ירידת ערך ג'יפ אחרי תאונה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא ירידת ערך ג'יפ אחרי תאונה: 1. רכבו של התובע, ג'יפ קרייזלר מס' רישוי 96-798-64 (להלן: "הג'יפ), נפגע וניזוק בתאונה שאירעה ביום 16/10/12 במגרש החניה שבמתחם עין המפרץ (להלן: התאונה). 2. בתאונה היה מעורב רכב יונדאי מס' רישוי 84-393-64 (להלן: "היונדאי"), שהיה נהוג בידי נתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע"). 3. לטענת התובע, התאונה אירעה באשמתו הבלעדית של הנתבע. לכן הגיש את התביעה שבפניי, בה הוא עותר לחייב את הנתבע ואת נתבעת מס' 2, שהינה חב' הביטוח אשר ביטחה את השימוש ביונדאי בפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש, לפצותו בגין הנזקים שנגרמו לו, לטענתו, כתוצאה מהתאונה. 4. למעשה אין בין הצדדים מחלוקת בשאלת האחריות, שכן היונדאי פגע בג'יפ עת הג'יפ היה במצב נייח, בחניה. לכן ברור שעל הנתבעים לפצות את התובע בגין כל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. המחלוקת הינה בשאלת הנזק בלבד. אי לכך, אתייחס להלן לכל אחד מפרטי הנזק הנטענים בנפרד: א. עלות תיקון הנזקים שנגרמו לג'יפ כתוצאה מהתאונה: להוכחת נזק זה צירף התובע לכתב התביעה חוו"ד של השמאי ויצמן רחמים (להלן: "השמאי"), שהעריך נזק זה בסכום של 3,510 ₪ (כולל מע"מ) וכן חשבונית של מוסך מ. פטין (199) בע"מ (להלן: "המוסך"), בו תוקן הג'יפ, על אותו סכום. מעדויות הצדדים בישיבת יום 13/10/13, עולה כי עובר לאירוע התאונה היה כבר קיים נזק בצד שמאל של הפגוש האחורי. למרות זאת כלל השמאי נזק זה בחוות דעתו. מאחר שאין חולקין כי הפגוש לא ניזוק בתאונה נשוא התיק שבפניי, יש להפחית את עלות שיפוץ הפגוש ("המגן") כמו גם חלק יחסי מעלות הצביעה, מעלות תיקון הנזק כפי שהוערך ע"י השמאי. בנסיבות המקרה, אני מעריך את עלות תיקון הנזק שהינו תוצאה של התאונה בסכום של 1,800 ₪ בלבד, כפי שהעריך המוסך את עלות התיקון של "החלק שנפגע בתאונה", כדברי התובע (עמ' 2 לפרוטוקול, שורה 5). מאחר שהתובע הינו עוסק מורשה, הזכאי לקזז את המע"מ מהסכום ששילם למוסך, אין לכלול את המע"מ בנזק שנגרם לתובע. ב. שכ"ט השמאי: אין חולקין כי התובע שילם לשמאי שכ"ט, כולל הוצאות, בסך של 638 ₪ (לא כולל מע"מ). מאחר שחוות דעתו ניתנה לגבי מלוא הנזקים שמצא בג'יפ, כולל הנזק לפגוש האחורי, אני סבור שיש לפסוק לתובע רק חלק יחסי מהסכום ששילם התובע. כאמור, העריך השמאי את מלוא הנזק בסכום של 3,000 ₪ (לא כולל מע"מ). מאחר שקבעתי כי עלות תיקון הנזקים שנגרמו לג'יפ כתוצאה מהתאונה הינה 1,800 ₪ בלבד, היינו 60% מהנזק שהעריך השמאי, אני קובע כי התובע זכאי להחזר של 383 ₪ בלבד מהסכום ששילם לשמאי (שזה 60% מ- 638 ₪). ג. ירידת ערך הג'יפ, בעקבות התאונה: אין חולקין כי הנזק של ירידת ערך של רכב הוא נזק עתידי, שמתגבש רק בעת מכירת הרכב. כפי שעולה מדברי התובע, הוא מכר את הרכב בחודש 9/13. לטענתו, באותה עת היה שוויו, על פי המחירון, 67,800 ₪. בחוות דעתו, העריך השמאי את ירידת הערך בשיעור של 2.5% משווי הרכב בעת כתיבת חוות הדעת (78,900 ₪) ולכן קבע כי ירידת הערך מסתכמת בסכום של 1,972.50 ₪. מחוות הדעת עולה, לכאורה, כי השמאי לא היה מודע לכך שהג'יפ ניזוק, בתאונה קודמת, בחלקו האחורי (פגוש אחורי ודלת אחורית) ועלות התיקון בעקבות אותה תאונה הסתכמה בסכום של כ- 7,000 ₪, כדברי התובע. עוד עולה מחוות הדעת, כי הערכת השמאי את ירידת הערך מבוססת על קביעתו כי הנזק, שנגרם לג'יפ כתוצאה מהתאונה נשוא התיק שבפניי, מסתכם בסכום של 3,000 ₪ (לא כולל מע"מ), בעוד שבפועל הנזק מסתכם בסכום של 1,800 ₪, כפי שקבעתי לעיל. מהאמור לעיל, ברור כי הערכת השמאי את סכום ירידת הערך שגויה. בנסיבות העניין, בהתחשב בנזק שנגרם בתאונה נשוא התיק שבפניי ובירידת הערך שנגרמה לג'יפ כתוצאה מהתאונה הקודמת ושווי הג'יפ עת נמכר ע"י התובע, אני מעריך את ירידת הערך כתוצאה מהתאונה נשוא תיק זה, בסכום של 750 ₪. ד. הוצאות ימי עבודה נסיעות ובולים - נזק זה לא הוכח. 5. לאור האמור בסעיף 4 דלעיל, אני קובע כי נזק, התובע, כתוצאה מהתאונה, מסתכמים בסכום של 2,933 ₪ (1,800 + 383 + 750). אשר על כן, אני מחייב את הנתבעים, הדדית, לשלם לתובע סך של 2,933 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 1/5/13 ועד התשלום המלא בפועל. כן אני מחייב את הנתבעים, הדדית, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 400 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ג'יפירידת ערך