תביעה ייצוגית נגד עיריית ראש העין

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תביעה ייצוגית נגד עיריית ראש העין: לפניי הודעת המשיבה על חדילה מגביה לפי סעיף 9(ב) בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "הודעת החדילה" ו"החוק" בהתאמה). המבקשת הגישה ביום 8.4.13 בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה (להלן: "בקשת האישור") בשתי עילות. מאחת העילות הסתלקה המבקשת (ראו החלטה מיום 20.7.13). העילה הנוספת, שהיא נושא הודעת החדילה, עניינה אי חוקיות עיגול שטחים של נכסים לצורך חיובם בארנונה, עד 50 ס"מ כלפי מטה ומעל 50 ס"מ כלפי מעלה. ביום 4.7.13 הגישה המבקשת הודעה על חדילה מגבייה (להלן: "הודעת החדילה המקורית"). הודעת החדילה המקורית נתמכת בתצהירו של גזבר המשיבה לפיה: המשיבה תעבור לחיוב בהתאם לשטח הנכס בס"מ במדויק של כל נישום, ללא עיגול שטחים. סקר עדכון שטחי הנכסים יושלם בתוך 18 חודשים ממתן ההודעה.עד לעדכון המדויק של שטחי הנכסים יינתן לכל נישום זיכוי בסכום השווה לחיוב של 0.25 מ"ר לשנה.לשנת 2013 ניתן זיכוי השווה לחיוב של 0.50 מ"ר, לששת החודשים שנותרו עד תום שנת 2013.כמו כן המשיבה הודיעה על חדילה מגביית עבר שטרם נגבו. המבקשת הודיעה כי היא מסכימה להודעת החדילה והסבירה לבקשת בית המשפט כי זיכוי בסכום השווה לחיוב של 0.25 מ"ר מהווה חדילה מגבייה מכיוון שמדובר בממוצע של גביית היתר (שנעה בין 0.01 מ"ר לבין 0.5 מ"ר). נוכח החלטותיי מיום 22.7.13 ומיום 29.7.13 שלפי האחרונה "קיזוז ממוצע של גביית היתר אינו מהווה חדילה כמשמעותה בחוק...", הגישה המשיבה בקשה להארכת מועד לחדילה מגבייה במסגרתה יינתן זיכוי של 0.5 מ"ר עד לעדכון המדידה המדויקת לפי סמ"ר. ביום 15.8.13 נעתרתי לבקשת המשיבה להארכת מועד וביום 2.9.13 הגישה המשיבה את הודעת החדילה שלפניי (להלן: "הודעת החדילה"). הודעת החדילה נתמכת בתצהירו של מר רחבעם חיים, גזבר המשיבה, לפיה: המשיבה תעבור לחיוב בהתאם לשטח הנכס במ"ר מדויק, ללא עיגול שטחים. סקר עדכון שטחי הנכסים יושלם בתוך 18 חודשים ממתן הודעת החדילה.עד לעדכון המדויק של שטחי הנכסים יינתן לכל נישום זיכוי בסכום השווה לחיוב של 0.50 מ"ר לשנה. ככל שלאחר המדידה המדויקת יתברר שניתן זיכוי ביתר, המשיבה תהיה רשאית לקזז סכום זה מבלי שתתווסף ריבית לסכום הקיזוז.לשנת 2013 ניתן זיכוי השווה לחיוב של 0.50 מ"ר, לששת החודשים שנותרו עד תום שנת 2013.כמו כן המשיבה הודיעה על חדילה מגביית חובות עבר שטרם נגבו כדלקמן:המשיבה תזכה את כל בעלי החובות בארנונה בסכום השווה למכפלה של 0.50 מ"ר בתעריף העיקרי של הנכס לכל שנת חוב. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית בשיעור 0.75% לחודש כך שרכיבים אלה יופחתו מהחוב.מכיוון שהחובות הרשומים בספרי המשיבה כוללים הפרשי הצמדה וריבית בשיעור 0.75% לחודש או 0.50% עבור חובות ישנים יותר, סכום החוב שטרם שולם יחולק במספר המטרים על פיו מחויב הנכס, התוצאה תחולק בשתיים ותגלם את סכום הזיכוי לחוב שבפיגור לשנה שלמה אחת, סכום זה יוכפל במספר שנות החוב.לגבי חובות ישנים שאין נתון לגבי גילם (חובות שקודמים לשנת 2001), ייושם הזיכוי לפי גיל ממוצע של חוב - ארבע שנים ויופחת 2 מ"ר נוספים בערך של היום כפי שמבוצע לגבי חוב שמועדו ידוע.פעולות הזיכוי הנ"ל יבוצעו עד 31.10.13. הצדדים המליצו לבית המשפט לפסוק גמול למבקשת בסכום של 20,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחה בסכום של 100,000 ₪ בצירוף מע"מ. סעיף 9 בחוק קובע: " (א) הוגשה בקשה לאישור בתביעה כמפורט בפרט 11 בתוספת השניה (בחוק זה - תביעת השבה נגד רשות), לא ידון בה בית המשפט אלא לאחר שחלפה תקופה של 90 ימים מהמועד שבו הוגשה הבקשה לאישור ובית המשפט רשאי להאריך תקופה זו מטעמים שיירשמו (בסעיף זה - המועד הקובע).(ב) בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע.(ג) החליט בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא -(1) על אף הוראות סעיף 22, לפסוק גמול למבקש בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף 22(ב);(2) לקבוע שכר טרחה לבא כוח המייצג בהתאם להוראות סעיף 23". בענייננו בקשת האישור הוגשה ביום 8.4.13 והודעת החדילה הוגשה במועדה בהתאם להארכת המועד שניתנה. על פי תצהיר גזבר המשיבה חדלה המשיבה מהגביה כבר החל מחודש יולי 2013 וכן חדלה מגבייתם של חובות עבר כך שהמשיבה הוכיחה שחדלה בפועל בטרם חלף המועד הקובע. בנסיבות אלה מתקיים הנדרש סעיף 9(ב) בחוק, ועל כן אינני מאשרת את בקשת האישור וזו נדחית. סעיף 9(ג) בחוק קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק גמול ושכר טרחה במקרה של קבלת חדילה. בענייננו, הצדדים מבקשים שבית המשפט יאשר את הסכמתם לפסוק גמול למבקשת בסכום של 20,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחה בסכום של 100,000 (בצירוף מע"מ). בנסיבות העניין אני סבורה שהסכום עליו הסכימו הצדדים הוא סביר ומורה שישולם למבקשת גמול בסכום של 20,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחה בסכום של 118,000 ₪ (כולל מע"מ). עירייהתביעה ייצוגית