מעמד סודני נשוי לישראלית

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא מעמד סודני נשוי לישראלית: לפניי עתירה נגד החלטת משרד הפנים לדחות על הסף את בקשת העותרים למתן מעמד בישראל לעותר 1 (להלן: "העותר"), אשר מוצאו מסודן, מכוח היותו נשוי לעותרת 2 (להלן: "העותרת") שהיא אזרחית ישראל. בקשת העותרים, אשר הוגשה לפני כשנה, נדחתה על הסף על ידי משרד הפנים והערר שלהם נדחה על ידי ועדת הערר במשרד הפנים - בשל אי המצאת מסמכים הנדרשים על פי הנוהל של משרד הפנים ובהם דרכון בר תוקף של העותר. בעתירה התבקש בית המשפט להורות על ביטול החלטות משרד הפנים וועדת הערר במשרד הפנים, שבהן כאמור נדחתה בקשת העותרים על הסף, ולהורות למשיבים ליתן לעותר מעמד בישראל ולהעניק לו מעמד של תושב קבע בישראל ו/או לחלופין מעמד של תושב ארעי, וכן לחייב את המשיבים בהוצאות העתירה. לאחר הגשת העתירה הגישה פמ"ד בשם המשיבים הודעה ובקשה למחיקה על הסף, שבה צוין כי המשיבים מסכימים לבחון מחדש ולגופו של עניין את בקשת העותרת למתן מעמד לעותר במסגרת הליך איחוד משפחות. בנסיבות אלה, לטענת המשיבים, מתייתרת העתירה ודינה להימחק על הסף. העותרים התנגדו לבקשה למחוק על הסף את העתירה ודרשו לקבלה ולחייב את המשיבים להנפיק מיד לעותר רישיון מסוג ב/1, לפי תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974 ("רישיון לישיבת ביקור ולעבודה זמנית בישראל"), ולהורות למשיבים לדון לגוף העניין בבקשת העותרים על מנת ליתן לעותר רישיון לישיבת קבע בישראל, וכן לחייב את המשיבים בהוצאות לדוגמה בגין התנהלותם הרשלנית וחסרת תום הלב. כאמור, מוצאו של העותר מסודן; והוא מצוי בישראל משנת 2008. לעותר אישור שהייה בישראל מסוג 2(א)5 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 ("רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רישיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה - עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה"), אשר תוקפו התחדש מעת לעת וכיום הוא בתוקף עד 6/12/13. באי כוח העותרים הפנו בעתירה ובדיון, בין היתר, לנוהל 5.2.0008 של משרד הפנים, שעניינו "נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי" (להלן: "הנוהל"), ושבו נקבע, בין השאר, כי "ככלל, במהלך בדיקת הבקשה יינתן רישיון ב/1 ... עם אישור הבקשה יינתן רישיון לישיבת ארעי (א/5) ...". כמו כן הפנו באי כוח העותרים להחלטה מיום 21/6/05 בבג"ץ 10196/04 לקיה נ' שר הפנים (להלן: "עניין לקיה"), שגם בו נדון עניינו של עותר הנשוי לאזרחית ישראלית, אשר הגיש בקשה להסדרת מעמדו בישראל מכוח נישואיו, ומשרד הפנים דרש ממנו תחילה להמציא תעודת יושר ותעודת רווקות משלטונות אריתריאה, למרות שקיים קושי מעשי בהשגת תעודות אלו. בהחלטה האמורה צוין כי בעלי הדין הגיעו להסדר שלפיו משרד הפנים ימשיך בהליך המדורג מבלי לעמוד על המצאת המסמכים האמורים ועל כן העתירה נמחקה, ובית המשפט החליט כי בנסיבות העניין אין מקום לחייב את משרד הפנים בהוצאות העותרים. בא כוח המשיבים התנגד לדרישת העותרים ליתן לעותר רישיון מסוג ב/1 לאלתר, מיד עם תחילת הבדיקה של בקשת העותרים לגופה, והטעים כי בטרם יוחלט אם ליתן לעותר רישיון מסוג ב/1, על המשיבים לערוך בדיקות סף, ביטחוניות ופליליות, ביחס לעותר. בעקבות הדיון בעתירה שהתקיים ביום 28/10/13, התבקש בא כוח המשיבים לבדוק ולהודיע לבית המשפט מהו פרק הזמן הנדרש למשיבים ליתן החלטה ראשונית בעניין בקשת העותרים למתן רישיון ב/1 לעותר, בטרם תיבחן בקשת העותרים למתן מעמד קבע בישראל לגופה. בהודעה לבית המשפט שנתן בא כוח המשיבים ביום 31/10/13 (להלן: "הודעת המשיבים"), צוין כי תנאי למתן החלטה להענקת רישיון ב/1 לעותר, לפי הנוהל, הינו קבלת עמדת גורמי המשטרה והביטחון (להלן: "הגורמים"), בפרט במקרים בהם מבקש המעמד הינו נתין מדינת אויב, מדינת סיכון וכיו"ב. בתיק דנן, מאחר שבקשת העותר למתן מעמד נדחתה על הסף, טרם נדרש העותר למלא טופס קורות חיים לצורך העברתו לקבלת עמדת הגורמים וכן טרם זומן העותר לשימוע. פרק הזמן הנדרש לגורמים כדי לבחון את בקשת