תקנות מועצת הצמחים

תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (היטלים), התשס"ז-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), לאחר שניתנה הזדמנות למינהלה הזמנית המאוחדת, מתוקף סמכותה לפי סעיף 74(א)(5) לחוק, להשמיע את עמדתה, בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "ירקות" - כל הצמחים המפורטים ברשימת ענף הירקות שבתוספת לחוק; "פירות" - כל הצמחים המפורטים ברשימת ענף הפירות שבתוספת לחוק; "פרי הדר" - כל הצמחים המפורטים ברשימת ענף פרי ההדר שבתוספת לחוק; "רבעון" - תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, וב-1 באוקטובר, לפי הענין; "שיווק" - סחר של צמחים בסיטונות והעברתם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או החזקה, לרבות לתעשיין לבית אריזה או ליצוא; "תעודת משלוח" - כמשמעותה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973. פרק ב': קביעת שיעור ההיטל 2. חובת תשלום היטל מוטל בזה היטל על מגדלים של צמחים והם חייבים כלפי המועצה בתשלום ההיטל, בעצמם, או באמצעות, משווקים מורשים, יצואנים, תעשיינים ובתי אריזה, לפי תקנות אלה. 3. חישוב ההיטל ההיטל בעד כל צמח, מין או זן יחושב לפי השיעור הקבוע לו בתוספת הראשונה, ביחס למשקל או לשטח הגידול, כמפורט להלן: (1) בענף הירקות ובענף פרי ההדר - לפי משקל, ואולם ההיטל בעד גידולי תות שדה יחושב לפי שטח הגידול; (2) בענף הפירות - לפי שטח הגידול של מטע שהגיע לגיל ניבה כמפורט בתוספת השניה; בעד שטח מטע שלא הגיע לגיל ניבה יוטל היטל בשיעור של 40% מההיטל שחל לגבי אותו מין או זן, כמפורט בתוספת הראשונה. 4. עדכון ההיטל (א) שיעורי ההיטל יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), בהתאם לשיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד הבסיסי. (ב) שיעורי ההיטל שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א), יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב. (ג) המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב). (ד) בתקנה זאת - "המדד הבסיסי" - מדד חודש אוקטובר שלפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - מדד חודש דצמבר 2006; "המדד החדש" - מדד חודש אוקטובר שלפני יום העדכון; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. פרק ג': גביית ההיטל 5. היטל לפי משקל על גביה לפי משקל יחולו הוראות אלה: (1) משווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה שקיבל צמחים ממגדל, ינכה את ההיטל מהתמורה שעליו לשלם למגדל בעד הצמחים שקיבל ויעבירו למועצה; משתלמת התמורה בשיעורים, ינוכה ההיטל באותם השיעורים מהתמורה; (2) משווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה יעביר למועצה עד תום כל חודש את סכומי ההיטלים שניכה בחודש הקודם, בצירוף הרישומים כאמור בפסקה (3); (3) משווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה, החייב בניכוי היטל לפי תקנה זו, יערוך רישום יומי, שבועי או חודשי של הצמחים שקיבל או שיווק, לפי מגדל, ויעבירו למועצה במדיה מגנטית או לפי טפסים שקבעה לכך המועצה ובצירוף מסמכים, לרבות העתקי תעודות משלוח, הכל כפי שתורה המועצה. 6. היטל לפי שטח על גביה לפי שטח יחולו הוראות אלה: (1) המועצה תקבע את שטח הגידול שברשות המגדל, בחלוקה לפי צמח, מין או זן, ותודיע על כך למגדל; לצורך קביעתה כאמור, ימציא המגדל למועצה, לפי דרישתה, כל נתון או מסמך הנוגעים לענין וכן תהא המועצה רשאית, היא או מי מטעמה, לערוך ביקורת בשטח הגידול שברשות המגדל; (2) המגדל ישלם למועצה רבע מסכום ההיטל לא יאוחר מהחמישה עשר לחודש שלאחר תום כל רבעון, ואולם המועצה רשאית לדרוש ממשווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה, שקיבל צמחים מהמגדל, לנכות את ההיטל מהתמורה שעליו לשלם למגדל בעד הצמחים שקיבל ולהעבירו אליה, ויחולו לענין זה הוראות תקנה 5, בשינויים המחויבים; (3) לא יאוחר מיום ה15- בחודש דצמבר של כל שנה, המגדל יעביר לידי המועצה הצהרה בדבר שטחי הגידול שברשותו בחלוקה לפי צמח, מין או זן, שנת נטיעה, צורת הגידול, אזור הגידול ותאריכי השתילה או הזריעה וכל נתון אחר שעליו תורה המועצה, לפי טפסים שקבעה לכך ובצירוף מסמכים לרבות העתקי תעודות משלוח, כפי שתורה המועצה; המגדל ידווח למועצה על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים בהצהרתו כאמור, בתוך 30 ימים מיום השינוי. 7. חובת דיווח פסק מגדל מלגדל, מכל סיבה שהיא, ידווח על כך מיד למועצה; לא דיווח כאמור - ימשיך לחוב בתשלום ההיטל ואם גידל אחר במקומו, יחובו בתשלום ההיטל הוא ומי שמגדל במקומו, יחד ולחוד. 