייחסה לכל המסמכים שעמדו לעיונה, אין לה על מה שתסמוך. המערער ממילא לא הצביע על מסמך מהותי, הסותר את ממצאי הוועדה, אשר לטענתו הוועדה לא נתנה דעתה אליו. בצדק טען המשיב כי הוועדה אינה מחויבת להתייחס מפורשות לכל מסמך ומסמך שמובא לעיונה, אלא למסמכים המהותיים בלבד. לפיכך, מקובלת עלי טענת המשיב לפיה יש מקום שהוועדה תבהיר האם הממצאים שמצאה בקרסול יש בהם כדי להקנות למערער נכות, ונדחית טענת המערער לפיה יש להורות לוועדה לבדוק את המערער מחדש. 7. באשר לחוות הדעת מטעם חברת מדיטון, מיום 22/10/13: כפי שציין המשיב, מדובר במסמך מאוחר להחלטת הוועדה נשוא הערעור, ולכן ברור מדוע אין התייחסות של הוועדה למסמך זה. על כן, נדחית טענת הערעור בעניין זה. 8. לסיום טען המערער, כי יש להורות על השבת עניינו לדיון לפני ועדה בהרכב חדש. טענה זו דינה להידחות. דרך המלך להחזרת עניינו של מבוטח לוועדה רפואית היא החזרתו לוועדה המקורית שבדקה אותו. רק במקרים נדירים, בהם עולה חשש של ממש כי הוועדה תהא "נעולה" על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות - מוחזר העניין לוועדה בהרכב אחר. לא מצאתי כי בנסיבות המקרה דנן יש לסטות מן הכלל, שכן אין לומר כי הפגם המשפטי שנפל בהחלטה מצביע על כך שהוועדה ננעלה בדעתה. יצוין בהקשר זה, כי חוות הדעת של ד"ר מיכאל לבני מיום 17/12/12 לא עמדה לעיון הוועדה, הגם שצוין בהודעת הערר שהיא תוגש לוועדה. לפיכך, יוחזר עניינו של המערער לדיון לפני הוועדה באותו הרכב. 9. אשר על כן, הערעור מתקבל. עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים בהרכבה מיום 11/7/13, על מנת שתפעל כלדקמן: (א) הוועדה תבהיר האם יש בממצאים הרפואיים שמצאה בקרסול המערער בבדיקתה מיום 13/2/13, כדי להקנות נכות בגין הקרסול. הוועדה תנמק קביעתה. (ב) הוועדה תעיין בחוות דעתו של ד"ר מיכאל לבני מיום 17/12/12, ותקבע האם יש באמור בחוות הדעת כדי לשנות מקביעתה. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת. המערער יזומן להופיע לפני הוועדה, גם באמצעות בא כוחו. 10. על המשיב לשלם למערער הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 1,000 ₪ תוך 30 יום מהיום. 11. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה. רפואההרכב ועדה רפואיתועדה רפואית