העסקת עובד שטחים ללא אישור

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא העסקת עובד שטחים ללא אישור: 1. בכתב האישום בתיק זה הואשם הנאשם כי ביום 15/2/07 העסיק בעבודות שיפוצים בבנין ברחוב מבואות 80 בסביון, שני עובדים תושבי השטחים, ללא היתר עבודה כדין. 2. אציין בראשית הדברים כי החלטתי להרשיע את הנאשם בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום. להלן יפורטו הנימוקים. 3. בתיק התקיימו דיונים רבים, והדברים מפורטים בפרוטוקולים ובהחלטות שניתנו. בסופו של דבר העידו מפקחים מטעם משרד התמ"ת, מר אילן לביא ומר מאור מגדל וכן מר בוזגלו - בעל הנכס ברחוב מבואות 80 ומר חמדאן. מטעם הנאשם העיד הוא בעצמו. לאחר מכן הוגשו סיכומים בכתב. 4. על פי חומר הראיות שהוגש, הנאשם הנו בעלים של עסק לביצוע עבודת בניה ושיפוצים. 5. הנאשם התקשר עם שמעון בוזגלו, בהסכם לבצוע עבודות שיפוצים ובניה בבניין ברחוב מבואות 80 בסביון (מא/4). 6. על פי עדות מר בוזגלו ועדות הנאשם, היה זה רק הנאשם שעמד מול בעל הנכס בכל הנוגע לביצוע העבודות. מעדות מר בוזגלו וכן מהעדויות כולן עולה שלא הכיר כלל את חברת "קו לעניין בע"מ" אלא רק את הנאשם. 7. הנאשם טען כי ביצע את העבודות באמצעות קבלן משנה - חברת "קו לעניין בע"מ", בבעלות אחמד חמדאן. לתיק הוגש מסמך מא/6, הסכם בין הנאשם לבין חברת קו לעניין בע"מ, מיום 24/9/06, לביצוע עבודות בניה ושיפוץ בבניין ברחוב מבואות 80 בסביון. כן הוגשו המחאות שנתן הנאשם לחברת קו לעניין בע"מ (מא/7) וחשבוניות שמסרה חברת קו לעניין בע"מ לנאשם (מא 4). 8. מטעם התביעה העיד מר חמדאן אחמד אשר אישר כי הוא הבעלים חברת קו לעניין בע"מ וכי חברה זו התקשרה בהסכם עם הנאשם לבצע עבודות בבניין בסביון וסיפקה לצורך כך פועלים. על פי עדותו, חברת קו לעניין בע"מ סיפקה לנאשם את הפועלים והנאשם הוא זה שנתן להם הוראות עבודה וכן הסיע אותם לעבודה ובחזרה לביתם. עוד העיד שחברת קו לענין בע"מ היא האחראית לתשלום שכרם של העובדים ולזכויות הנובעות מהעסקתם, ביטוחים וכיו"ב. 9. הנאשם העיד שהוא מכיר את שני העובדים ששמם צויין בכתב האישום - ח'אלד אברהים סלים ו- עאמר אברהים עבד אלג'ני א'חדיר. 10. מעדות הנאשם ומר חמדאן אחמד, עולות העובדות הבאות: א. מנהל העבודה באתר היה הנאשם. הוא זה שנתן הוראות לפועלים. ב. כלי העבודה וחומרי העבודה היו של הנאשם. ג. מר חמדאן בעליה של חברת קו לעניין בע"מ, הגיע לאתר לעיתים רחוקות, בסך הכל שלוש ארבע פעמים. ד. התשלום לפועלים שולם על ידי קו לעניין בע"מ. ה. הנאשם נתן לפועלים כספים מעת לעת, לבקשתם. לטענתו - קיזז זאת מההתחשבנות בינו לבין קו לעניין. 11. הנאשם העיד שכאשר הגיעו הפועלים לאתר, לא בדק את האישורים שלהם וכן לא שאל את חמדאן האם יש לפועלים אישורים כדין. לדבריו: "אני מכיר את חמדאן ויש לו אישורים ויש לו ניירות ואני לא צריך להכנס לכיס שלו, לפועלים שלו. זה דברים ששייכים לו ולא לי". 