8. המצאת מסמכים מגדל, משווק מורשה, יצואן, תעשיין או בית אריזה, החייב בתשלום היטל או בניכויו והעברתו לפי תקנות אלה, ימציא למועצה, לפי דרישתה, כל נתון או מסמך, לרבות העתקי תעודות משלוח, הנוגעים לצמחים שגידל, קיבל או שיווק, לפי הענין, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הדרישה. תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התש"ע-2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(ו) לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרה בתקנות אלה, "מזכיר" - אדם שהמועצה מינתה אותו למזכיר ועדת הקנסות. פרק ב': סדרי דין בפני ועדת קנסות 2. הגשת כתב אישום (א) כתב אישום כאמור בסעיף 49 לחוק, יוגש למזכיר במספר העתקים העולה בשלושה על מספר הנאשמים. (ב) כתב אישום ייחתם ביד התובע. 3. פרטי כתב אישום כתב אישום יכלול פרטים אלה: (1) שמו של הנאשם, מספר הזהות שלו ומענו; (2) פירוט העובדות המהוות את העבירה בציון המקום והזמן ככל שניתן לבררם; (3) שמות עדי התביעה. 4. צירוף אישומים מותר לצרף בכתב אישום כמה אישומים או כמה נאשמים. 5. הפרדת הדיון (א) נכללו בכתב האישום כמה אישומים או כמה נאשמים, רשאית ועדת הקנסות, בכל שלב משלבי הדיון עד למתן ההחלטה, לצוות על הפרדת הדיון באישום פלוני או על הפרדת הדיון של נאשם פלוני. (ב) הופרד הדיון כאמור, יוגש כתב אישום נפרד בשל האישום דיון בו הופרד או נגד נאשם שדינו הופרד. 6. חזרה מאישום התובע רשאי לחזור בו מאישומים שבכתב האישום, כולם או מקצתם, לפני תחילת הדיון, או בכל שלב משלביו. 7. תוצאות החזרה (א) חזר בו התובע מאישום לפני תשובת הנאשם לאישום, תבטל ועדת הקנסות את האישום שממנו חזר בו התובע; חזר בו לאחר מכן, תזכה ועדת הקנסות את הנאשם מאותו אישום. (ב) חזר בו התובע מאישום כאמור בתקנת משנה (א) לאחר שהתייצב הנאשם בפני ועדת הקנסות, יצווה יושב ראש ועדת הקנסות על המועצה להחזיר לנאשם הוצאות נסיעה ברכב ציבורי, אם הוא בא מחוץ לעיר, וכן שכר בטלה שלא יעלה על השיעורים הנקובים בתקנה 10(1) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974. 8. המצאת אישום לנאשם המזכיר ימציא לנאשם עתק מכתב האישום ומכל הודעה על חזרה מאישום, חתום ביד התובע. 9. כפירה (א) הנאשם רשאי, לאחר שקיבל העתק כתב האישום כאמור בתקנה 8, להודיע במכתב רשום לוועדת הקנסות כי אינו מודה בעובדות כמפורט בכתב האישום ומבקש להופיע בפני ועדת הקנסות ולהביא את ראיותיו. (ב) קיבלה ועדת הקנסות הודעת הנאשם כאמור בתקנת משנה (א), תודיע לנאשם בכתב על מועד הדיון לשם הבאת ראיותיו וניהול פרשת ההגנה כאמור בתקנה 20. 10. קביעת מועד הדין יושב ראש הוועדה, יקבע את מועד תחילת הדיון, לאחר שהמזכיר העביר לוועדה את כתב האישום, ובלבד שמועד זה לא יהיה לפני תום חמישה עשר ימים מהיום שבו הומצא כתב האישום לנאשם; יושב ראש הוועדה יורה להזמין את בעלי הדין בכתב לאותו מועד. 11. נוכחות הנאשם (א) ועדת הקנסות לא תדון נאשם אלא בפניו, ואולם רשאית ועדת הקנסות להרשות לנאשם, לפי בקשתו, שייעדר מהדיון, כולו או חלקו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית ועדת הקנסות לדון נאשם שלא בפניו אם, לאחר שהומצאה לו הזמנה ולא התייצב, הומצאה לו הזמנה שניה בצירוף התראה, שאם לא ייענה גם להזמנה השניה, ידונו בעניין שלא בפניו. 12. הודיה בכתב הנאשם רשאי, עד לתחילת הדיון בוועדת הקנסות, להודות, בהודעה בכתב, בעובדות הנטענות בכתב האישום, כולן או מקצתן, וכן לטעון עובדות נוספות; ועדת הקנסות תמציא עותק מכתב ההודיה לתובע. 13. הודיה בכתב אינה מונעת טענות מקדמיות הודיה שבכתב אינה מונעת את הנאשם לטעון טענות מקדמיות או להודות בעובדות או לטעון עובדות נוספות במהלך הדיון בפני ועדת הקנסות. 14. העדר תביעה (א) לא תדון ועדת הקנסות באישום בהעדר התובע; הוזמן התובע ולא התייצב, רשאית ועדת הקנסות לדחות את מועד הדיון או לזכות את הנאשם. (ב) התייצב הנאשם והחליטה ועדת הקנסות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב ראש ועדת הקנסות לצוות על המועצה לשלם לנאשם הוצאות נסיעה ברכב ציבורי, אם הוא בא מחוץ לעיר, וכן שכר בטלה שלא יעלה על השיעורים הנקובים בתקנה 10(1) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974. 15. הקראת כתב אישום בפתיחת הדיון יקרא יושב ראש של ועדת הקנסות את כתב האישום בפני הנאשם ואם ראה צורך בכך אף יסביר לנאשם את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום ויבקש אותו להשיב עליהן. 16. הגשת התביעה לא הודה הנאשם בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, או הודה בחלק מהן, יביא התובע בפני ועדת הקנסות את ראיותיו להוכחת העובדות שהנאשם לא הודה בהן, לפי סדר שיורה יושב ראש ועדת הקנסות. 17. חזרה מהודאה ברשות ועדת הקנסות רשאי נאשם לחזור בו מהודאתו, כולה או מקצתה, בכל שלב משלבי הדיון עד למתן החלטה. 