הצפת מים מעלית בבית משותף

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הצפת מים מעלית בבית משותף: 1. התביעה נסבה על נזק שנגרם למעליות הבית המשותף, ברח' זלמן שז"ר 12, נתניה, כתוצאה מהתפוצצות של פילטר-מים בדירתה של הנתבעת 1, דבר שגרם להצפה ולחדירת כמות גדולה של מים אל פיר המעליות. חב' ישראליפט תיקנה את הנזק, בעלות של 47,560 ₪. 2. עם קרות הנזק פנתה נציגות הבית המשותף (להלן: הנציגות) אל חב' הביטוח "כלל", מבטחת הבניין (להלן: כלל). כלל שיגרה שמאי שהעריך את הנזק, אך היא טוענת שפוליסת הביטוח אינה מכסה אירוע זה, ועל כן אין הנציגות זכאית לשיפוי הנזק במסגרת הפוליסה. הנציגות פנתה אף אל חב' הביטוח "הראל" (להלן: הראל), שהיא המבטחת של הדיירת אשר בדירתה התפוצץ פילטר המים. הראל שילמה לנציגות 27,984 ₪, כסכום שאינו שנוי במחלוקת. 3. הנציגות הגישה את התביעה דנן כנגד הדיירת, גב' אפלרויט, (הנתבעת 1) וכנגד שתי חברות הביטוח, והיא תובעת תשלום יתרת הסכום של עלות התיקון וכן פיצוי בגין טרחה ועוגמת נפש ושכ"ט עו"ד. 4. בדיון ביום 17.10.13 הצעתי לצדדים הסדר פשרה לסיום המחלוקת, אך לא הושגה הסכמה בין חברות הביטוח. לפיכך, ובהתאם להחלטה שניתנה בתום הדיון, עלי להכריע תחילה במחלוקת שבין הנציגות לבין כלל, בשאלה: האם הנזק מכוסה על ידי הפוליסה של כלל. 5. מדובר בפוליסה של "ביטוח מקיף לבניין מגורים", אשר הטקסט הרלבנטי מתוכה מצוי במוצג ת/ 1 (להלן: הפוליסה). לענייננו רלבנטיים סעיפים ז' ו-ח' מתוך חלק א' של הפוליסה, שכותרתו: "הסיכונים המכוסים וחריגיהם". להלן הטקסט מתוך הסעיפים האמורים, שרלבנטי לענייננו: "ז. שיטפון, או הצפה, ממקור מים חיצוני, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתיקרה או ספיגתם בהם. ח. הימלטות או דליפה של מים, נפט, סולר או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף, לרבות התבקעות או עבירה על גדותיהם של דוודים וצנרת. אך לא: (1) עלות המים. (2) נזקי התבלות, תהליכי קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה וההסקה עצמם. (3) כאשר הנזק נגרם מתוך דירה שאינה תפוסה. דירה שאינה תפוסה, פירושו שבפועל לא התגוררו בה יותר מ- 60 יום רצופים". 6. הנציגות טוענת כי סעיף ז' לפוליסה הוא שחל על אירוע הנזק דנן. היא טוענת כי התקיים התנאי שבסעיף זה: הצפה של מים ממקור מים חיצוני, ואין מתקיים אף אחד מהחריגים שבסיפא של הסעיף. כשמדובר במקור מים חיצוני, ובהעדר החריגים, אזי הכיסוי הביטוחי על פי סעיף ז' לא סוייג בכל סייג אחר, ועל כן יש כיסוי ביטוחי לאירוע המדובר. כלל הסתמכה בכתב הגנתה על סעיף ח' לפוליסה, שעל פיו הכיסוי הביטוחי חל על דליפת מים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף. כלל טענה כי במקרה זה לא היתה הצפת המים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין, אלא מדירה פרטית שבו, ועל כן אין כיסוי לאירוע. כנגד זאת טען נציג הנציגות, מר ארד, כי סעיף ז' לפוליסה עומד בפני עצמו, וכי הכיסוי הביטוחי על פיו אינו כפוף לסעיף ח', ועל כן ביקש לדחות טענה זו של כלל. הוא טען עוד כי חריג מס' (3) שבסעיף ח' מבטל את הכיסוי הביטוחי, כשההצפה אירעה מתוך דירה "שאינה תפוסה", ומכאן עולה שכוונת הפוליסה היא, שהביטוח כן יחול, אם ההצפה אירעה מתוך דירה "תפוסה", כפי שהיה במקרה זה. על כך השיב נציג כלל, מר ליבמן, כי החריג האמור הוא לסעיף ח' בלבד, כפי שעולה בבירור מנוסח הפוליסה, ואינו רלבנטי לסעיף ז', שעליו נסמכת הנציגות בטענתה כי יש כיסוי ביטוחי לאירוע. במילים אחרות: היותה של הדירה, מקור הנזק, "תפוסה" ולא ריקה, לא יועיל לנציגות, כיוון שהיא נסמכת על סעיף ז' ולא על סעיף ח' לפוליסה. (הערתי כי חריג מס' (3) האמור הוא מיותר, לנוכח החלת הכיסוי, על פי הרישא של סעיף ח', רק על הימלטות או דליפה של נוזל מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף, שאז ממילא אין סעיף ח' חל על הצפת מים מתוך דירה בבניין. על כן, הכללתו של חריג זה במסגרת סעיף ח' יוצרת בלבול ואי-הבנה. אולם נקודה זו אינה בעלת חשיבות מכרעת לענייננו). 