שיפוץ מנוע אופנוע - תביעת פיצויים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא שיפוץ מנוע אופנוע - תביעת פיצויים: 1. ביום 30.9.12 הכניס התובע את האופנוע שלו לטיפול אצל הנתבע לצורך שיפוץ מנוע ולאחר ביצוע העבודה, ניתנה לו אחריות הנתבע למשך 3 חודשים. (כך לטענת התובע). לטענת התובע, ניתקע הוא ביום 20.12.12 עם האופנוע בכביש וכתוצאה מכך, היה צריך לגרור האופנוע למוסך ושילם בעד הגרירה סך של 200 ₪.. 2. הנתבע טוען - בכתב ההגנה - שיש לדחות את תביעת התובע, תוך העלאת הטענות העיקריות הבאות: א. א) עם גמר הטיפול, קיבל התובע הסבר והנחיות לבדוק שמן אחת ליומיים ולמילוי שמן עד המקסימום, היות ומדובר באופנוע "זולל שמן" וכמו כן, הנחה הנתבע את התובע שלא לנסוע במהירות העולה על 60 קמ"ש בתקופת ההרצה, קרי עד חלוף 1000 ק"מ מביצוע התיקון. ב) הנתבע מאשר את העובדה, שלאחר אותה תקלה, התייצב התובע במקום עסקו של הנתבע עם האופנוע ולאחר שהנתבע בדק את האופנוע התברר לו, שלא היה במנוע שמן והתובע לא הקפיד על כמות שמן מספקת ולא שהה להנחיותיו של הנתבע. כתוצאה מחוסר שמן, התחממה הבוכנה והתעוותה ולדעתו, נסיעה תדירה בלא בדיקת שמן, הינה רשלנות מצד התובע והייתה הגורם הישיר לאותה תקלה הנטענת על ידי התובע. ב. הנתבע גם מצא סימנים אשר הצביעו על כך, שהתובע לא מילא אחר הוראותיו של הנתבע והנתבע גם קבע, שהתובע נסע במהירות העולה על המותר מהבחינה המכאנית של התיקון שבוצע. 3. התובע הגיש תביעה, בה תבע סכום של 5,000 ₪ מבלי לפרט מדוע נתבע דווקא סכום זה ולא סכום אחר והתובע ניסח תביעתו בצורה תמציתית ולמעט ציון העובדה, שבתאריך 20.12.12 הוא ניתקע עם האופנוע והיה צורך לגרור אותו בעלות של 200 ₪, אין התובע מפרט עובדות כלשהן היכולות להצביע על הקשר בין עבודתו של הנתבע ובין הסיבה לכך שהאופנוע ניתקע. השורה היחידה שנוגעת לטיפול - גם היא לא ברורה, שכן כך אומר התובע: "וגם בטיפול הזה הלך בוכנה, צילינדר, אטמים ומחזיר שמן". 4. עם זאת, מה שלא הזכיר התובע בכתב התביעה, הוא פרט בעדותו בבית המשפט וביום הדיון גם שמעתי את הנתבע אשר העיד על הסיבה שהאופנוע נתקע ולדבריו, כל מה שאירע לאופנוע במועד הרלוונטי, נבע אך ורק בשל אי קיום הנחיותיו של הנתבע ורק בשל רשלנותו של התובע הן בתחזוק האופנוע והן בצורה הנהיגה ואי בדיקת שמן. 5. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, כפי שבאו לידי ביטוי בכתבי הטענות ובעדויות בבית המשפט, אני מחליט כדלקמן: א. הנתבע העיד, אמנם כמי שביצע את העבודות באופנוע של התובע, אך העיד גם כבעל מקצוע וכבעל ניסיון מקצועי של כמעט 50 שנה. עם זאת, אני קובע, שהנתבע לא יכול לקבוע, שהתובע נסע במהירות העולה על המותר ויכולה להיות זו הנחה בלבד, אך לא קביעה - כאשר הנתבע לא ראה בעין את מהירות נסיעתו של התובע. ב. א) גם אם כך, נאמר לגבי הנתבע, הרי שיש להתייחס לתביעת התובע והיות והתובע הוא הטוען, שהלכה