מהו קיבוץ ?

מהו קיבוץ ? בעבר מייסדים הביעו רצונם להתאגד ולחיות בצוותא חדה, על פי עקרונות שיתופיים ושוויוניים. צורת התיישבות זו, הידועה בשם קיבוץ, בה בחרו רבים וטובים מחלוצי וראשוני המתיישבים היהודים בארץ ישראל, לפני קום המדינה ואף לאחר מכן, קסמה לרבים והניעה עשרות אלפים לבחור בדרך חיים זו מטעמים אידיאולוגיים, בדרך כלל, כאשר עקרונות השוויון המוחלט בין החברים והחלוקה השוויונית של אמצעי היצור והצריכה על בסיס יכולתו וצרכיו של כל אחד מהחברים, היו נר לרגליהם. הם ניהלו יחדיו את חייהם על פי עקרונות השוויון והשיתוף מתוך בחירה חופשית ורצונית בצורת חיים זו. הם ויתרו על הבעלות ברכוש פרטי ועל האפשרות או "הזכות" לצבור רכוש כזה. כל הרכוש והנכסים שנצברו כתוצאה מעבודתם של חברי הקיבוץ ופרי מאמציהם, היו של הקיבוץ ונרשמו על שמו בלבד ולא על שם חבריו. המסגרת המשפטית לפיה התאגדו הקיבוצים, היא אגודה שיתופית על פי פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו מכוחה. אגודה כזו היא תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת הנושאת בזכויות וחובות באופן נפרד ועצמאי מזכויותיהם וחובותיהם של כל אחד מחברי האגודה. חובותיה וזכויותיה של האגודה השיתופית, כמו גם של הקיבוץ, המאוגד כאמור כאגודה שיתופית, אינם חובותיו וזכויותיו של החבר באגודה (או בקיבוץ). כשם שלחבר הבודד של האגודה (או של הקיבוץ) אין "חלק ונחלה" בחובותיו של התאגיד, כך אין לו זכות קניינית או זכות בעלות ברכושו או בנכסיו, על אף שהוא, בעבודתו ובמאמצים שהשקיע במשך השנים, השתתף בצבירתו. חיי הקיבוץ, כמו גם דרך התנהלותה של כל אגודה שיתופית אחרת, מתנהלים על פי כללים והוראות המוסדרים בתקנון, אשר כל חבר קיבוץ, או חבר באגודה, מקבל על עצמו לכבד, לקיים ולפעול על פיו. כך גם בקיבוץ גליל ים. חברי הקיבוץ קיבלו על עצמם לנהוג, לפעול ולחיות על פי נוהלי וכללי התקנון של הקיבוץ ובכפיפות להם. לתקנונים השונים של הקיבוצים, תוקף משפטי מחייב, מכח פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו מכוחה. יש קיבוצים בהם שצורת החיים שתוארה לעיל לא נראתה להם ועקרונות השיתוף בקיבוץ לא תאמו לאופיים, לאישיותם או להשקפת עולמם ועזבו את הקיבוץ ובחרו בדרך חיים אחרת. תקנות האגודות השיתופיות (חברות) 1973 קובעים במפורש כי חברותו של חבר באגודה, או בקיבוץ, פוקעת עם עזיבתו. כללי עזיבה אלה, המעוגנים בדין החרות, משקפים את העקרונות עליהם מבוססים חיי השיתוף בקיבוץ השוללים, בין השאר, את זכותו של החבר לצבור רכוש פרטי כתוצאה מעבודתו ואת זכותו לחלק יחסי בנכסי הקיבוץ. שאלות משפטיותקיבוץ