12. מר חמדאן אחמד טען שמכיר אחד מהעובדים. העד הופנה לתעודת עובד ציבור מא/15, לפיה העובדים רשומים אצל המעסיק "אדיר רגב בע"מ". העד אישר שמדובר בעובדים שלו שכן הוא הבעלים של חברת אדיר רגב (בפרוטוקול נרשם בטעות "עדי רגב") וכי פתח אותה לצורך הוצאת פועלים מיו"ש. מר חמדאן לא הציג תלושי שכר של העובדים מטעם חברת קו לעניין בע"מ או מטעם אדיר רגב בע"מ או מטעם גוף אחר כלשהו. 13. המאשימה טוענת כי מחומר הראיות עולה שהעובדים שנתפסו באתר, הם עובדים של הנאשם ולא של חברת קו לעניין. תימוכין לטענה זו נמצא בכך שלא הוצגו תלושי שכר של חברת קו לעניין לאותם עובדים ולמעשה, לא הושג מסמך כלשהו הקושר את העובדים עם חברת קו לעניין. המסמך היחיד שהוצג בעניין העובדים, הוא מא/15, תעודת עובד צבור, שלפיה לעובדים יש היתר לעבוד בחברה אחרת לגמרי - אדיר רגב בע"מ. 14. העד חמדאן אחמד העיד שהוא עובד ביחד עם הנאשם תקופה ארוכה, מספר שנים. כמו כן, הוצגו חשבוניות ושיקים מהנאשם לחברת קו לעניין. בחשבוניות אלה יש משום ראיה לכך שחברת קו לעניין הועסקה כקבלנית משנה של הנאשם, בבניין בסביון. יחד עם זאת, אין בחשבוניות אלה ראיה כלשהי לכך שחברת קו לעניין בע"מ העסיקה עובדים בכלל או כי העסיקה את העובדים ששמם נקוב בכתב האישום, בפרט. 15. על פי חומר הראיות, הנאשם היה מעסיקם של העובדים לכל דבר ועניין - הביא אותם לאתר והחזירם, פיקח על עבודתם, נתן להם הנחיות, סיפק להם חומרי עבודה וכלים. הנאשם גם אישר ששילם לעובדים לכל הפחות חלק מהשכר. לגבי החלק הארי של השכר - הנאשם לא הוכיח שלא הוא זה ששילם את השכר. 16. העובדים נתפסו באתר שבהחזקת הנאשם, כקבלן ראשי לביצוע עבודות שיפוצים. החזקה היא כי העובדים שנתפסו הם עובדי הנאשם, משנמצאו בשטחו. ע"פ (ארצי) 60/09 מד"י נ' יוסף עבד אל פתאח (מיום 7.3.10). חזקה זו קבוע היום בחוק בסע' 4 א' לחוק עובדים זרים: "יראו מחזיק במקרקעין כמי שמעביד עובד זר שנמצא עובד במקרקעין, אלא אם הוכיח המחזיק אחרת". הנטל מוטל על הנאשם להוכיח שהעובדים שנמצאו באתר, אינם עובדים שלו. כפי שעולה מחומר הראיות הנטל לא הורם. על פי כל המבחנים שפורטו לעיל, הנאשם הוא שהעסיק את העובדים. 17. סיכום האמור לעיל מעלה כי המאשימה הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח שהעובדים הועסקו על ידי הנאשם ולא על ידי גוף אחר כלשהו. 18. למעלה מהדרוש אציין כי אף לו לא היתה מוכחת העסקה על ידי הנאשם, הרי שהנאשם היה חייב, כקבלן ראשי באתר, לוודא מי הפועלים שמועסקים באתר. בענין זה נקבעה הלכה בפסקי דין רבים לרבות בבית המשפט העליון רע"פ 2217/12 מד"י נ' עלמן בהושי ואחיו בע"מ (מיום 24.2.13) לפיה מקום שקבלן ראשי מתקשה עם קבלן משנה שמעסיק עובדים ללא היתר כדין, אין בכך כדי להסיר אחרים בפלילים מהקבלן הראשי. 19. סוף דבר לאור האמור לעיל, אני מרשיעה את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. 20. לאור הסכמת הצדדים, המזכירות תשלח את הכרעת הדין בדאר. יקבע מועד לשמיעת טיעונים לעונש והחלטה תישלח לצדדים. עובדי שטחים / פלסטינים