התיישנות הבטחת הכנסה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא התיישנות הבטחת הכנסה: זוהי בקשה למחיקה על הסף מחמת התיישנות וכן בגין מעשה בית דין. להלן עובדות המקרה: 1. בתאריך 9/7/08 נתנה כב' השופטת עופרה ורבנר פסק דין בתביעה של התובע נגד הנתבע, בתיק בל 4494/05, בגין גמלת הבטחת הכנסה שתבע התובע (להלן: "פסה"ד). 2. כב' השופטת ע. ורבנר קבעה בפסק הדין ביחס לנכסים שיש לייחס לתובע לתקופות השונות, וזאת החל מחודש 10/99 ואילך. 3. התובע לא ערער על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה, על כן פסק הדין של כב' השופטת ורבנר הינו חלוט ומחייב את שני הצדדים. 4. בסעיף 17 לפסק הדין הנ"ל הורתה כב' השופטת ע. ורבנר לערוך תחשיב חדש ביחס להכנסות התובע תוך 30 יום ואם יתברר, כי התובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בסכום כלשהו, או להפרשים עבור תקופת העבר, ישולמו הסכומים תוך 60 יום מיום מתן פסק הדין. 5. לנתבע "לא אצה הדרך" ורק ביום 4/8/08 הגיש לכב' השופטת ורבנר דו"ח מטעמו. כב' השופטת דרשה הבהרת הדו"ח. ביום 5/10/08 הגישה ב"כ הנתבע הודעת הבהרה, כי בעקבות הבדיקות שנערכו בהתאם להוראות פסק הדין נוצרה לתובע זכאות לסך של 89,377 ₪, אך מאחר ולתובע היה חוב בסך של 52,855 ₪, הופחת סכום החוב הנ"ל ושולם לתובע ביום 8/8/08 רק הסך של 36,522 ₪. מכאן התביעה לבית הדין. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 6. אין מחלוקת, כי התובע קיבל גמלת הבטחת הכנסה מהנתבע מחודש 11/99 ועד סוף שנת 2006, עם הפסקות לתקופות מסוימות. כן גם קיבל גמלת הבטחת הכנסה בחודשים 1/07 ו-4/07. 7. על פי תעודת עובד הציבור של מר זועבי עבד אל רחמאן, פקיד תביעות במחלקת הבטחת הכנסה בסניף נצרת, מיום 23/3/11 מתברר, כי: "החוב בסכום של 52,042 ₪ שנוצר ביום 4/2/07 נובע מכך שבוצע עדכון הכנסות מ-1/10/99 עד 12/2006 לפיו התחשיב המצ"ב והמפורט (נשלח אליכם מקודם). מדובר בשווי נכסים ששייכים לתובע עצמו וכן שייכים לאביו המנוח ;ב פלט מס רכוש לתובע ולאביו ז"ל בעת עצם שווי הנכס השייך לתובע וכן חלקו מירושת אביו רטרו (כמו כן לפי הוראת הענף אז) נוצר החוב הנ"ל. לאחר מכן ובערך בחודש 8/2008 בוצע עדכון נוסף לנכסי התובע ולחלקו בירושת אביו העדכון בוצע מ-1/7/05. לכן נוצר זיכוי לתובע בסכום של 82,121 ₪. ובעת שהיה חוב אז החוב קוזז מסכום זה ושולם לתובע סכום של 36,522 ₪ ביום 8/8/08. מצ"ב פירוט הסכום שנלקח בחשבון הכנסות התובע מנכסים". 8. בעקבות פסק הדין של כב' השופטת ורבנר מיום 9/7/08 נערך חישוב חדש בגין הכנסות מהנכסים בהתאם לפסק הדין. הפעם הוגשה ביום 14/5/12 תעודת עובד ציבור לבית הדין מטעם מר גסאן אג'ופילי - מנהל מחלקת הבטחת הכנסה של הנתבע בסניף נצרת. בתעודת עובד ציבור צוין כדלקמן: "להלן חישוב תשלום הגמלה ששולמה לתובע מחודש 10.1999 עד חודש 1.2008 לפני תיקון חישוב נושא נכסים מחדש כמו כן הגמלה המגיעה אחרי התיקון שנעשה על פי פסק הדין. הגמלה הנטו ששולמה לתקופה מחודש 10.1999 עד 1.2008 לפני התיקון מסתכמת בסכום של 79,112 לא כולל ניכוי ביטוח רפואי מסכום הנ"ל הועבר למחלקת נכות 10,634 ₪ כתוצאה מאישור קצבת נכות כללית לתקופה מ-7.2001 עד 1.2002 ולכן שולם לתובע בפועל 62,478 ₪, מהנתונים במערכת, בתאריך 8.8.2011 שולם עוד 36,522 ₪ - סה"כ תשלום נטו 99,000 ₪. לעומת הגמלה הברוטו המגיעה לתובע לתקופה הנ"ל כולל תשלום ביטוח רפואי וזאת לאחר התיקון על פי פסק דין הסכום מסתכם ב-101,391 ₪ {ההפרש בין התשלום הנטו לעומת התשלום הברוטו הינו הסכום ששולם בגין ביטוח בריאות}. ברצוני לציין עוד כי מתוך התקופה הנ"ל התובע לא היה זכאי לגמלה מחודש 8.2001 עד 7.2002 כמו כן לחודשים 12.2007, 11.2007, 6.2007, 3.2007, 2.2007". 