18. טענת חוסר עילה עם סיום הבאת ראיות התובע רשאי הנאשם לטעון כי האישום לא הוכח אף לכאורה, והתובע רשאי להשיב על הטענה 19. זיכוי בהעדר הוכחה לכאורה מצאה ועדת הקנסות כי האישום לא הוכח אף לכאורה, תזכה את הנאשם ורשאית היא לעשות כך אף אם לא נטענה טענה לפי תקנה 18, לאחר שנתנה לתובע הזדמנות להשמיע את דברו בעניין. 20. פרשת ההגנה לא זוכה הנאשם לפי תקנה 19 רשאי הוא - (1) להביא את ראיות ההגנה ולהקדים להן דברי פתיחה; (2) להעיד כעד הגנה, ואז הוא עשוי להיחקר; (3) למסור הודעה, ואז לא ייחקר; (4) להימנע הן מעדות והן ממסירת הודעה. 21. סיכומים בתום הבאת הראיות, או, אם לא הובאו ראיות, עקב הודאת הנאשם בעובדות או מטעם אחר, רשאים התובע ואחריו הנאשם, להשמיע את סיכומיהם לעניין האשמה. 22. הכרעת דין בתום בירור האשמה תכריע ועדת הקנסות את דינו של הנאשם לזיכוי או לחיוב; הכרעת הדין תהיה בכתב ותנומק. 23. חיוב בעבירה על פי העובדות שהוכחו ועדת הקנסות רשאית לחייב נאשם בדין בשל כל אחת מן העבירות שנתגלו מתוך העובדות שהוכחו בפניה, אך לא תטיל עליו אלא עונש אחד בשל אותו מעשה. 24. טענות וראיות לעניין שיעור הקנס חייבה ועדת הקנסות את הנאשם בדין, רשאים התובע ואחריו הנאשם, לטעון את טענותיהם לעניין שיעור הקנס שיש להטיל על הנאשם; ועדת הקנסות רשאית להרשות לצדדים להביא ראיות לעניין זה. 25. גזר דין לאחר שמיעת הטענות והראיות, אם היו כאלה, תיתן ועדת הקנסות את גזר דינה ותקבע בו את הקנס המוטל על הנאשם. פרק ג': הוראות שונות 26. החלטות ברוב דעות נחלקו דעות חברי ועדת הקנסות, תכריע דעת הרוב; אין רוב לדעה אחת תכריע הדעה אשר היא, לדעת יושב ראש הוועדה, מקילה עם הנאשם; ואולם אם לא היה רוב דעות לגבי שיעור הקנס, רואים חבר הוועדה שהציע את שיעור הקנס הגבוה ביותר כאילו הצטרף לדעתו של חבר הוועדה שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו. 27. דעת מיעוט כל חברי הוועדה יחתמו על החלטתה שתינתן בכתב; ואולם רשאי בעל דעת מיעוט להוסיף בהחלטה את דעתו החולקת ונימוקיו. 28. שינוי בהרכב הוועדה נבצר מאחד מחברי ועדת הקנסות לסיים את הדיון, ייקבע חבר אחר במקומו והוועדה בהרכבה החדש תמשיך בדיון מהשלב שאליו הגיעה לפני שינוי ההרכב. 29. המצאת מסמכים (א) כל מסמך שיש להמציא לאדם לפי תקנות אלה, המצאתו תהיה במסירה לידיו או במשלוח מכתב בדואר רשום לפי מען מגוריו או עסקיו העיקרי של הנמען, עם אישור מסירה. (ב) אישור קבלת המכתב בחתימת הנמען על טופס הדואר או אישור הדוור שהוא הציג את המכתב לנמען והלה סירב לקבלו או לאשר את הקבלה, ייחשב ראיה שהמסמך הומצא כדין בתאריך המסומן באישור. 30. דחיית הדיון והזמנה (א) ועדת הקנסות רשאית לדחות את הדיון או המשך הדיון למועד אחר, אם הדחייה דרושה, לדעתה, למען הצדק. (ב) יושב ראש הוועדה יודיע בכתב לכל בעל דין על כל מועד שנקבע לדיון אם לא הודיע על כך בעל פה בשעת דיון ולא רשם את ההודעה בפרוטוקול. (ג) הזמנה לדיון תומצא לבעל הדין שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון זולת אם הסכימו בעלי הדין לזמן קצר מזה. 31. ליקויים או אי-התאמות בין מסמכים ליקוי באחד המסמכים המשפטיים או אי-התאמה בין מסמך למסמך, אין בהם כדי לפגוע בתוקפם של ההליכים על פיהם; ואולם אם נראה לוועדת הקנסות כי יש בדבר חשש לעיוות דינו של הנאשם, תדחה את הדיון למועד אחר או תורה הוראה אחרת כדי להסיר את החשש. 32. פרוטוקול (א) פרוטוקול של מהלך הדיון בפני ועדת הקנסות ינוהל בידי יושב ראש הוועדה או על פי הוראותיו; הפרוטוקול ייחתם ביד היושב ראש ויכלול פרטים אלה: (1) מספר התיק; (2) מקום ותאריך הישיבה; (3) שמות חברי ועדת הקנסות, ואם הפרוטוקול מתנהל על פי הוראות היושב ראש בידי אחר - גם שמו של רושם הפרוטוקול; (4) שמות בעלי הדין; (5) שמות המתייצבים; (6) שמותיהם של בעלי הדין או באי כוחם שהוזמנו ולא התייצבו; (7) בקשות, טענות, הוראות והודעות אחרות החשובות לעניין; (8) שמות העדים שנחקרו ותוכן עדותם או תמציתה; (9) ראיות אחרות שנגבו; (10) החלטות ביניים; (11) המועד להמשך הדיון וציון בעלי הדין או נציגיהם שהיו נוכחים בשעת קביעת המועד. (ב) כתב האישום, מסמכים שהוגשו ונתקבלו על ידי ועדת הקנסות וכל תעודה הנוגעת לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו. 33. צורת ההחלטות (א) החלטת ועדת הקנסות בגמר הדיון תיחתם בידי כל חברי הוועדה והיא תכלול פרטים אלה: (1) מספר התיק; (2) מען הוועדה; (3) שמות חברי הוועדה; (4) שמות בעלי הדין ושמות באי כוחם ומענם; (5) העובדות שהעלו התביעה וההגנה; (6) הכרעת הדין ונימוקיה; (7) גזר הדין; (8) תאריך החלטה. (ב) העתק ההחלטה לפי תקנה זו יימסר לבעלי הדין סמוך ככל האפשר לאחר נתינתה. 36. פעולה על ידי באי כוח כל פעולה של הנאשם או המועצה לפי תקנות אלה רשאים לעשותה גם באי כוחם במקומם, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. 