תקנות מועצת הלול

תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ"ה-1994 להלן:"תקנות מועצת הלול") בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות מועצת הלול אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "ביצים" - ביצי מאכל; "בית שחיטה" - בית שחיטה שאושר לפי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך-1960; "המנהל" - המנהל הכללי של משרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה; "השר" - שר החקלאות; "מדגריה" - מדגריה שניתן לגביה רשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), התשכ"ז-1967; "משק רביה" - משק רביה שאושר לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות), התשמ"א-1981; "תחנת מיון" - תחנת מיון שניתן לגביה רשיון לפי תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ"ה-1994. 2. בקשה להסמכה המבקש להסמיכו כקבלן מורשה לשיווק (להלן - מבקש) יגיש לשר, באמצעות המנהל, בקשה על כך לפי הטופס המתאים, לפי הענין, בתוספת, כמפורט להלן: (1) שיווק ביצים - טופס 1; (2) שיווק בשר עוף - טופס 2; (3) שיווק חומר רביה - טופס 3. 3. תנאים להסמכה (תיקון: תשס"ב) (א) לא יסמיך השר מבקש לקבלן מורשה לשיווק אלא אם כן נתקיימו התנאים, לפי הענין, כמפורט להלן: (1) בשיווק ביצים - עומדות לרשות המבקש, לצורך מיון הביצים שישווק, תחנות מיון בעלות כושר מיון התואם את היקף הייצור של המגדלים שישווקו לו את הביצים; (2) בשיווק בשר עוף - עומד לרשות המבקש, לצורך שחיטת העופות, בית שחיטה שכושר קליטת העופות שלו מתאים לקלוט את העופות שהמגדלים ישווקו לו לצורך שיווק בשר עוף; (3) בשיווק חומר רביה - חומר הרביה שישווק המבקש מקורו במשק רביה ועומדת לרשותו, מדגריה בה ידגיר את הביצים. (ב) הסמכה כאמור בתקנת משנה (א) לא תינתן למבקש שבחמש השנים שקדמו לבקשה הורשע בעבירה כאמור בתקנה 5(א)(2) או נקבע כי הפר את החוק כאמור בתקנה 5(א)(3), שבשל מהותה, חומרתה או נסיבותיה של עבירה או הפרה כאמור, אין המבקש ראוי, לדעת השר, לשמש קבלן מורשה, מחשש לפגיעה בבריאות הציבור. 4. מתן הסמכה (א) הוכח להנחת דעתו של השר כי בבקשה כאמור בתקנה 2 שהוגשה למנהל התקיימו, לפי הענין, התנאים האמורים בתקנה 3, לפי הענין, יסמיך את המבקש לקבלן מורשה לשיווק. (ב) תוקפה של הסמכה לשנה מיום נתינתה. 5. ביטול הסמכה והתלייתה (א) הסמכה שניתנה לקבלן מורשה לפי תקנות אלה ניתנת להתליה או לביטול אם התקיים אחד מאלה: (1) אחד התנאים ששימשו יסוד להסמכה חדל להתקיים; (2) הקבלן המורשה הורשע בעבירה לפי סעיף 69 לחוק הקשורה לעיסוקו כקבלן מורשה לשיווק או לפי סעיף 28 לפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה1985; (3) נקבע על ידי ועדת קנסות או ועדת ערר, לפי החוק, כי היתה הפרה מצד המוסמך לענין סעיף 60 לחוק וההפרה נוגעת לפעילותו של הקבלן המורשה על פי ההסמכה. (ב) עבר קבלן מורשה עבירה כאמור בתקנת משנה (א)(2), לפני מפקח כמשמעותו בחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988, בנסיבות שבהן קיים, לדעת השר, חשש לפגיעה בבריאות הציבור, רשאי הוא להתלות את הסמכתו; לא הוגש בתוך 60 ימים כתב אישום בגין אותה עבירה או שזוכה הקבלן מן העבירה - תתבטל ההתליה. 6. הוראות מעבר הסמכה שנתנה המועצה לענף הלול לקבלן מורשה, לפני תחילתן של תקנות אלה, יפקע תוקפה ביום כ"ח בטבת התשנ"ה (13 בדצמבר 1994). טופס (תקנה 2(1)) תוספת תאריך ___ לכבוד המנהל הכללי משרד החקלאות הקריה תל-אביב הנדון: בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל לפי תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ"ה-1994 1. שם המבקש ___ מס' ת"ז / עוסק מורשה ___ מענו 2. מספר המגדלים שישווקו ביצים למבקש ___ 3. לרשותי תחנת מיון למיון ביצי מאכל בהיקף ייצור של ___ שבה אמיין את הביצים שאשווק. אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר זכות חתימה. טופס (תקנה 2(2)) תאריך___ לכבוד המנהל הכללי משרד החקלאות הקריה תל-אביב הנדון: בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר עוף לפי תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ"ה-1994 1. שם המבקש___ מס' ת"ז / עוסק מורשה___ מענו 2. היקף הייצור של המגדלים שישווקו למבקש ___ 3. לרשותי בית שחיטה ___ שכושר קליטת העופות שלו הוא ___ בו אשחט את בשר העוף שאשווק. אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר זכות חתימה. טופס 3 תקנה 2(3)) תאריך___ לכבוד הכללי משרד החקלאות הקריה תל-אביב הנדון: בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר עוף לפי תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ"ה-1994 1. שם המבקש ___ מס' ת"ז / עוסק מורשה ___ מענו 2. היקף הייצור של המגדלים שישווקו חומר רביה למבקש ___ 3. (א) חומר הרביה שישווק בידי מקורו במשק ___ (ב) לצורך הדגרת ביצי הרביה עומדת לרשותי מדגרת ___ שבה אדגיר את הביצים. אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר זכות חתימה. ענף הלולתקנות