מחיקת התביעה בשל אי הגשת סיכומים

פסק הדין אשר הורה על מחיקת התביעה תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעת, בשל העדר הגשת סיכומים, ניתן במסגרת סמכותו של בית הדין מכח תקנות 52 ו - 49 ל לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991 (ע"ע 18290-10-11 עביר קורדייה - בית ספר אל עהד אלמוצגייה (4/6/12) וההפניות שם). קראו דוגמא מהפסיקה בנושא מחיקת התביעה בשל אי הגשת סיכומים: 1. ביום 20/11/13 הגיש התובע בקשה בהולה (להלן:"הבקשה") לבטל את פסק הדין אשר ניתן ביום 12/11/13 (להלן:"פסק הדין") ואשר במסגרתו נעתר ביה"ד, באופן חלקי, לבקשת הנתבעת והורה על מחיקת התביעה תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעת בסכום של 7,500 ₪, כל זאת בשל העובדה שהתובע לא הגיש את סיכומיו, חרף ההחלטות שניתנו בענין זה. 2. בתאריך 25/11/13 הגישה הנתבעת את תשובתה לבקשה (להלן:"התגובה"). 3. רקע התביעה העומדת בבסיס הבקשה היא תביעתו של התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו סכומים שונים בגין זכויות המגיעות לו,לטענתו, בגין תקופת עבודתו אצל הנתבעת ובגין סיומה של תקופה זו. בתאריך 9/9/13 התקיימה ישיבת הוכחות בתיק ובסיומה, נעתר ביה"ד לבקשת התובע וחייב את העד שלא הגיע - מר ברקוביץ להמציא מסמכים שנדרש להמציא. עוד קבע ביה"ד כי ב"כ התובע יגיש את סיכומיו בתוך 30 יום מיום שיתקבלו המסמכים שמר ברקוביץ נדרש להמציא. בתאריך 29/9/13, לאחר שהתקבלו המסמכים שנדרש מר ברקוביץ להמציא, הורה בית הדין לתובע להגיש את סיכומיו, בהתאם להחלטה מיום 9/9/13. בתאריך 6/11/13, לאחר שהתובע לא הגיש את סיכומיו, ניתנה החלטה, במסגרתה נקבע, בין היתר כי"... בנסיבות אלו ולפנים משורת הדין, ניתנת לתובע, ארכה עד ליום 10/11/13 , להגיש את סיכומיו שאם לא יעשה כן תימחק תביעתו תוך חיובו בהוצאות הנתבעת". המועד שנקבע בהחלטה הנ"ל חלף ובכ"ז לא מיהר בית הדין למחוק את התביעה, מתוך תקווה שהתובע יקיים את החלטותיו אולם משזה לא קרה ומשהנתבעת הגישה ביום 12/11/13 בקשה לדחיית התביעה על הסף תוך חיוב התובע בהוצאותיה, נעתר ביה"ד לבקשה, באופן חלקי, עת הורה על מחיקת התביעה (ולא על דחייתה) תוך חיוב התובע בהוצאות. 4. להלן טענות התובע: א. כבר בישיבת ההוכחות התברר כי במערכת לא מעודכן שעו"ד X הוא המייצג את התובע ולא עורך דין שייצגו קודם לכן. ב. בסיום ישיבת ההוכחות ניגש ב"כ התובע למזכירות ביה"ד ומסר יפויי כח וכן ביקש כי פרטיו יעודכנו במערכת כמייצגו של התובע. ג. ב"כה תובע לא קיבל אף אחת מההחלטות שניתנו מאז ישיבת ההוכחות ולכן לא ידע שמר ברקוביץ המציא את המסמכים שנדרש או שהגיע המועד להגשת סיכומיו. ד. רק ביום 19/11/13, עת בדק ב"כ התובע את מצב התיק במוקד בתי המשפט התברר לו שניתנו ההחלטות הנ"ל וכן שהנתבעת הגישה בקשה לדחיית התביעה, בעקבותיה ניתן פסק הדין. ה. רק בשל האמור לעיל לא הוגשו סיכומי התובע. ו. בהתאם להלכה הפסוקה, מקום שניתן פסק דין בהעדר יש לבחון האם נפל פגם בהליך שאם כך ארע, כפי שארע במקרה של התובע, יש להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק. ז. זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסוד ולכן, בשים לב לסיבות המוצדקות, בשלהן לא הוגשו סיכומי התובע ולאור חוסר הצדק והעוול שנגרם לו, יש לבטל את פסק הדין ולאפשר לתובע להגיש את סיכומיו. 5. להלן טענות המשיבה המפורטות בתגובתה: א. במקרה של ביטול פסק דין שוקל ביה"ד את שיקוליו על פי שני מבחנים: ביטול מחובת הצדק המתקיים כאשר לא בוצעה הזמנה כדין או כאשר קיים פגם בהליך שבעטיו היה חייב בית הדין להימנע ממתן ההחלטה. ביטול בתוקף שיקול דעתו של בית המשפט - כאשר לא היה פגם בהחלטה אשר מבקשים לבטלה. ב. בבתי הדין לעבודה קיימת גישה המעדיפה את בירור הענין לגופו, תוך איזון בין הפגיעה שגורם מחדל דיוני בצד שכנגד, בפסיקת הוצאות, כאשר לענין זה נקבע חריג - מקום בו נוכח בית הדין כי המפר נמנע מקיום הצו בזדון או עקב זלזול בצו בית המשפט. ג. בהתאם לפסיקה - מקום בו בוטל פסק דין שניתן בהעדר סיכומים, הורו בתי הדין על פיצוי הצד שכנגד בשל התמשכות ההליכים. ד. בשים לב לפסיקה (אליה הפנתה הנתבעת במסגרת תגובתה) יש לדחות את הבקשה שכן אי הגשת הסיכומים נעוצה במחדלי התובע וזאת מהטעמים הבאים: היתה זו אחריותו של ב"כ התובע לוודא כי פרטיו מעודכנים במערכת כמייצגו הנכון של התובע. בכל מקרה יכול היה ב"כ התובע לראות את כל ההחלטות והבקשות שניתנן בתיק, בבדיקה פשוטה במערכת נט-המשפט, אליה הוא מחובר (כפי שציין במעמד ישיבת ההוכחות - עמ' 6 לפרוטוקול). לא יעלה על הדעת שב"כ התובע ימתין כחודשיים וחצי ממועד ישיבת ההוכחות ועד שיבדוק את מצב התיק. ה. למרות שלא התבקש ביטול פסק הדין בתוקף שיקול דעתו של בית הדין הרי שגם בענין זה, אין מקום להיעתר לבקשה וזאת בשל בחינת הסיבה למחדלו של התובע ובשל סיכוי ההצלחה הלא גבוהים של התביעה. ו. לחילופין - יש להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות הנתבעת על ידי התובע. 6. דיון והכרעה ראשית יצויין המובן מאליו - פסק הדין אשר הורה על מחיקת התביעה תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעת, בשל העדר הגשת סיכומים, ניתן במסגרת סמכותו של בית הדין מכח תקנות 52 ו - 49 ל לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991 (ע"ע 18290-10-11 עביר קורדייה - בית ספר אל עהד אלמוצגייה (4/6/12) וההפניות שם). עיון בתיק בית הדין מעלה כי הצדק עם התובע במובן זה שגם ההחלטות שניתנו לאחר ישיבת ההוכחות מיום 9/9/13 לא נשלחו אליו, אלא לעוה"ד שייצג, לפניו את התובע. במקביל, העלה עיון בתיק בית הדין כי במועד בו נשלחו ההחלטות הנ"ל, עדיין לא היה מעודכן בתיק בית הדין כי עו"ד X הוא מייצגו של התובע באשר בשלב זה עדיין לא היה מצוי, בתיק, ייפוי הכח המתאים (זה נסרק רק ביום 20/11/13 - לאחר שב"כ התובע שיגר אותו בפקס, יום לאחר שהגיש את הבקשה ובהתאם להנחיית המזכירות). לזאת יש להוסיף את העובדה שלא ברור מדוע המתין התובע תקופה של כחודשיים ועשרה ימים מאז התקיימה ישיבת ההוכחות (וכמעט חודשיים מאז היה אמור מר ברקוביץ להגיש את המסמכים המבוקשים לתיק בית הדין ואף הגישם) עד אשר בירר מה קורה עם התיק והאם הגיע הזמן להגיש סיכומים. בנסיבות אלו ואף מבלי להידרש לשאלה של מי היה המחדל בכך שפרטי ב"כ התובע לא עודכנו לתיק בית הדין מיד לאחר ישיבת ההוכחות, הרי שלא ניתן לראות את התובע כמי שלא תרם, במחדליו, ולו לברר את הקורה עם תביעתו, למצב בו ניתן פסק הדין כנגדו. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ובשים לב להלכה הפסוקה בענין ביטול פסקי דין שניתנו בשל אי הגשת סיכומים (למשל ע"ע 18290-10-11 עביר קורדייה - בית ספר אל עהד אלמוצגייה (4/6/12), אשר בו התנהלות התובעים היתה חמורה מאשר במקרה שלפנינו), ומבלי להיכנס אף לשאלה האם מדובר בביטול מחובת הצדק או בביטול בשים לב לשיקול דעתו של בית הדין (שאלה אשר אינני סבורה שהיא מהותית כל כך במקרים כדוגמת המקרה שלפניי) ובשים לב לגישה העקרונית הקיימת בבתי הדין לעבודה המעדיפה את בירור העניין ומתוך שקילת העובדה כי מחדלי התובע, כפי שפורטו לעיל, לפחות תרמו למתן פסק הדין כנגדו ובוודאי לבזבוז זמנה ומשאביה של הנתבעת (מעבר לבזבוז זמנו ומשאביו של בית הדין), הריני מורה על ביטול פסק הדין שניתן ביום 12/11/13 אולם זאת בכפוף לכך שהתובע ישלם לנתבעת הוצאת בסכום של 2,000 ₪, אשר ישולם בתוך 14 יום מהיום. שאם לא ישולם, יעמוד, בעינו, פסק הדין מיום 12/11/13 וכן יחודשו הליכי ההוצל"פ שנפתחו בגינו (ככל שנפתחו). למען הסר ספק יובהר כי ככל שהתובע לא ימציא, עד ליום 11/12/13, אסמכתא לכך ששילם לנתבעת את ההוצאות בשיעור 2,000 ₪,בהתאם להחלטה הנ"ל, יוותר פסק הדין מיום 12/11/13, על כנו. ככל שימציא התובע אסמכתא כאמור וכן ככל שיגיש את סיכומיו בתוך מועד זה, יבוטל פסק הדין והנתבעת תידרש להגיש את סיכומיה. 7 . למעקב לענין האסמכתא על תשלום ההוצאות וכן סיכומי התובע, ביום 12/12/13. אי הגשת סיכומיםסיכומיםמסמכיםמחיקת תביעה / הליך