הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית: לאור הודעת הועדה המקומית, כי אינה מתכוונת להמשיך ולקדם את התכנית הנדונה, בשל העובדה שמי שיזם אותה היא עמותת בית כנסת ״שמחת אליהו״ בחולון, וכי יש בדעתה ליזום תכנית חדשה, אין טעם להמשיך את הדיון בערר, ולפיכך אנו מקבלים את הערר במובן זה שאנו מבטלים את החלטת הועדה המקומית לאשר את התכנית. בשולי הדברים נאמר, כי טוב עשתה הועדה המקומית בהחלטתה, שכן העובדה כי מי שיזם את התכנית היא העמותה, מהווה פגם מהותי אשר פוסל את ההפקדה, ולפיכך הדבר מבטל ממילא את תוקף החלטת הועדה המקומית. בשולי הדברים נעיר כי אם וכאשר הועדה המקומית תיזום תכנית חלופית, ראוי לדעתנו כי התכנית תביא בחשבון את מערך התנועה והחניה למגרש הציבורי שייווצר ומן הראוי כי התכנית תלווה בנספח תנועה ובהוראות בתקנון לעניין הסדרת החניה בתוך המגרש. למשיבים אין מעמד לטעון נגד עמדת הועדה המקומית כי לדעתה שלא להמשיך לקדם את התכנית הנדונה, שכן היא לא ערערה על החלטת הועדה המקומית לקבל את התנגדות העוררים ולמחוק אותה כיוזמת התכנית. בניהועדה מקומית לתכנון ובניה