חריגה מפלוגתא

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא חריגה מפלוגתא: בפני בקשת התובע למחיקת חלקים מסיכומי הנתבעת מהטעם שמדובר בטענות החורגות מהפלוגתאות ומוסכמות בתיק, טענות אשר לא הובאו לגביהן שום ראיות, וטענות שאינן רלוונטיות לתביעה. כן מבקש התובע להוציא נספחים א2 ו - ב' לסיכומי הנתבעת מהטעם שמדובר במסמכים שאינם מהווים חלק מחומר הראיות. רקע בשנת 2006 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת לתשלום זכויות שונות המגיעות לו לגישתו, כתוצאה מעבודתו אצלה (עב 2439/06). אולם, לאחר שמיעת פרשת הראיות בתיק, לא הגיש התובע את סיכומיו ותביעתו נמחקה מסיבה זו. כשנתיים ימים לאחר מחיקת התביעה, הגיש התובע בקשה לחידוש ההליכים בתיק ולהגשת סיכומים מטעמו. בקשתו זו נדחתה וביום התובע הגיש תביעה חדשה (12 - 11 - 34197), הזהה לתביעתו בתיק עב 2439/06. הנתבעת הגישה כתב הגנה הדוחה את כל טענות התובע. בפתח כתב ההגנה ציינה הנתבעת בין יתר הדברים, כי כנגד הנתבעת הוגשה תביעה נוספת, של עובד אחר (מר נשאשיבי), המיוצג על ידי ב"כ התובע כאן, וכי שם נדחתה תביעת העובד על כל רכיביה, והערעור שהגיש העובד נמחק בהסכמה. נוכח העובדה כי הצדדים כבר קיימו הליך הוכחות, הוסכם כי התיק בשל להגשת סיכומי הצדדים. בסיכומיה בתיק זה הרחיבה הנתבעת את דבריה בכתב הגנתה, וציינה כי תביעת התובע כאן הוגשה בחוסר תום, זאת בפרט לאור דחיית תביעתו של מר נשאשיבי שהגיש תביעתו נגד הנתבעת, וכי בתביעתו של מר נשאשיבי, קבע בית הדין כי העובד (התובע שם) אינו אמין. והנתבעת הוסיפה עוד אמירות כנגד התנהלותו של ב"כ התובע שאין זה המקום לציינן. בנוסף צירפה הנתבעת לסיכומיה חלק מפרוטוקול דיון של תביעת העובד האחר, וכן דפי נוכחות אותם הציג אותו עובד בתביעתו שלו. חלקים אלו ונספחים אלו לסיכומי הנתבעת מבקש התובע למחוק, כאמור לעיל, מהטעם שמדובר בטענות החורגות מהפלוגתאות ומוסכמות בתיק, טענות אשר לא הובאו לגביהן שום ראיות, וטענות שאינן רלוונטיות לתביעה. הנתבעת מתנגדת למחיקה וטוענת את הדברים הבאים: אין ספק כי הפרוטוקול בתיק האחר, שצורף לסיכומים,, הוא מאוחר לכל ההליך ולפיכך לא היה בידי ב"כ הנתבעת בעת חקירת התובע כאן. בקשה דומה הוגשה אף בתיק שהתנהל בפני כב' הנשיאה פרוזי'ינין, ושם סירבה כב' הנשיאה פרוז'ינין לבקשה. בנוסף טוענת הנתבעת כי ב"כ התובע והתובע עצמו עשו שימוש באדון נשאשיבי, הן בחקירה והן בסיכומים בתיק זה. הכרעת הדין לאחר שעיינתי בטענות הצדדים והחומר שבתיק סבורני כי דין הבקשה להתקבל. תקנה 40 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 קובעת כי: "בית הדין או הרשם רשאי, בכל עת, להורות כי יימחק או יתוקן כל עניין בכתב טענות שאין בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו". תקנה זו מקבילה לתקנה 91(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984, להלן - תקנות סדר הדין האזרחי. המבחן לקביעה האם טענה הינה מבישה, הוא האם יש בטענה פגיעה בלתי מוצדקת בכבודו של פלוני. המדובר במבחן כפול, שכן על מנת שטענה תיפסל כטענה "מבישה", יש לבחון את הרלוונטיות של הטענה לעניין שבהקשר שלו היא הועלתה. טענה הנוגעת בכבודו של אדם, ואינה רלוונטית לעניין הנדון, עשויה להפסל כטענה מבישה (עע"ם 5737/01 דבורה אוסדיטשר נ' הוועדה המקומית לתכנון. תק-על 2001 (4) 848). אכן, הסעיפים הראשונים בסיכומי הנתבעת (הפסקה השניה בעמוד הראשון המתחילה במילה "הפשר" ועד לפסקה השלישית בעמ' 2 המסתיימת במשפט "נדחתה בשל חוסר אמינותו המוחלטת של אותו נשאשיבי") אינם רלוונטיים כלל וכלל לתביעה שבפנינו, אין בהם כל טענה עניינית כנגד רכיבי התביעה של התובע ואין בהם כלל כדי לסייע בשאלות העומדות במחלוקת בין הצדדים וכל תכליתם להטיל רפש בתובע וב"כ. חמור מכך, מדובר באמירות בוטות ומשתלחות כנגד התובע וב"כ, שאינן ראויות לשון המעטה באופן כללי , ובין עו"ד