תביעה בגין אי כיסוי ביטוחי לתיקון שמשות

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תביעה בגין אי כיסוי ביטוחי לתיקון שמשות: 1. התובע הגיע לתחנת שירות של הנתבעת לצורך החלפת שמשה שנשברה ברכבו. התובע הגיש, באמצעות סוכן הביטוח שלו, דרישה לתשלום מהנתבעת, אך זו דחתה את דרישתו בטענה, שהנזק אינו עומד בתנאי כתב השירות, היות ומדובר ברכב ייבוא אישי. לטענת התובע, לא היה מקום לדחות תביעתו, משום שרכישת תיקון השמשות בוצע על פי חוק בבסיס הפוליסה, אשר לא דרש בדיקה מוקדמת של הרכב בנדון ולכן הגיש התובע תביעה זו לבית המשפט, בה ביקש לחייב הנתבעת לשלם לו סך של 2,759 ₪, הכולל בחובו: נזק ישיר בסך 959 ₪, הוצאות בסך 300 ₪, עלות יום עבודה בסך 1,500 ₪. 2. בכתב ההגנה, מציינת הנתבעת, שהתובע רכש כיסוי לנזק עצמי אשר ייגרם לשמשות והתקבלה הודעה אצל הנתבעת בדבר נזק אשר נגרם, כביכול, לשמשת רכבו. הנתבעת סבורה, שיש לדחות תביעת התובע, משום שמבדיקת רישיונות רכבו עולה, שהרכב יובא ביבוא אישי - דבר העומד בניגוד לכתב השירות לכיסוי שבר שמשות והוא מוחרג בכתב השירות. זאת ועוד, לדעת הנתבעת, לא עמד התובע בתנאים של כתב השירות ולא חתם על מסמך המאפשר לו להיכנס לכיסוי השמשות לרכב ביבוא אישי. כמו כן, מכחישה הנתבעת את גובה הנזק הנתבע על ידי התובע. 3. לאחר שבחנתי ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות, אני מחליט לדחות את תביעת התובע - זאת מהנימוקים הבאים: א. אין ספק, שבעת הזמנת פוליסת הביטוח מסוכן הביטוח של הנתבע, ידע או צריך היה הסוכן לדעת, שמדובר ברכב ביבוא אישי ולכן, אם לגבי רכב כזה קיימים כללים אחרים מאלה הנוגעים להחלפת שמשות, כאשר מדובר ברכב מייבוא אישי, היה על הסוכן להעמיד את התובע - המתקשר- על התנאים הרלוונטיים והנוגעים לרכב ביבוא אישי. ב. התובע הגיש לנתבעת, באמצעות סוכן הביטוח שלו, את הדרישה לתשלום וזו נדחתה, בטענה, שהנזק אינו עומד בתנאי כתב השירות מאחר ומדובר ברכב ביבוא אישי. הנתבעת אכן הוכיחה טענה זו, שהתובע - בעצם- לא עמד בתנאי כתב השירות, שכן מסעיף 3 לכתב השירות עולה, שהתחייבות נותן השירות לא תחול, בין היתר, על נזק לשמשות כלי רכב שלא יובאו במסגרת הסוכנות המוסמכת והמורשית בישראל. (סעיף 3.1.11). ג. א) בצילום הפוליסה אותו צרף התובע לכתב התביעה ותחת הכותרת: "כיסוי שבר שמשות על ידי 'אוטו גלס'" נאמר, שהכיסוי בהתאם לנספח אוטו גלס שצורף לפוליסה. לכן, ידע התובע - או היה צריך לדעת - את תנאי אותו נספח אשר צורף לפוליסה, נספח שהוא כתב שירות המכיל את המגבלות לאחריות הנתבעת, כאמור לעיל. ב) הנתבעת גם צרפה לכתב ההגנה: "נוהל ביטוח שמשות ברכבים ביבוא אישי, וגם לנוהל זה היה צריך התובע להיות מודע. הנתבעת מפנה להוראות בסעיף 5 לנוהל זה ולטענתה, לא חתם התובע על התחייבות בנוסח ההתחייבות שצורפה לכתב ההגנה. התובע לא סתר טענה זו. (ראה נספח ב' ונספח ג' לכתב ההגנה). ד. א) באשר לטענות הנ"ל של הנתבעת, משיב התובע, שהוא הגיע אל הנתבעת להתקנת השמשה ושם נאמר לו שהוא לא זכאי להתקנת שמשה ובעקבות כך, הוא התקשר לסוכן הביטוח שלו. התובע מעלה טענות שונות כנגד סוכן הביטוח שלו והטענה העיקרית היא, שהסוכן לא עדכן אותו בשום שלב של ביצוע הפוליסה וכי את כל מה שהוסבר לו על ידי נציג הנתבעת בעת הזמנת השמשה - נודע לו ביום בו היה התובע אמור להתקין את השמשה. (עמ' 1 לפ',ש' 13- 22). ומסכם התובע לעניין זה ואומר:" אם אני עושה ביטוח ולא מעדכנים אותי בתנאים הנלווים לביטוח...איך אני אמור לדעת. למה לא לעדכן אותי". (עמ' 1 לפ',ש' 23- 24). ב) טענה זו, אשר מופנית כלפי סוכן הביטוח, אינה יכולה להטיל אחריות על הנתבעת ואין מקום להטיל על הנתבעת לשלם לתובע הסכום הנדרש בתביעה, שכן לנתבעת עצמה לא היה קשר ישיר בהתקשרות בין התובע ובין סוכן הביטוח והנתבעת לא יכולה להיות אחראית להסברים, או היעדר הסברים של סוכן הביטוח. (ראה טענותיו של מר אייל בז'רנו - נציג הנתבעת- בעמ' 2 לפ', ש' 1- 4). 4. א. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע, שאין בעצם התקנת השמשה על ידי הנתבעת, כדי לחייבה להשיב לתובע את עלות התקנת השמשה. לעניין זה, מקבל אנוכי את טענתו של מר בז'רנו הנ"ל שגם אם הוזמנה השמשה, עדיין הייתה לנתבעת הזכות לבדוק את הפוליסה ואת פרטי הביטוח על מנת לדעת האם עליה לקבל החזר ההתקנה באמצעות המבטחת. הבדיקה העלתה, שאין כיסוי ביטוחי להחלפת השמשה ובשל כך, אין להטיל עליה האחריות- אם בעת ההתקשרות של התובע עם המבטחת שלו באמצעות סוכן הביטוח לא הוסברו לו כל התנאים. (ראה גם דברי מר בז'רנו בעמ' 2 לפ', ש' 16 ואילך). לפיכך, אני מחליט לדחות את תביעת התובע. ב. לאור התוצאה אליה הגעתי, הרי שמן הדין היה לחייב את התובע בהוצאות, ברם לאור נסיבות התקשרות התובע עם המבטחת, החלטתי שלא לחייב בהוצאות. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. רכבשמשות רכבפוליסהביטוח שמשותכיסוי ביטוחי