37. סדרי דין כשאין הוראה בחיקוק קיים בכל עניין של סדרי דין שאין עליה הוראה בחוק, בתקנות אלה או בחיקוק אחר, תנהג ועדת הקנסות בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק. 38. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.(התקנות פורסמו ביום 16.4.2010) תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות), התשס"ו-2006 בתוקף סמכות שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיפים 4(ד) ו-66 לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן - החוק) וסמכות שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 10א(ז) לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - "בחירות ראשונות" - הבחירות הראשונות לנציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות לפי תקנות אלה; "ההיטל" - ההיטל שהוטל על המגדל לפי סעיף 36 לחוק; "היום הקובע" - יום 31 בדצמבר שלפני מועד הבחירות; "המגזר הפרטי" - מגדלים שאינם נמנים עם המגזר השיתופי; "המגזר השיתופי" - קיבוץ ומושב שיתופי כמשמעותם בתקנות האגודות; "המנהל" - המנהל שמונה לפי סעיף 9 לחוק; "המשרד" - משרד החקלאות ופיתוח הכפר; "התקופה הקובעת" - השנה שהסתיימה ביום הקובע; "ועדת הבחירות" או "הוועדה" - ועדת הבחירות שהוקמה לפי תקנה 11; "מגדל" - אדם שעסק כדין בתקופה הקובעת בייצור צמחים; "פנקס הבוחרים" - רשימת בעלי הזכות להשתתף בבחירות, שהכינה ועדת הבחירות לפי תקנה 12; "תקנות האגודות" - תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995. פרק ב': ועדות ענפיות 2. הרכב ועדה ענפית והחברות בה (א) מספר חברי ועדה ענפית לא יעלה על עשרים וחמישה, ובהם שניים עובדי המשרד, חמישה עשר מגדלים לפחות באותו ענף ושלושה מקרב המשווקים והיצואנים של צמחים מאותו ענף. (ב) לא יתמנה עובד המשרד לחבר ביותר משתי ועדות ענפיות. (ג) משווק צמחים או יצואן צמחים יהיה מקרב מי שמייצג, לדעת השר, את העוסקים בתחומו באותו ענף. (ד) תקופת כהונתם של חברי ועדה ענפית היא ארבע שנים, ואולם הם יוסיפו לכהן עד שימונו חברי ועדה ענפית חדשה, ובלבד שלא יוסיפו לכהן כך לתקופה העולה על שלושה חודשים; חבר ועדה ענפית יכול לשוב ולהתמנות. 3. יושב ראש ועדה ענפית בישיבתה הראשונה של הוועדה הענפית יבחרו חבריה את יושב ראש הוועדה מביניהם. 4. סדרי הדיון ונוהלי העבודה (א) יושב ראש ועדה ענפית ינהל את ישיבותיה; בהעדר יושב ראש הוועדה הענפית, יבחרו החברים הנוכחים את יושב ראש הישיבה מביניהם. (ב) מנין חוקי בישיבת ועדה ענפית הוא נוכחותם של יותר ממחצית מספר חבריה. (ג) החלטות ועדה ענפית יתקבלו ברוב דעות של המצביעים; היו הדעות שקולות, תהיה ליושב ראש דעה מכרעת; הנמנעים לא יבואו במנין. 5. מינוי ממלא מקום (א) השר רשאי למנות ממלא מקום לחבר ועדה ענפית, שיכהן במקום חבר שנבצר ממנו באופן זמני לכהן בתפקידו. (ב) ממלא מקום כאמור בתקנת משנה (א), ימונה מקרב אותה קבוצה שמתוכה מונה החבר שהוא ימלא את מקומו; היה חבר הוועדה הענפית נציג המגדלים, יתמנה לממלא מקומו המועמד שקיבל בבחירות האחרונות לפי תקנות אלה את המספר הגדול ביותר הבא בתור אחריו של קולות המגדלים. פרק ג': בחירת נציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות 6. מועד הבחירות (א) הבחירות לנציגי המגדלים במועצה ולנציגי המגדלים בוועדות הענפיות יתקיימו בהתאם לתקנות אלה, במועד שתקבע ועדת הבחירות, לאחר התייעצות עם המועצה; הודעה על מועד הבחירות תפורסם כאמור בתקנה 14. (ב) יום הבחירות יהיה ביום חול, בתוך שלושים ימים מתום ארבע שנים ממועד הבחירות הקודם לנציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות; בחירות ראשונות יתקיימו לא יאוחר מיום י"ד בסיון התשס"ז (31 במאי 2007). 7. הזכות לבחור (א) כל מגדל זכאי לבחור בבחירות לנציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, בענף שעמו הוא נמנה. (ב) לכל מגדל יהיה קול אחד בתוספת מספר קולות שיחושב לפי חלקו היחסי של ההיטל ששולם על ידי המגדל בענף, מסך ההיטל ששולם על ידי כלל המגדלים בענף, כפול מספר המגדלים באותו ענף, בהתאם לנתוני המועצה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות, בחישוב מספר הקולות, חלק של קול שהוא מחצית לפחות יחושב כקול שלם ואילו חלק קטן יותר לא יחושב. (ג) מגדל שנמנה עם יותר מענף אחד, זכאי לבחור כאמור בכל אחד מהענפים שהוא נמנה עמם. 8. הזכות להיבחר (א) כל מגדל זכאי להיבחר לנציג המגדלים במועצה ובוועדה הענפית בענף שעמו הוא נמנה. (ב) מגדל שנמנה עם המגזר השיתופי, ימנה חבר מקרב חבריו למועמד מטעמו. (ג) נמנה מגדל עם יותר מענף אחד, רשאי הוא להיבחר בענף אחד בלבד שהגיש לגביו את מועמדותו לפי תקנה 17. 