7. המחלוקת בין הנציגות לבין כלל התמקדה בסופו של דבר בפרשנות של סעיף ז' לפוליסה, תוך זיקה למילים "מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף", אשר בסעיף ח': מר ליבמן טען כי "מקור מים חיצוני", לעניין סעיף ז', משמעו - מקור מים שמחוץ לבניין. היינו - לשיטתו, סעיף ז' אינו חל, כאשר ההצפה אירעה ממקור מים שבתוך הבניין, כפי שהיה במקרה זה, ולא ממקור מים שהוא חיצוני לבניין. מנגד טען מר ארד שאת המילים "מקור מים חיצוני", לעניין סעיף ז', יש לפרש כ: מקור מים חיצוני למתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין, ולא כמקור מים שמחוץ לבניין כולו. היינו - לשיטתו, כשההצפה אירעה ממקור מים שהוא חיצוני למתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין, אזי חל סעיף ז' לפוליסה. 8. סברתי תחילה כי פרשנות של "מקור מים חיצוני", כטענתו של מר ליבמן, מותירה, למעשה, את סעיף ז' לפוליסה כמעט ללא תחולה, כיוון שהמקרים שבהם יכולה להיגרם הצפה ממקור מים שמחוץ לבניין הם נדירים מאד. אולם מר ליבמן ציין דוגמאות למקרים כאלה: התפוצצות של צינור ביוב, או צינור מים, חיצוניים לבניין, שכתוצאה ממנה חדרו מים אל תוך הבניין וגרמו נזק לרכוש שמבוטח בפוליסה. נזק כזה יהיה מכוסה על פי סעיף ז' לפוליסה. דוגמאות אלה מעוגנות במציאות, ואין מדובר במקרים כה נדירים עד כדי לשלול משמעות מעשית מהכיסוי הביטוחי על פי סעיף ז'. מר ארד ביקש שאקבל את הפרשנות שהוא נותן לסעיף ז' לפוליסה, הן לגוף העניין והן כיוון שהניסוח המבלבל של סעיפים ז' ו- ח' צריך להיזקף לזכות המבוטח. 9. לאחר שעיינתי בסעיפים האמורים של הפוליסה ובטיעוניהם הנאים של מר ארד ושל מר ליבמן, סבורה אני כי הפרשנות שטען לה מר ליבמן היא הנכונה. אני מסכימה עם מר ארד, כי הכיסוי הביטוחי על פי סעיף ז' הוא עצמאי ונפרד מהכיסוי על פי סעיף ח'. דווקא משום כך אין זה נכון לפרש "מקור מים חיצוני" שבסעיף ז' בזיקה אל "מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין המשותף", שבסעיף ח', שזו הפרשנות שנקט מר ארד. יש לציין כי כלל תרמה לפרשנות זו, בכך שבכתב הגנתה (בסעיף 12) היא הסתמכה על סעיף ח' לפוליסה בלבד, לביסוס טענתה כי כיוון שההצפה לא אירעה מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבניין, אין כיסוי ביטוחי לאירוע. בתגובה לקו-הגנה זה הסתמכה הנציגות על סעיף ז'. משקיבלתי את טענתו של מר ארד, כי הכיסוי על פי סעיף ז' עומד בפני עצמו, אזי יש לבחון את הפרשנות הראוייה למילים "מקור מים חיצוני" כשאלה "עצמאית", ללא קשר לסעיף ח'. כפי שצויין, נחה דעתי גם בעניין האפשרות המעשית ליישם את הכיסוי הביטוחי על פי סעיף ז'; היינו - כי סעיף זה אינו בגדר "התחכמות" של חברת הביטוח, באמצעות ניסוח של כיסוי ביטוחי שיישומו יהיה רק במקרים נדירים. לצורך פרשנות המילה "חיצוני", בהתייחס למקור המים, נעזרתי בתכלית הפוליסה: "ביטוח מקיף לבניין מגורים". משמע, כשמדובר במקור מים "חיצוני", ללא כל התווייה אחרת, הכוונה היא למקור מים שהוא חיצוני לבניין המגורים. אני סבורה כי זו הפרשנות הנכונה למונח "חיצוני" אשר במחלוקת. 10. הפועל היוצא של מסקנתי זו הוא שיש לקבל את טענת כלל, כי כאשר ההצפה אירעה מדירה שבתוך הבניין, אין כיסוי ביטוחי בפוליסה לאירוע כזה. 11. על כן אני דוחה את התביעה כנגד כלל. לא אחייב את הנציגות בהוצאות, כיוון שמדובר במחלוקת-אמת, שהתעוררה רק במהלך הדיון, ואשר נתרמה במידה מסויימת בשל צמצום הטיעון, בכתב ההגנה של כלל, לסעיף ח' לפוליסה בלבד. נזקי מיםבתים משותפיםמעליתהצפהמים