9. בתאריך 2/9/12 הודיע ב"כ התובע, כי על פי "בדיקה מעמיקה" שערך, כי הנתבע עשה את חישוביו לפי פסק הדין בתיק בל 4494/05 אך ורק לעניין זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה בתקופה הרלוונטית לתביעה הנ"ל, הינו לפי החישוב החדש שהתובע זכאי לקבל מהנתבע סך של 82,121 ₪, וזאת כתוצאה מעדכון הכנסת התובע לאור פסק הדין. לטענתו, הנתבע שלא כדין ועל דעת עצמו, קיזז רטרואקטיבית מסכום הזיכוי סכום של 52,042 ₪ שלטענתו חב אותו התובע לנתבע מיום 4/2/07 כתוצאה מתשלומים שלא הגיעו לתובע על פי תיק הבטחת הכנסה. לדבריו, חישוב החוב הנ"ל נעשה לפני עדכון הכנסת התובע על פי פסק הדין. 10. על פי הודעת ב"כ הנתבע בכתב לבית הדין ביום 21/11/12 מתברר, כי בסך הכל הנתבע ניכה מהחישוב החדש שנעשה לנכסי התובע, על פי פסק הדין של כב' השופטת ורבנר, את הסכומים שכבר שולמו בפועל לתובע לתקופה מ-10/99 עד 12/06 ושילם את היתרה שהגיעה לתובע, בסך של 36,522 ₪, בהתאם לפסק הדין. להלן האמור בהודעת ב"כ הנתבע בנדון: "מהטבלה המצורפת ניתן ללמוד על החישוב החדש לתשלומי גמלת הבטחת הכנסה שנערך בהתאם לפסק הדין שניתן ביום 9.7.08 בהליך קודם בתיק בל 4494/05 לעומת מה ששולם לו קודם לכן לפי החישוב הקודם. כפי שציין הנתבע קודם בעקבות החישוב החדש, בדין שולמו לתובע ביום 8.8.11 הפרשי גמלה נוספים המגיעים לו על פי התחשיב החדש וזאת על סך 36,522 ₪ זאת בהשוואה בין הגמלה ששולמה לתובע לכל התקופה מחודש 10/99 עד 1/08 לבין מה שמגיע לו לתקופה רטרואקטיבית הנ"ל בהתאם לחישוב ע"פ פסק הדין הנ"ל. לפיכך ובניגוד לנטען בהודעת ובקשת התובע מיום 6.9.12, התובע לא נדרש לשלם חוב על סך 52,042 ₪ ואין המדובר בחוב שקוזז מסכומים שמגיעים לתובע ועובדה היא שהתובע לא המציא כל ראיה על קיזוז הסכום האמור. המדובר למעשה בסכומים ששולמו בפועל לתובע לתקופה מ-10/99 עד 12/06 לפי החישוב הקודם כאשר ולאחר בחינת התשלום בפועל שהגיע לתובע לפי החישוב החדש עפ"י הוראות פסק הדין נמצא כי לכל התקופה הרטרואקטיבית מ-10/99 עד 1/08 הגיעו לתובע עוד הפרשי גמלה בסך 36,522 ₪. בנסיבות אלה ומשניתן פירוט מדויק לחישוב הפרשי הגמלה והוסבר כי לא היה קיזוז של חוב, מתבקש כב' בית הדין להורות על מחיקת התביעה על הסף כנגד הנתבע בהעדר עילה ועל ביטול דיון ההוכחות המיותר שנקבע לתאריך דלעיל". 11. מכאן עולה בבירור, כי לא מדובר בקיזוז חוב, אלא ניכוי התשלומים שכבר שולמו לתובע כגמלת הבטחת הכנסה ואין התובע זכאי לקבל מהנתבע תשלומי כפל, כפי שהוא מנסה לעשות בתיק הנוכחי. 12. סיכומו של דבר, התובע אינו זכאי לתשלומים נוספים מהנתבע והסך של 52,042 ₪ נוכה כדין בגין תשלומים ששולמו על ידי הנתבע לתובע בגין התקופה מ-10/99 עד 1/08. 13. בנוסף, הנתבע שלח הודעה לתובע כבר ביום 4/2/07 על קיום "החוב" בסך של 52,855 ₪ בגין תשלומי העבר. ב"כ התובע טען, כי התובע לא קיבל את המכתב הנ"ל. אין מחלוקת בדבר, כי ביום 5/10/08 כן היה התובע מודע לקיום "החוב", כי קיבל הודעה על כך מהנתבע. רק ביום 5/10/10 הוגשה התביעה לבית הדין בעניין החוב, כאשר סעיף 1(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש"ל-1969, מאפשר הגשת התביעה לבית הדין תוך שישה חודשים מהמועד שבו נוצרה עילת התביעה. לכן גם לשיטת ב"כ התובע, המועד להגשת התביעה לבית הדין חלף, ואין לבית הדין סמכות להאריכו. 14. לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית על הסף בגין התיישנות, אך גם למעשה לגופה. 15. אין צו להוצאות. הבטחת הכנסההתיישנות