9. נתוני המחזור הכספי הענפי המנהל ימסור לוועדת הבחירות, לא יאוחר מהיום המאה שלפני יום הבחירות, נתונים בדבר החלק היחסי של כל ענף במחזור הכספי השנתי הכולל של הענפים בגידול צמחים, בהתאם לנתוני המועצה ובהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארבע השנים שקדמו ליום הבחירות; המנהל יעביר העתק מהנתונים כאמור לעיון חברי המועצה. 10. מחוזות בחירה לענין הבחירות שלפי תקנות אלה יהיו שישה מחוזות כלהלן: (1) מחוז גליל-גולן; (2) (בוטל) (3) מחוז העמקים; (4) מחוז המרכז; (5) מחוז השפלה וההר; (6) מחוז הנגב; לענין זה, "מחוז" - מחוזות המשרד בהתאם לגבולותיהם נכון ליום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) כפי שמתוחמים במפה המופקדת לעיני הציבור במשרדי המועצה ובמשרדי מחוזות המשרד, בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 11. ועדת בחירות (א) בתוך שלושים ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, תוקם ועדת בחירות וזה הרכבה: (1) שופט בית משפט מחוזי בדימוס שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש; (2) היועץ המשפטי של המשרד או נציגו ועובד המשרד שימנה המנהל הכללי של המשרד; (3) נציג מכל ענף, שתמנה הוועדה הענפית של אותו ענף. (ב) יושב ראש ועדת הבחירות יכנס את הוועדה לישיבה ראשונה לא יאוחר ממאה ימים לפני יום הבחירות. (ג) המנין החוקי לישיבת הוועדה הוא רוב חבריה; לא היה מנין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת הישיבה, תידחה הישיבה במחצית השעה ואז היא תיחשב חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שנוכחים בה שניים לפחות מבין חברי הוועדה, ובהם היושב ראש. (ד) החלטה של ועדת הבחירות תתקבל ברוב קולותיהם של חברי הוועדה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע קולו של היושב ראש. 12. הכנת פנקס הבוחרים (א) המנהל ימסור לוועדת הבחירות רשימה של כל המגדלים לא יאוחר מהיום המאה שלפני יום הבחירות ויעביר העתק מהרשימה כאמור לעיון חברי המועצה; ברשימה זו יפורטו, לגבי כל מגדל - (1) שם משפחתו ושמו הפרטי, מספר תעודת הזהות שלו, מענו, הענף שעמו הוא נמנה והמחוז שאליו הוא שייך לפי מענו; (2) חלקו היחסי בהיטל שהוטל בענף שעמו הוא נמנה, כאמור בתקנה 7(ב). (ב) הוועדה תכין לכל ענף פנקס בוחרים לפי חלוקה למחוזות ולתחנות קלפי שיכלול את הפרטים שבתקנת משנה (א)(1), וכן רשימות בוחרים לפי חלוקה למחוזות ולענפים ובהן מספר הקולות לפי תקנה 7(ב) העומדים לזכותו של כל מגדל. (ג) ועדת הבחירות תודיע, לא יאוחר משבעים ימים לפני יום הבחירות, לכל מגדל על מספר הקולות העומדים לזכותו לפי תקנה 7(ב) ותציג העתק מכל פנקסי הבוחרים במשרדי המועצה, במשרד, במשרדי המועצות האזוריות והמקומיות במחוזות כאמור בתקנה 10 ובכל מקום נוסף שוועדת הבחירות תורה להציגם. 13. הרכב המועצה השרים יודיעו לוועדת הבחירות, לא יאוחר מהיום התשעים שלפני יום הבחירות, מהו מספר חברי המועצה והוועדות הענפיות שעומדים לבחירה, בחלוקה לענפים. 14. הודעת בחירות עם הצגת פנקסי הבוחרים תפרסם ועדת הבחירות, בפרסום בעל תפוצה בקרב ציבור המגדלים וכן במשרדי המועצה, הודעה שבה יפורטו כל אלה: (1) דבר הצגת פנקס הבוחרים ומקום הצגתו; (2) יום הבחירות; (3) היום, השעה והמקום להגשת שמות המועמדים לידי ועדת הבחירות; (4) מספר חברי המועצה והוועדות הענפיות שעומדים לבחירה, בחלוקה לענפים; (5) מקומן של תחנות הקלפי; (6) שעות ההצבעה; (7) תמצית ההוראות הקבועות בתקנה 34; (8) כל מידע נוסף שתראה ועדת הבחירות לנכון לפרסם. 15. בדיקת רישום בפנקס (א) לא יאוחר מהיום החמישים וחמישה לפני יום הבחירות, רשאי כל מגדל להגיש בכתב לוועדת הבחירות בקשה מנומקת לבירור הסיבה שהוא לא נרשם בפנקס הבוחרים, או כי פרט מהפרטים האמורים בתקנה 12(א) המתייחסים אליו אינו נכון או אינו מלא. (ב) ועדת הבחירות תבדוק את טענות המבקש, תודיע למבקש על החלטתה, תתקן את הפנקס ואת הרשימות כאמור בתקנה 12(ב), אם נדרש לפי ממצאיה, ותפרסם את דבר התיקונים שנעשו בפנקס הבוחרים לא יאוחר מהיום הארבעים לפני יום הבחירות. 16. העברת שמות הבוחרים לא יאוחר מהיום החמישים וחמישה לפני יום הבחירות, רשאי מגדל לפנות בכתב לוועדת הבחירות ולבקש העברת שמו מפנקס הבוחרים שבו הוא כלול לפנקס הבוחרים של המחוז שבו נמצאים עיקר גידוליו; ועדת הבחירות תחליט בבקשה ותודיע את החלטתה בכתב למבקש, לא יאוחר מהיום הארבעים לפני יום הבחירות. 17. כתב מועמדות המבקש להיבחר יגיש ליושב ראש ועדת הבחירות כתב מועמדות לפי טופס 1 שבתוספת, אם נמנה עם המגזר הפרטי, ולפי טופס 2, אם נמנה עם המגזר השיתופי (להלן - כתב מועמדות), לא יאוחר מהיום השלושים וחמישה שלפני יום הבחירות, בשעות ובמקום שנקבעו בהודעה כאמור בתקנה 14; כתב מועמדות שהוגש באיחור לא יתקבל. 