העותר לקבלת רישיון מסוג ב/1 הינו עד שלושה חודשים והמדינה אינה יכולה להתחייב לפרק זמן קצר יותר. המדינה יכולה להתחייב כי העותרים יזומנו למשרדי המשיב תוך ימים ספורים לצורך השלמת הנדרש לבחינת בקשתם ולהזמנה זו יצורפו הטפסים השונים שאותם נדרש העותר למלא, לרבות טופס קורות החיים. השימוע בעניינו של העותר יתקיים תוך 30 יום. את הטפסים המלאים יהא על העותר להגיש במסגרת השימוע. ככל שהעותר ימלא את הטפסים הנדרשים באופן מלא וישתף פעולה בצורה מלאה עם משרד הפנים, ויעמוד בשאר דרישות הדין, המדינה יכולה להתחייב כי תינתן החלטה בעניין מתן רישיון ב/1 בזמן בחינת בקשתו של העותר למתן מעמד, תוך 90 יום מיום השימוע שיתקיים בעניינו, בכפוף לקבלת התייחסות הגורמים. על כן, שב בא כוח המשיבים וביקש למחוק את העתירה והוסיף כי לפנים משורת הדין המדינה לא תעמוד על הוצאותיה בהליך זה. באת כוח העותרים התנגדה לאמור בהודעת המשיבים וללוח הזמנים הנכלל בהודעת המשיבים; היא טענה כי המשיבים פעלו בניגוד לנוהל ובניגוד למתחייב מהחלטת בית המשפט העליון בבג"ץ 10196/04 הנ"ל בעניין לקיה, אשר הייתה אמורה לעמוד לנגד עיני משרד הפנים ולמנוע דחיית בקשת העותרים על הסף בגין אי המצאת מסמכים שהעותר אינו יכול להמציא, כגון דרכון בתוקף מסודן; והיא שבה וביקשה לקבל את העתירה ולהעניק לעותר מיד רישיון ב/1 וכן לחייב את המשיבים בהוצאות. גם ב"כ המשיבים הסתמך על ההחלטה בעניין לקיה, וזאת לתמיכה בבקשתו למחיקת העתירה וכן לתמיכה בהתנגדותו לחיוב המשיבים בהוצאות העותרים. לאחר שבחנתי את עמדות הצדדים החלטתי לקבל את העתירה באופן חלקי, כדלהלן: החלטות המשיבים שבהן נדחתה על הסף בקשת העותרים למתן מעמד בישראל לעותר, מתבטלות בזה. משרד הפנים יבחן את בקשת העותרים לגופה, על פי הנוהל, אך יימנע מלבקש מהעותר להמציא מסמכים שאינו יכול להמציאם בשל מוצאו מסודן, כגון דרכון בתוקף או תעודת יושר מסודן. כפי שנקבע בנוהל, במהלך בדיקת הבקשה יינתן לעותר רישיון ב/1. זאת, בכפוף להעדר מניעה ביטחונית או פלילית. משרד הפנים יפעל לזרז את הטיפול בבקשת העותרים לגופה, מהטעמים שיובהרו להלן. בשלב הראשון יפעל משרד הפנים לזרז את הטיפול בקבלת עמדת הגורמים ובהענקת רישיון ב/1 לעותר בכפוף להעדר מניעה ביטחונית או פלילית - בשים לב הן לכך שהבקשה המקורית של העותרים (שנדחתה בשעתה על הסף, שלא בצדק) הוגשה כאמור כבר לפני כשנה, ואלמלא היא נדחתה על הסף, הייתה אמורה להיות זה מכבר החלטה של המשיבים לפחות בעניין הבקשה למתן רישיון ב/1 לעותר; והן לכך שלעותר רישיון מסוג 2(א)5 שתוקפו עומד לפוג ביום 6/12/13 ואין זה ברור אם תוקפו יחודש; והכול, כדי למנוע תוצאה בלתי הפיכה, אם רישיון 2(א)5 לא יחודש. המשיבים יפעלו אפוא על פי המתווה ולוח הזמנים המזורז דלהלן: העותרים יזומנו למשרדי המשיבים תוך ימים ספורים, עד ליום 7/11/13, לצורך השלמת הנדרש לבחינת בקשתם, ולהזמנה זו יצורפו הטפסים השונים שאותם נדרש העותר למלא, לרבות טופס קורות החיים. השימוע בעניינו של העותר יתקיים תוך שבוע ימים מיום זימון העותרים למשרדי המשיבים, דהיינו עד ליום 14/11/13. את הטפסים המלאים יהא על העותר להגיש במסגרת השימוע. ככל שהעותר ימלא את הטפסים הנדרשים באופן מלא וישתף פעולה בצורה מלאה עם משרד הפנים, ויעמוד בשאר דרישות הדין, תינתן ההחלטה בעניין מתן רישיון ב/1 לעותר, בזמן בחינת בקשתו למתן מעמד, תוך שלושה שבועות מיום השימוע, דהיינו עד ליום 5/12/13, ותועבר לב"כ העותרים בפקסימיליה עד לאותו מועד. בנסיבות העניין, יחויבו המשיבים בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בסכום מתון יחסית, בסך כולל של 3,000 ₪. זאת, מן הצד האחד, בשים לב לכך שדחיית הבקשה של העותרים על הסף לא הייתה מוצדקת וכן לכך שהמשיבים לא הסיקו את המסקנות המתבקשות מעניין לקיה ודרשו מהעותרים להמציא מסמכים שהעותר אינו יכול להמציא ורק בעקבות הגשת העתירה הסכימו המשיבים לדון בבקשת העותרים לגופה; ומן הצד האחר, בשים לב לכך שהמשיבים הסכימו לביטול החלטת המשיבים לדחות על הסף את בקשת העותרים ולדון בבקשת העותרים לגופה. הסדרת מעמדמשרד הפנים