התנכלות מנהל לעובד

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא התנכלות מנהל לעובד: 1. התובע, מר X (להלן: "התובע"), הוא עובד מדינת ישראל - משרד התחבורה (להלן: "הנתבעת"), המשמש כבוחן נהיגה במשרד הרישוי. 2. עד לחודש ספטמבר 2012 היה התובע מוצב כבוחן נהיגה במחוז דרום במשרד הרישוי בבאר שבע. בספטמבר 2012 קיבל התובע הודעה על פיטוריו מחמת אי התאמה, ואלה אמורים היו להיכנס לתוקף ביום 9.10.2012. 3. בעקבות החלטת הפיטורים ובסמוך לקבלתה לידיו, הגיש התובע בקשה למתן צו זמני במסגרתה נטען כי החלטת הפיטורים היא פרי התנכלות מנהל המחוז, מר X, משיקולים שאינם ענייניים (תלונות לא מבוססות, לטענת התובע, של מורי נהיגה ובפרט אשתו של מר X, על יחס לא ראוי לנבחנים והכשלתם ללא הצדקה) 4. ביום 23.9.2012 הגישו הצדדים בדבר הסדר דיוני מוסכם. במסגרת ההסדר הדיוני סוכם על ניוד התובע בתפקידו (בוחן נהיגה), למחוז ירושלים; ועל לוח זמנים להגשת התובענה נשוא פסק דין זה, ובירורה. 5. ביום 14.10.2012 הגיש התובע את התביעה נשוא פסק הדין. במסגרת התביעה התבקשו הסעדים הבאים - פסק דין הצהרתי על ביטול הפיטורים מחמת אי התאמה, צו המורה על השבת התובע לעבודתו כבוחן נהיגה במחוז באר שבע והדרום, ופיצויים בגין נזקים שנגרמו ופגיעה בשם הטוב בסכום שלא יפחת מסך של 80,000 ₪. 6. בהתאם לסיכום בין הצדדים, לא התקיים בירור בתובענה לגופה. באוקטובר 2010 הגישו הצדדים הודעה על הסכם פשרה ועיקריו כדלקמן: א. החלטת המנכ"ל לפיטורי התובע תבוטל. ב. התובע יוצב במחוז ירושלים במשרד הרישוי באשדוד כבוחן נהיגה. ג. שיבוץ התובע כאמור, "יהווה סילוק סופי ומוחלט של מלוא תביעות התובע, לרבות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה של התובע לגבי העבר, ההווה והעתיד הנובעים מן המחלוקת מושא תיק זה" סעיף 3 להסכם הפשרה. 7. במסגרת הסכם הפשרה התבקש בית הדין כדלקמן: "בנושא פסיקת פיצוי בגין עוגמת נפש (להלן: "הוצאות") וכיסוי הוצאות משפט יגישו הצדדים טיעונים בכתב תוך 15 יום ממועד מתן תוקף להסכם פשרה זה, החלטת בית הדין בנושא זה תהיה סופית. בית הדין הנכבד מתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסכם ולאחר הגשת טענות הצדדים יפסוק לעניין תביעת התובע לפיצוי בגין עוגמת נפש וכיסוי הוצאות משפט" סעיפים 4 ו-5 להסכם הפשרה. 8. בטיעונים שהגיש התובע חזר התובע על הטענה כי הפיטורים מקורם בהתנכלות מנהל המחוז, משיקולים שאינם ענייניים. לטענת התובע על יסוד טענה זו "הסכימה המדינה לחזור בה ממכתב הפיטורים ולהמשיך ולהעסיק את התובע, כפי שהוסכם, בנסיבות אלה ברור שהפיטורים נעשו משיקולים זרים על רקע יריבות ואף עויינות כלפי התובע ולאור העובדה שאחת המתלוננות נגדו הינה אשת מנהל המחוז שיזם את הליך הפיטורים" סעיף 8 לטענות התובע. 9. על רקע זה טען התובע, כי "יש לראות את נסיבות הפיטורים בחומרה והן מצדיקות פסיקת פיצויים בגין עוגמת נפש גבוה כנתבע (80,000 ₪) וכן הוצאות משפט ראליות בשים לב למהות הטענות והתוצאה בהליך (הדגשה במקור-ט.מ.)" סעיף 9 לטענות התובע. 10. בטיעוניה טענה הנתבעת, כי ההסכם בין הצדדים הוא הסכם פשרה אשר במסגרתו הסכימה לאפשר לתובע הזדמנות להישאר בתפקידו במחוז אחר ובכך למנוע את פיטוריו. הנתבעת הדגישה, כי בשום שלב לא חזרה בה מהטענה כי אין לאפשר את המשך העסקתו של התובע כבוחן נהיגה במחוז דרום. עובדה אשר קיבלה ביטוי בהסכם הפשרה ולפיו נויד התובע ממחוז דרום והוא מוצב כבוחן נהיגה במחוז ירושלים באשדוד. לפיכך טוענת הנתבעת, כי אין לראות בהסכם הפשרה כהודאה בטענות לפיטורים שלא כדין. הנתבעת הוסיפה, כי מקום שמדובר בהסכם פשרה ומשלא התקיים בסופו של יום דיון משפטי ובהעדר הכרעה לזכות התובע - אין מקום לפסיקת הוצאות ועל כל צד לשאת בהוצאותיו. 11. לטעמנו, משהסתיים ההליך בפשרה הקובעת כי התובע איננו חוזר לתפקידו במחוז דרום ללא קביעה שיפוטית או אחרת על שיקולים זרים בהחלטה לפיטורי התובע כבוחן נהיגה במחוז דרום - אין לקבל את טענת התובע האומרת - כי על יסוד טענות לפגם בנסיבות קבלת החלטת הפיטורים - התקבל הסכם הפשרה. 12. בנסיבות בהן בסופו של יום נויד התובע מתפקידו ולא התקבלה עמדתו על פגם בהחלטה להפסיק את עבודתו כבוחן נהיגה - אין לפסוק לתובע פיצוי על עוגמת נפש, בפרט כאשר לאורך כל ההליך המשפטי היה התובע בתוך מעגל העבודה וקיבל שכר. 13. כרגיל נפסקים הוצאות משפט לצד המפסיד בדין. לא זה מצב הדברים שבפנינו, שהרי דיון משפטי לא התקיים והכרעה שיפוטית לא ניתנה, שעה שכל צד קנה לעצמו את הסיכון והסיכוי המקבלים ביטוי בהסכם הפשרה. 14. עוד יש לזכור, כי במקרה שבפנינו הגיעו הצדדים להסדר פשרה בהליך הזמני שהוביל בסופו של יום להסכם פשרה, מבלי שנזקק התובע להליכים ודיונים משפטיים ממושכים הכרוכים בהוצאות. 15. לפיכך כל צד יישא בהוצאותיו. 16. סוף דבר, בית הדין נותן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים. כאמור לעיל, לא מצאנו מקום לפסוק לתובע פיצויים על עוגמת נפש. כל צד יישא בהוצאותיו. התנכלות