18. חתימות תמיכה (א) כתב מועמדות של מועמד הנמנה עם המגזר הפרטי יוגש בצירוף חתימות תמיכה של 20 מגדלים הרשומים בפנקס הבוחרים במגזר ובענף שעמם נמנה המועמד. (ב) מי שחתם חתימת תמיכה במועמד לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסול את חתימתו. (ג) מי שחתם חתימת תמיכה ביותר ממועמד אחד באותו ענף, חתימותיו לאותם מועמדים בטלות. (ד) חתימות תמיכה יוגשו לפי טופס 3 שבתוספת. 19. אישור קבלת מועמדות יושב ראש ועדת הבחירות או מי שהוא מינה לענין זה, יאשר בכתב קבלת כתב המועמדות של כל מועמד; באישור יצוינו שם המועמד, היום והשעה שבהם נתקבל בוועדת הבחירות. 20. בדיקת כתבי מועמדות, חתימות תמיכה ותיקון ליקויים (א) ועדת הבחירות תבדוק את כתבי המועמדות ותחליט אם הוגשו כדין ואם המועמדים כשרים להיות מועמדים לרבות לענין תקנה 38. (ב) מצאה ועדת הבחירות ליקויים בכתב המועמדות של מועמד, תודיע על כך בכתב למועמד לא יאוחר מהיום העשרים וחמישה שלפני יום הבחירות והוא רשאי לתקן את הליקויים עד היום העשרים לפני יום הבחירות; פחת מספר התומכים במועמד, ייחשב הדבר כליקוי הניתן להשלמה בחתימות תמיכה נוספות. (ג) ועדת הבחירות תודיע למועמד בכתב את החלטתה לפי תקנה זו עד היום החמישה עשר לפני יום הבחירות. (ד) ועדת הבחירות תבדוק את מספר חתימות התמיכה רק עד כדי מספר החתימות הדרוש, ובדיקת חתימות התמיכה הנוספות המופיעות בכתב המועמדות מעבר למספר זה תיעשה רק לצורך השלמת ליקויים. 21. פרסום שמות המועמדים לא יאוחר מהיום השנים עשר לפני יום הבחירות, תפרסם ועדת הבחירות את שמות המועמדים שאישרה, בחלוקה לענפים. 22. תחנות קלפי לצורך ביצוע הבחירות בקלפי, יהיה כל מחוז אזור קלפי; ועדת הבחירות תקבע תחנות קלפי בכל מחוז בהתחשב בגודל המחוז ובפיזור המגדלים בו, ובלבד שמספרן הכולל של תחנות הקלפי לא יפחת מ-30. 23. ועדות קלפי לא יאוחר מהיום הארבעה עשר לפני יום הבחירות, תמנה ועדת הבחירות ועדת קלפי לכל תחנת קלפי. 24. הרכב ועדות הקלפי (א) בוועדת קלפי יהיו שלושה חברים לפחות ובהם נציג המשרד שאינו מגדל שימנה המנהל הכללי של המשרד והוא יהיה היושב ראש; חבר אחד שתמנה המועצה וחבר אחד שתמנה ועדת הבחירות מבין הבוחרים שבפנקס, ובהם סגן היושב ראש; לכל חבר יהיו שני ממלאי מקום אשר ימונו בדרך שבה נתמנה אותו חבר. (ב) ממלא מקום של חבר ועדת קלפי רשאי לכהן במקומו, אם נבצר מהחבר לכהן בתפקידו, וכן רשאי הוא להחליפו ביום הבחירות, לפי בקשתו. (ג) ועדת קלפי יכול שתפעל גם אם פחת מספר חבריה לשניים, ובלבד שאחד מהם הוא היושב ראש או סגנו. 25. אספקת ציוד לתחנות הקלפי (א) ועדת הבחירות תמציא ליושב ראש ועדת הקלפי, סמוך לפתיחת הקלפיות, העתק של פנקס הבוחרים של אותו אזור קלפי ורשימות הבוחרים כאמור בתקנה 12(ב), מחולקים לתחנות קלפי לפי הענין, חתומים ביד יושב ראש ועדת הבחירות. (ב) ועדת הבחירות תמציא ליושב ראש כל ועדת קלפי - (1) קלפי לקליטת מעטפות ההצבעה שבה מותקן מנעול ומפתח באופן שאפשר להכניס לתוכה מעטפות הצבעה אך אי אפשר להוציאן מתוכה, אלא בפתיחת מנעולה; (2) כמות מספקת של מעטפות הצבעה אטומות, הנושאות עליהן את טביעת החותמת של ועדת הבחירות; (3) כמות מספקת של פתקי הצבעה. 26. פתקי ההצבעה ועדת הבחירות תכין מעטפה ופתק הצבעה נפרד לכל ענף ובו רשימת המועמדים הנמנים עמו; ועדת הבחירות תקבע את צבע וגודל כל מעטפה ופתק הצבעה. 27. שעות ההצבעה שעות ההצבעה בקלפיות יהיו רצופות משעה 9:00 של יום הבחירות עד שעה 19:00 באותו יום, ובלבד שאם בוחר מגיע לתחנת קלפי במהלך שעות ההצבעה, רשאי הוא להצביע גם אם התעכבה הצבעתו אחרי השעה 19:00 של יום הבחירות. 28. הכנת קלפי לפני תחילת ההצבעה, יציג יושב ראש ועדת הקלפי לעיני הנוכחים בתחנה את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה בנוכחותם באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בפתיחת המנעול. 29. נוכחות בשעת ההצבעה בשעת הצגת הקלפי וביום ההצבעה לא יימצא אדם בתחנת הקלפי זולת - (1) חברי ועדת הקלפי או ממלאי מקומם; (2) המועמדים או משקיף שמונה מטעמם; (3) חברי ועדת הבחירות; (4) שוטרים, אם יהיו דרושים, לדעת ועדת הקלפי, לשמירה על הסדר; (5) הבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה. 30. הסדר בתחנה יושב ראש ועדת הקלפי או מי שהוא מינה לענין זה, יסדיר את כניסת הבוחרים אל התחנה לשם הצבעה. 31. איסור שימוש בטלפונים ניידים ביום הבחירות, במשך כל שעות ההצבעה וספירת הקולות, לא יחזיק אדם בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, מכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר, לרבות זימונית, כשהוא פועל; לא יתקשר ממכשיר כאמור ולא יקבל בו שיחות. 32. זכות הצבעה צמודה בוחר יצביע בתחנת הקלפי במחוז אשר בפנקס הבוחרים שלו כלול שמו, כפי שקבעה ועדת הבחירות. 