בפרט. נספחים לסיכומים הנתבעת צירפה לנספחי הסיכומים עמ' מפרוטוקול הדיון של מר נשאשיבי וכן את דו"חות הנוכחות של נשאשיבי. יודגש כי האמור בסיכומי הנתבעת, צוין לראשונה בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת בתיק זה, ופס"ד הדין בעניין נשאשיבי ניתן בטרם נפתחה תובענה זו, ומשום כך, אין שחר לטענת הנתבעת לפיה לא היו בידיה הנספחים שצורפו לסיכומים קודם לכן (להגשת הסיכומים). לו רצתה הנתבעת להגיש מסמכים אלו כראיה, היה עליה להגישם במועד וחילופין להגיש בקשה מסודרת ומנומקת לצירופם לסיכומים הן כאסמכתא ובפרט כראיה. (ראה עע"ם 7894/04 ניסן מחפרי נ' רשות הרישוי של עיריית ת"א ואח' ניתן ביום 20/2/05). מטעם זה בלבד יש מקום להוצאת נספח א2 מסיכומי הנתבעת. על פי ההלכה הפסוקה, תעודה ציבורית משמשת ראיה לאמיתות תוכנה בהתקיים ארבעה תנאים ראו י. קדמי, על הראיות, חלק שני עמ ' 636- 645). בין יתר התנאים שנקבעו, נקבע כי על התעודה להתייחס לעניין ציבורי. תנאי זה אינו מתקיים בענייננו ולכן הפרוטוקולים אינם יכולים לשמש ראיה לאמיתות תכנם. (תא) (י-ם 33740-10-10(‏ ‏ כוכבה ספררי נ' ‏aig‏ חברה לביטוח בע"מ, ניתן ביום 26/2/13) "אין ולא תיתכן מחלוקת כי פרוטוקול דיון הנו "תעודה ציבורית", כפי שצויין לעיל, אך בדומה לצו, החלטה שיפוטית ופסק דין, הוא מהווה "ראיה לעצם קיומם ולאמיתותם בתור שכאלה, להבדיל מאמיתות הפרטים הנקובים בהם" - ראה ספרו של כבוד הש' קדמי, "על הראיות" (מהדורת 2009) חלק שני, עמוד 635. בעמוד 654 נאמר:" פרוטוקול דיון ופסק דין, המהווים תעודה ציבורית לפי ההגדרה שבסעיף 29 לפקודה, מתקבלים כראיה לעצם קיומם בתור שכאלה, לאמור - ראיה לקיומם וראיה להיותם אמיתיים, להבדיל מראיה לאמיתות תכנם (באופן שזה עשוי לשמש בסיס ראייתי לקביעת ממצאים בהליך אחר)" (תת"ע (ת"א) 23204/10 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' אור רובנר, ניתן ביום 15/9/11) עוד נפסק :"אמנם, ניתן להגיש פרוטוקול דיון כראיה לגבי עצם קיומו (להבדיל מראיה לאמיתות תוכן הדברים המופיעים בו), מכח היותו תעודה ציבורית כמשמעה בפקודת הראיות ,נוסח חדש, תשל"א -( 1971, אולם לא ניתן לעשות זאת בשלב הסיכומים, מה עוד שהעותק שצורף אינו עומד בדרישות ס' 32 לפקודת הראיות. לפיכך - אתעלם מפרוטוקול זה לחלוטין." בשא (ת"א) 121836/01‏ ‏ גפט הלנה נ' אחים עזורי חב' קבלנית לבנין ופתוח בע"מ). זאת ועוד, הוצג בפנינו רק עמוד אחד מהפרוטוקול, ומר נשאשיבי לא הוזמן להעיד בפנינו , ולא ניתנה לתובע ההזדמנות לחקור אותו על דבריו אלו. ניתן להגיש פרוטוקול דיון כראיה מטעם מי מהצדדים, תוך שלצד שכנגד נשמרת האפשרות להתגונן מפני האמור בפרוטוקול. (תת"ע (ת"א) 23204/10 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' אור רובנר, ניתן ביום 15/9/11) וזאת לא נעשה. יתרה מכך, אין בעדותו של מר נשאשיבי בעניינו הוא, כדי לשפוך אור על המחלוקת שבין הצדדים כאן. ביחס לדוחות הנוכחות של מר נשאשיבי - אלו היו בידי הנתבעת מאז ומתמיד והיא בחרה שלא להציגם בפנינו כחלק ממסכת הראיות . ורק משום כך אין מקום לצרפם לסיכומים. יתרה מכך, דוחות אלו אף הם אינם רלוונטים לתובע ו/או לרכיבי התביעה (שעות נוספות) ואינם יכולים להוות ראיה ביחס למהימנותו, או היעדרה, של התובע כאן. כך גם אין בהם להוכיח את טענת הנתבעת לפיה התובע לא עבד שעות נוספות שכן אין מדובר בדוחות הנוכחות של התובע כלל. אין להקיש מעובד אחד למשנהו אפילו היו שניהם נהגים. ממכלול נימוקים אלו יש למחוק את הסעיפים הרלוונטיים בסיכומי הנתבעת, המתייחסים לעדותו של נשאשיבי בתביעתו שלו (עמ' 7 לסיכומים החל מהמשפט "בית הדין הנכבד מופנה בזאת לפרוטוקול הדיון.. " ועד עמ' 8, למשפט "כזכור, תביעתו של נשאשיבי נדחתה")ואין להתיר את צירוף הנספחים. במילא גם בדיקת האמור לגופם של דברים- אין בה להועיל לנתבעת. הבקשה למחיקה ולהוצאת הנספחים מתקבלת. פלוגתאות