עתודות קרקע למגורים לחיילים משוחררים

הנדון: הערכות מינהל מקרקעי ישראל לקליטת עליה ולסיוע לזוגות צעירים וחיילים משוחררים בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך-1960, מחליטה מועצת מקרקעי ישראל על הערכות מינהל מקרקעי ישראל לקליטת עליה ולסיוע לזוגות צעירים וחיילים משוחררים כלהלן: מינהל מקרקעי ישראל נערך לקליטת עליה ביצירת עתודות קרקע למגורים ובמגזרי התעסוקה בהיקפים גדולים. למינהל מלאי של עתודות קרקע המאפשר יצירת תכניות בניה ושיכון לקליטת עליה ושיפור תנאי דיור לתושבים ותיקים. עיקר זמינות עתודות הקרקע הוא באיזורי פיתוח. במרכז הארץ יש למינהל עתודות קרקע בהיקף מוגבל, בהתאם לתכניות המיתאר של הישובים העירוניים. פריסת האוכלוסיה תהיה, בחלקה, במרכז הארץ תוך ניצול קרקעות שאינן בניהול שוטף של מינהל מקרקעי ישראל ופיתוח עתודות קרקע חדשות באיזורי הפיתוח. לאחר דיון במועצת מקרקעי ישראל על הערכות המינהל לקליטת גלי העליה והגידול בביקושים הצפויים לקרקע לדיור, סוכם על הערכות מיוחדת של מינהל מקרקעי ישראל ליצירת עתודות קרקע ברמת זמינות גבוהה. המינהל יפעל תוך תיאום עם יתר גורמי הקליטה והבניה ובהתאם למדיניות הכוונת פיזור האוכלוסיה ברחבי המדינה. המדיניות ליצירת עתודות קרקע תושתת על העיקרים הבאים: 1. המינהל יעמיד לרשות משב"ש עתודות קרקע הנדרשות לביצוע, בהתאם לפרוגרמת הבניה ותכניות הסיוע לבניה של משב"ש. מועצת מקרקעי ישראל תומכת בהכוונת תכניות הסיוע, בעיקר לאיזורי פיתוח, כך שיהיה בהן משום תרומה לעידוד פיזור האוכלוסיה ושימוש בעתודות קרקע העומדות לרשות תוספת האוכלוסיה. 2. המינהל יעמיד עתודות קרקע לרשות משב"ש, לצורך תכנון לשנים הקרובות, בהתאם לקצב ההקצאה והביצוע החזוי של פרוגרמת משב"ש. המינהל יימנע מיצירת זיכיונות וחזקות בקרקעות בלתי מנוצלות ע"י גופי בניה ויזמים. 3. המינהל יוזם הרחבת מלאי הקרקעות לבניה שברשותו ע"י האצת תהליכי תכנון ואישור תכניות בנין עיר. 4. המינהל ייזום המשך מדיניות הקצאת קרקע לתכנון ופיתוח ע"י חברות בניה, יזמים, עמותות וגופים שיבקשו לקבל אחריות לפיתוח אתר על כל מרכיביו (פיתוח תשתית, מבני ציבור וכדומה) כמקובל בשיווק קרקעות להחכרה למגורים לבניה נמוכה והרחבת השיווק גם לבניה מעורבת המשלבת בניה נמוכה ובניה רוויה. 5. המינהל ייזום תכנון אתרים לבניה למגורים "כמלאי חרום" שמשמעותו: 5.1 תכנון אתרים ברמה של תכניות מפורטות, עוד טרם שהתקבלו כל האישורים 5.2 תכנון עתודות קרקע שיאפשרו הצבה מהירה של מבנים מתועשים, למקרה של גידול לא צפוי בביקושים לקרקע למגורים וצורך בפתרונות מידיים. 6. ועדה משותפת למינהל מקרקעי ישראל, הרשות לתיכנון במשרד החקלאות והסוכנות היהודית תפעל להסבת יעוד של מספר ישובים על פי דו"ח רביד והפיכתם לישובים קהילתיים. ליישובים אלו יוכן תכנון מחודש להקף בניה נרחב. 7. מועצת מקרקעי ישראל קבעה מדיניות של מתן הנחות בדמי חכירה מהוונים באיזורי פיתוח ולקבוצות אוכלוסיה ייחודיות. המועצה מנחה את המינהל להגיש הצעות, במידת הצורך, במגמה להוזיל את העלויות המידיות של דמי החכירה ע"י גבית דמי חכירה שנתיים לתכניות בניה (פרויקטים) מוגדרות, במקום דמי חכירה מהוונים וזאת בתנאי שיוכח שההוזלה המידית בהוצאות לרכישת הקרקע תתבטא במחירי הדיור. הועדה לקרקע עירונית תשוב ותדון בהערכות מינהל מקרקעי ישראל לקליטת עליה ויצירת עתודות קרקע למגורים ומגזרי התעסוקה. צבאחיילים משוחרריםחיילים