הבוכנה, הצילינדר, האטמים ומחזירי השמן - היה על התובע להוכיח שכל זה "הלך", כתוצאה מפגם בעבודתו של הנתבע. לא רק שהתובע לא הוכיח עובדה זו, אלא שהתובע אף לא מייחס לנתבע אחריות או רשלנות בביצוע העבודות. (ראה נוסח כתב התביעה). ב) התובע צרף לכתב התביעה חשבוניות תשלום ששילם לנתבע ובחשבוניות אלו צוין מה העבודה ביצע התובע באופנוע וכמו כן צרף התובע חשבונית מיום 31.12.12 על החלפת מנוע על ידי בעל מקצוע אחר, אך התובע לא צרף חוות דעת מומחה או חוות דעת מקצועית כלשהי, שיכולה להצביע על הקשר בין טיב העבודה של הנתבע או על רשלנות הנתבע בביצוע העבודה ובין הצורך להחליף מנוע מפירוק ביום 31.12.12. ג) התובע טוען, שהגיע אל הנתבע לאחר חודשיים ושלושה שבועות, תוך כדי תקופת האחריות של 3 חודשים, אך התובע לא הוכיח מתי באמת הגיע אל הנתבע. התובע טוען, שהוא נאלץ לגרור האופנוע ולפחות יום הגרירה יכול היה להיחשב כיום שהוא הביא את האופנוע אל הנתבע, אך התובע גם לא צרף קבלה על מועד גרירת האופנוע למוסך ועל התשלום ששילם. ג. א) התובע טען, שניתנה לו אחריות על הטיפול למשך 3 חודשים, אך הנתבע טוען שאין לתובע אחריות על העבודה והוא גם לא נותן אחריות לאותם מקרים אשר קרה לאופנוע, עקב היעדר טיפול שוטף של התובע בשמן מנוע. הנתבע טוען שבדק את התקלה והוא נוכח לדעת, שרק נסיעה בחוסר שמן והיות והתובע לא בדק שמן מדי יום, אירעה התקלה. לדעת הנתבע, אין הוא אחראי למה שקרה לאופנוע, אלא הבעיה נבעה מכך, שהתובע לא בדק שמנים. ב) באשר לאחריות הנטענת על ידי התובע, לא הוכיח התובע, שאכן ניתנה לו אחריות על העבודה למשך 3 חודשים, שכן בחשבוניות שצרף התובע אמנם נרשמה הערה בדבר האחריות לפעולתם התקינה של חלקי החילוף, אך לא נקבעה תקופת האחריות. אגב, גם על החשבונית שניתנה לתובע ביום 31.12.12 בדבר החלפת מנוע מפירוק - גם שם לא ניתנה אחריות, אלא צוין: "אין אחריות למנוע", "אחריות שבועיים על העבודה". 6. בטרם החליט התובע לבצע החלפת מנוע מפירוק ביום 31.12.12 היה על התובע להצטייד בחוות דעת מקצועית ואין להוציא מכלל אפשרות שגם המוסך אשר החליף המנוע מפירוק, יכול היה לספק לתובע חוות דעת על מנת להוכיח את הקשר בין טיב עבודתו של הנתבע ובין הצורך בהחלפת המנוע. התובע לא עשה זאת ולא המציא הוכחה כלשהי, המצביעה על רשלנותו של הנתבע בעבודה שביצע באופנוע ולכן, משלא הוכחה העובדה העיקרית עליה משתית התובע תביעתו - דין התביעה להידחות ולכן לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה. לאור התוצאה אליה הגעתי - תוצאה של דחיית התביעה- היה עלי לחייב את התובע בהוצאות הנתבע, ברם בהתחשב בעובדה, שאכן האופנוע טופל במוסך אחר והוחלף מנוע חודשים מספר לאחר שהנתבע ביצע עבודה באופנוע, החלטתי שלא יהיה מקום לחייב את התובע בהוצאות. הזכות להגיש בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. תקלות ברכבפיצוייםמנועאופנועשיפוצניקשיפוצים