שלב ההתנגדויות לתכנית

גם הוועדה המחוזית היא גוף סטטוטורי בעל תכונות מעורבות: יש בין תפקידיה שהם בעלי אופי טכני מקצועי או "מינהלי" יותר, ויש בין תפקידיה שהם בעלי אופי כללי או נורמאטיבי יותר. חברי הנכבד השופט בייסקי כבר הצביע על כמה מתפקידי הוועדה המחוזית מהסוג הראשון; כך, למשל, רשאית הוועדה לאשר הפקדה של תכנית מיתאר לפי סעיף 85 לחוק התכנון והבניה  אישור, שהכול מודים שאין לו משמעות אלא של החלטת ביניים, והתכנית עשויה לקבל תוקף סופי רק עם גמר שלב ההתנגדויות. הוגשו ההתנגדויות, מתחיל שלב חדש, שבו פושטת הוועדה צורה של גוף "מינהלי" ולובשת צורה של גוף "מעין שיפוטי": קראו דוגמא מהפסיקה בנושא שלב ההתנגדויות לתכנית: העותרים מבקשים בעתירתם לפסול את המשיב 1 מלשבת בראש המשיבה 2, הדנה בהתנגדויות לתכנית המיתאר המקומית בדבר הקמת מגרש כדורגל בשכונת קטמון בירושלים. זאת היות ולטענתם גילה המשיב 1 דעה קדומה ונחרצת בזכות אישור התכנית. בית המשפט הגבוה לצדק פסק: א. (1) האמור בסעיפים 23 ו-47 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אינו אלא קביעה של נורמה של התנהגות לחבר במוסד תכנון, אבל אין בכך כדי לבטל או לצמצם עקרונות אחרים המושתתים על כללי הצדק הטבעי במובן הרחב. (2) העובדה שלחבר ועדת תכנון דעה מגובשת לגבי תכנית מסוימת, הבאה לדיון לפני הוועדה, והמבוססת על שיקולים ענייניים של טובת הציבור או של מטרות החוק, אין בה כדי לפסלו מלמלא את תפקידו בוועדה, עת זו דנה בהתנגדויות לאותה תכנית. (3) המבחן הקובע הוא, אם היה אותו אדם בעל לב פתוח ונתון לשכנוע מנימוקי ההתנגדות כדי לסטות מדעתו הקדומה, או שמא עמדתו היא נחרצת, ומנוי וגמור עמו לדבוק בה, ויהיו נימוקי ההתנגדות אשר יהיו. (4) החובה להוכיח פסלות על בסיס של משוא פנים, הנעוץ באטימות לב ובדעה קדומה נחרצת, רובצת על הטוען זאת, ובדרך כלל זהו עול כבד להרימו. ב. זכות השמיעה היא אחת מזכויות היסוד של הצדק הטבעי, ובמקרה דנן היא גם כתובה מפורשות בסעיף 107(א) לחוק. משמעותה היא, כי היא חייבת להיות מופעלת לא רק כדי לצאת ידי החובה הפורמלית, אלא יש לקיימה בתנאים הוגנים וסבירים. ג. (אליבא דשופט ש' לוין): מי שהוטל עליו תפקיד בעל סממנים מעין-שיפוטיים, כפי שהוטל על המשיב 1 במה שנוגע לשמיעת התנגדויות, שומה עליו לשמור לא רק על ניהול תקין ואובייקטיבי של דיוני הוועדה בראשה הוא עומד, אלא גם על ריסון עצמי ועל הימנעות מלהביע דעה בפומבי, שממנה ניתן להסיק על קיומה של דעה מוגמרת בדבר התוצאות הראויות של דיוני הוועדה. בניההתנגדות לתכנית