33. זיהוי מצביעים (א) הרוצה להצביע חייב לזהות עצמו בפני ועדת הקלפי בתעודת זהות או בדרכון בר תוקף. (ב) מי שהצביע, תמחק ועדת הקלפי את שמו מפנקס הבוחרים של אותו ענף. 34. סדרי ההצבעה (א) בכל תחנת קלפי תוצב קלפי. (ב) ועדת הקלפי תמסור לבוחר מעטפות ופתקי הצבעה שבהם רשימת המועמדים בענף שעמו נמנה הבוחר, במספר התואם את מספר הקולות שלזכות הבוחר לפי הרשימות כאמור בתקנה 12(ב), ובלבד שבקביעת מספר המעטפות והפתקים התואמים את מספר הקולות כאמור, לא יהיה כדי לפגוע, בדרך כלשהי, בחשאיות הבחירות. (ג) בעל זכות בחירה הנמנה עם המגזר השיתופי או שהוא חברה או שותפות, ימציא ליושב ראש ועדת הקלפי אישור לפי טופס 4 שבתוספת, שבו נקוב שם הנציג שהוסמך מטעמו להצביע בבחירות. (ד) בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, רשאי הבוחר לסמן על גבי רשימת המועמדים עד שני שלישים ממספר המגדלים חברי הוועדה הענפית שעומדים לבחירה באותו ענף שעמו הוא נמנה. (ה) הבוחר ישים בכל מעטפה פתק הצבעה אחד ואת המעטפות יטיל לקלפי, לעיני ועדת הקלפי. (ו) הכניס הבוחר למעטפה פתק הצבעה שאינו מתאים להוראת תקנת משנה (ב) או סימן על הפתק שלא לפי הוראת תקנת משנה (ד) או שסימון שסימן על הפתק עורר ספק בדבר בחירתו, הצבעתו תהא פסולה. (ז) מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל להצביע לבדו, רשאי להביא עמו אדם אחר שיעזור לו בהצבעה. 35. מנין הקולות (א) ועדת הקלפי תחל למנות את הקולות מיד לאחר תום ההצבעה בתחנת הקלפי. (ב) ועדת הקלפי תספור בנפרד את הקולות למועמדים מכל ענף. (ג) ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול, בטופס אחיד שספקה ועדת הבחירות, על פתיחת הקלפי ועל מנין הקולות ותעבירו מיד עם כל חומר ההצבעה לוועדת הבחירות. (ד) הפרוטוקול של ועדת הקלפי ייחתם בידי שניים מחבריה לפחות, ובהם היושב ראש או סגנו; כל חבר מחברי ועדת הקלפי או מועמד וכל חבר של ועדת הבחירות רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו. 36. בחירת המועמדים בכל ענף (א) בכל ענף ייבחרו לנציגי המגדלים במועצה ובוועדה הענפית המועמדים שזכו למספר הקולות הגדול ביותר; במקרה של שוויון בקולות בין מועמדים, יכהן כל אחד מהם מחצית מתקופת כהונת המועצה או הוועדה לפי הענין; סדר הכהונה ייקבע לפי סדר אלף-בית של שמות המשפחה. (ב) מועמד שנבחר, לפי תקנת משנה (א), לנציג המגדלים בוועדה הענפית או לנציג המגדלים במועצה ובוועדה הענפית, רשאי לוותר על מינויו לאחד מהתפקידים או לשניהם; כתב הוויתור יוגש לידי יושב ראש ועדת הבחירות בכתב בידי הנבחר עצמו. (ג) נבחר שוויתר על מינויו, כאמור בתקנת משנה (ב), תחול לענין מינוי חליף לו תקנה 40, בשינויים המחויבים. (ד) ועדת הבחירות תפרסם, לא יאוחר משבעה ימים לאחר יום הבחירות, את תוצאות הבחירות בהודעה שהעתק ממנה יומצא לשרים. (ה) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ד) יפורטו - (1) מספר הקולות שבהם זכה כל מועמד; (2) שמות המועמדים שנבחרו למועצה; (3) שמות המועמדים שנבחרו לוועדה הענפית, בכל ענף. (ו) הודעה לפי תקנה זו תודבק במקום בולט לעין במשרדי המועצה ותפורסם ברשומות. 36א. הוראות מיוחדות למינוי נציגי מגדלים מענף זיתי השמן על מינוי מגדלים מענף זיתי השמן לחברי מועצת הצמחים ולחברי הוועדה הענפית של ענף זיתי השמן (להלן - הוועדה הענפית) יחולו תקנות אלה בשינויים שלהלן: (1) המגדלים חברי הוועדה הענפית ייבחרו מקרב מגדלי הבעל ומקרב מגדלי השלחין (להלן - הקבוצה), בחלוקה שווה; (2) כל מגדל זיתים לשמן זכאי לבחור בבחירות למגדלים החברים במועצה ובוועדות הענפיות לקבוצה שעמה הוא נמנה בלבד; (3) על אף האמור בתקנה 36(א), היה מספר מקומות זוגי במועצה לפי סעיף 4(ב)(1) לחוק למגדלים מהענף, יכהנו בה המגדלים שזכו במספר הקולות הגדול ביותר בכל אחת מהקבוצות, בחלוקה שווה; היה מספר המקומות כאמור אי-זוגי, יכהן במועצה אחד המגדלים כאמור מכל קבוצה מחצית מתקופת הכהונה. פרק ד': הוראות שונות 37. מינויים ופרסומם בתוך שלושים ימים מפרסום ההודעה כאמור בתקנה 36 (ו), ימנו השרים את חברי המועצה וחברי הוועדות הענפיות ומינוים יפורסם ברשומות. 38. סייגים למועמדות לא יהיה אדם כשיר להיות מועמד לחבר במועצה או בוועדה הענפית, לפי הענין, אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להתמנות לחבר במועצה או בוועדה הענפית, לפי הענין, או בעבירה לפי החוק; (2) הוטל עליו קנס בהחלטה סופית של ועדת קנסות של המועצות או ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף 43ד לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959 - בתוך שלוש שנים מיום תשלום הקנס; (3) הוא הורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש בה פגיעה ברכוש המועצות או מעשה זדון נגד המועצות או נגד ענינן; (4) הוא הוכרז פושט רגל כל עוד לא ניתן לו הפטר מאת בית המשפט; (5) הוא הוכרז פסול דין; (6) הוא עובד המועצה, חבר בוועדת הביקורת או בוועדות הקנסות של המועצות; בתקנה זו, "המועצות" - המועצה, מועצת הירקות, מועצת