תקנות סימון מזון

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון), 1935 (להלן:"תקנות מזון") 1. השם תקנות אלה תיקראנה תקנות כלליות לבריאות העם (הדבקת פתקים לצרכי מזון), 1935. 2. השימוש בתקנות תקנות אלה תהיינה נוספות על כל אותן התקנות המיוחדות שתקבענה מזמן לזמן לשם הדבקת פתקים לצרכי אוכל מיוחדים. 3. יש להדביק פתקים לחבילות המכילות צרכי אוכל כל חבילה המכילה צורך אוכל העשוי למכירה יודבק אליה פתק בהתאם לפירוטים דלקמן: (I) אם נועדה החבילה למכירה כשהיא שלמה או אם יש לארוז מחדש את החומר שבה לשם מכירה או אם החומר שבה עומד למכירה שלא בצורה ארוזה, בכמויות קטנות מכל הכמות שבחבילה, ירשמו על גבי החבילה בכתב ברור את מהותו האמיתית של החומר שבחבילה. כמו כן יש לרשום בכתב ברור על הפתק את שמו של היצרן וכתבתו. (II) כל חבילה המכילה צורך אוכל שארזוהו שנית, צריך לרשום עליה בכתב ברור את שמו של היצרן וכתבתו יחד עם שם האיש או שמות האנשים האחראים לאריזה השניה וכתבתם. (III) (בוטל) 4. לצורך תקנות אלה לא תחשב כחבילה שנרשמה עליה הערה בכתב ברור אלא אם כן נתקיימו בה הפירוטים דלקמן: (I) כל האותיות שמשתמשים בהן להדפסת התאור על מהותו האמיתית של החומר שבחבילה תהיינה מאותו המין, הצבע והגודל, ולא יהא גובהן פחות משלושה מילימטרים, אלא אם כן נאמר בתקנה אחרת. (II) כל האותיות שמשתמשים בהן להדפסת שם הסחורה שבחבילה או להדפסת כל תואר המתאר את השם תהיינה מאותו המין, הצבע והגודל, ולא יהא גובהן פחות משלושה מילימטרים בחבילות המכילות עד שני ק"ג או שתי ליטראות ועד בכלל, ולא יהא גובהן פחות מששה מילימטרים בחבילות המכילות משקל או כמות שהם יתירים על שני ק"ג או שתי ליטראות. 5. יש לרשום את המשקל והכמות הנכונים של צרכי מאכל וכו' כל חבילה המכילה צורך אוכל חייבים לרשום עליה בכתב ברור באותיות שאין גובהן פחות משני מילימטרים, במונחים של השיטה המטרית, את המשקל או הכמות הנכונים של החבילה, למעט העטיפה או כלי הקיבול וכל חומר חיצוני אשר בה: בתנאי שתקנה זו לא תחול על הדברים דלקמן, זאת אומרת: (א) מי גזוז, (ב) יינות, ספירטים ובירה, (ג) צרכי אוכל שאינם נמכרים בחבילה אלא נשקלים ונמכרים בכמויות הנדרשות ע"י הקונה. 6. סימנים מטעים אסורים כל חבילה או פתק אסור שיהא רשום על פניהם או שיכילו איזה סימן, כתובת, תאור ציורי או איזו הערה אחרת אשר יש בהם, לדעת המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנה זו בכתב, כדי להביא את הקונה לידי סברה כי טיבו של החומר שבחבילה או ערך המזון שלו הם שונים מן הטיב וערך המזון האמיתיים שלו. 6א. סימון מצרך מזון שאינו מכיל פירות (א) לא יסמן אדם מצרך מזון, שאינו מכיל פירות, בשם של פרי או פירות או שהוא בטעם של פרי או של פירות, אלא אם סימנו גם במלים "לא מכיל פירות" באותיות ברורות ולא צפופות בגודל אחיד שלא יפחת משלושה מילימטרים. (ב) בתקנה זו, "מצרך מזון" - משקאות קלים לרבות משקאות מגוזזים או תוססים ומוצרי חלב. 7. תחילת תקפן של תקנות אלו והשימוש בהן תקנות אלה תקבלנה תוקף ביום הראשון ביולי 1935, ותחולנה על ישראל כולה. צרכנותתקנותסימון מוצרים