הפירות, המועצה לשיווק פרי הדר ומועצת צמחי הנוי. 39. פקיעת כהונה חבר מועצה או ועדה ענפית, לפי הענין, יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) התפטר במסירת מכתב התפטרות לשר; (2) נתקיים בו אחד מהסייגים המפורטים בתקנה 38; (3) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידיו, והשרים, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה או הוועדה הענפית, לפי הענין, העבירוהו מכהונתו בהודעה בכתב; (4) הוא נעדר, בלא סיבה מספקת, מארבע ישיבות רצופות, והשרים, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה או הוועדה הענפית, לפי הענין, העבירוהו מכהונתו בהודעה בכתב; (5) הוא נציג ממשלה, והשרים ראו, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה או הוועדה הענפית, לפי הענין, כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי והחליטו למנות נציג ממשלה אחר במקומו; (6) אם היה נציג הממשלה - פרש משירות המדינה; (7) אם היה נציג ציבור - פסק מלהימנות עם הציבור שאותו הוא מייצג. 40. מינוי חליף (א) חבר מועצה או ועדה ענפית, לפי הענין, שהתפטר, נפטר או שמינויו פקע, ימנו השרים חבר אחר במקומו, אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה. (ב) חליף כאמור בתקנת משנה (א), ימונה מקרב אותה קבוצה שמתוכה מונה החבר שבמקומו הוא בא. (ג) היה חבר המועצה או הוועדה הענפית, לפי הענין, נציג המגדלים, יתמנה לחליף המועמד שקיבל בבחירות האחרונות לפי תקנות אלה את המספר הגדול ביותר הבא בתור אחריו של קולות המגדלים. 41. תעמולת בחירות (א) תעמולת בחירות לבחירות על פי תקנות אלה מותרת בתקופה שמהיום ה70- שלפני יום הבחירות עד יום הבחירות. (ב) תעמולת הבחירות תיעשה בהגינות ובלא השמצות. 42. הוראות מיוחדות לבחירות הראשונות לצורך קיום הבחירות הראשונות, יחולו תקנות אלה בשינויים כלהלן: (1) בתקנה 1, במקום ההגדרה "המנהל" יבוא: "המנהל" - יושב ראש המינהלה הזמנית המאוחדת."; (2) בתקנה 7(ב), במקום "בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות" קרי "לשנת 2005"; (3) בתקנה 11(א)(3), במקום "שתמנה הוועדה הענפית של אותו ענף" קרי "שתמנה המינהלה הזמנית המאוחדת מבין עובדי המועצה". תוספת ___טופס 1 (תיקון: תשס"ז) ___(תקנה 17) בחירת נציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, שנת ___ כתב מועמדות למועמד מהמגזר הפרטי שם המגדל: ___ מס' ת"ז/תאגיד של המגדל: ___ מס' ת"ז של נציג המגדל*:___ מען: ___ מס' בפנקס הבוחרים:___ ענף**: ירקות/ פירות/ פרי הדר אני מציג בזה את מועמדותי/מועמדותו של נציגי להיבחר לנציג המגדלים בענף המסומן ומאשר כי הפרטים דלעיל נכונים. לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני/נציגי*** כשיר להיות מועמד לחבר במועצה ובוועדה הענפית על פי תקנות אלה ולא מתקיים בי/בו*** סייג מן הסייגים המנויים בתקנה 38. ___ תאריך חתימת נציג המגדל*___חתימת המגדל * למילוי על ידי מגדל שהוא תאגיד. ** יש להקיף בעיגול את הענף שעמו נמנה המגדל; נמנה המגדל עם כמה ענפים - יקיף ענף אחד בלבד לפי בחירתו. *** הצהרת הנציג או המגדל, לפי הענין. ___טופס 2 (תיקון: תשס"ז) ___(תקנה 17) בחירת נציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, שנת___ כתב מועמדות למועמד מהמגזר השיתופי שם המגדל:___ מס' תאגיד של המגדל:___ מען:___ מס' בפנקס הבוחרים:___ ענף*: ירקות/ פירות/ פרי הדר שם המועמד מטעם המגדל:___ מס' ת"ז של המועמד מטעם המגדל:___ אני מציג בזה את מועמדותי/מועמדותו של המועמד מטעמי להיבחר לנציג המגדלים בענף המסומן ומאשר כי הפרטים דלעיל נכונים. לפי מיטב ידיעותיי והכרתי אני/המועמד מטעמי**, כמפורט לעיל, כשיר להיות מועמד לחבר במועצה ובוועדה הענפית על פי תקנות אלה ולא מתקיים בי/בו** סייג מן הסייגים המנויים בתקנה 38 . ___ תאריך חתימת המועמד___חתימת המגדל * יש להקיף בעיגול את הענף שעמו נמנה המגדל; נמנה המגדל עם כמה ענפים - יקיף ענף אחד בלבד לפי בחירתו. ** הצהרת המועמד או המגדל, לפי הענין. ___טופס 3 (תיקון: תשס"ז) ___(תקנה 18(ד)) בחירת נציגי המגדלים במועצה ובועדות הענפיות, שנת ___ אנו הח"מ, תומכים במועמדותו של___ת"ז___ לתפקיד נציג המגדלים בענף הירקות/ הפירות/ פרי ההדר* מס' סדורי ___שם משפחה ושם פרטי ___ ענף** מס' בפנקס הבוחרים חתימת תמיכה * יש להקיף בעיגול ענף אחד בלבד בהתאם לענף שעמו נמנה המועמד. ** על המגדל לציין ענף שעמו הוא נמנה והזהה לענף שעמו נמנה המועמד ___טופס 4___(תקנה 34(ג)) אישור נציג מוסמך אנו מאשרים בזה כי ועד ההנהלה/הדירקטוריון של___(שם הקיבוץ/המושב השיתופי/התאגיד) ייפה את כוחו/ה של ת"ז ___ להצביע בשמו בבחירות לנציגי המגדלים במועצה ובוועדות הענפיות, שנת___ שמות החותמים ותפקידיהם: ___ ___חתימה תאריך:___ תקנותמועצת הצמחיםצמחים