תכנית מתאר מחוזית - תמ"מ 14-4

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תמ"מ 14/4 1. העותרים ביקשו כי החלטת המשיבה 1 (להלן: "הועדה המחוזית") מיום 12.9.2000 (צ"ל מיום 4.9.2000) תבוטל, וכי בית המשפט יורה על הפקדת תוכנית מתאר מס' 328.02.10/7 (להלן: "התוכנית"). המשיבים טענו כי יש לדחות את העתירה על הסף. עולה מהאמור בעתירה ובתגובת המשיבים, שהעותרים מבקשים לבנות, באמצעות יזם, תחנת דלק על נחלתם במושב בית הגדי הנמצא סמוך לצומת הכבישים 25 ו- 34 (להלן: "הצומת"). לצורך קבלת היתר להקמת תחנת הדלק, הוכנה התוכנית שהובאה בפני ועדת המשנה לתחנות תדלוק של הועדה המחוזית שדנה בעניינה, והעירה את הערותיה, ביניהן כי "יש לשמור על מרחק של 300 - 400 מ' מצירי הדרכים 34-25 עד לכניסה לתחנת תידלוק בהתאם להנחיות מ.ע.צ...". כמו כן הובאה התוכנית לתגובת משרד התשתיות הלאומיות (להלן: "מ.ע.צ"), שדרש מהעותרים התחייבות בנוסח שהוכתב על ידו ושעיקרה שאם בעתיד יוחלט על שינוי הסדרי התנועה בצומת, העותרים ימנעו מהגשת תביעת פיצוי נגד מ.ע.צ. ביום 23.8.1999 מסרו העותרים את ההתחייבות האמורה, וביום 7.10.1999 הודיעה מ.ע.צ שהיא מאשרת את התוכנית. ביום 19.1.2000 הובאה התוכנית לדיון בועדה המחוזית, והועדה החליטה על הפקדת התוכנית (נספח ז' לעתירה), בכפוף לכך שהעותרים יסמנו על גבי התוכנית את תחום מגבלות בנייה למחלף עתידי ברדיוס של 300 מטר ממרכז הצומת, וזאת בהתאם להוראות ת/מ/א3 ותמ"מ 14/4. מאחר שהעותרים סברו כי דרישה זו הינה בלתי סבירה בעליל, פנו העותרים בבקשה לביטול התנאי, וזומנו לדיון חוזר בועדה המחוזית שהתקיים ביום 4.9.2000, שבסיומו החליטה הועדה לדחות את התוכנית. 2. לטענת העותרים החלטתה של הועדה המחוזית לוקה בחוסר סבירות קיצוני ולכן דינה להתבטל. טענת חוסר הסבירות מסתמכת על האמור במכתבם של דוד גוגנהיים וירון טוראל, אדריכלים ומתכנני ערים, שייצגו את העותרים בפני הועדה (נספח ח' לעתירה). האדריכל ירון טוראל אף הופיע בפני הועדה המחוזית בדיון שהתקיים בעניין התוכנית ביום 4.9.2000 והעלה בפניה את טעוניו שפורטו עוד קודם במכתב נספח ח'. העותרים מנמקים את טענתם באשר לחוסר הסבירות, בכך שכיוון שקשה לזהות היכן בדיוק ממוקם המחלף המתוכנן בתמ"מ 14/4, קשה אם לא בלתי אפשרי, לקבוע היכן בדיוק יש למקם את מרכז המעגל של 300 המטרים. כן טוענים העותרים, כי לנוכח המצב בשטח היום - כאשר הצומת נמצאת במרחק של פחות מ- 100 מטרים מבניינים רבי קומות בנתיבות, ואם המחלף יבנה בצומת יהיה צורך בפינוי בתים וחלקות במושב בית הגדי - אין זה סביר שהמחלף, אם יקום אי פעם, יוקם בתחום 300 מטרים ממרכז הצומת. כן נטען שאין זה סביר שהמחלף יבנה בצומת, מאחר שהצומת נמצאת במרחק 500 מטרים מצומת מרומזרת שהיא בכניסה הראשית לנתיבות. האדריכל טוראל שהוא גם מתכנן תוכנית אב לנתיבות, טען, כאשר הופיע בפני הועדה, כי המחלף יבנה כקילומטר וחצי צפונית מהצומת. במכתבו (נספח ח') כתב כי בעת הכנת תוכנית האב לנתיבות, הוצע כי המחלף יבנה בנקודה הנמצאת כ- 900 מטרים צפונית לצומת. 3. לטענת העותרים יש לועדה המחוזית שיקול דעת לאשר את תוכניתם, הגם שהיא נמצאת בתוך עיגול בעל רדיוס של 300 מטרים ממרכז הצומת, שכן בסעיף 13.2 בתמ"מ 14/4 נאמר שמיקומם המדוייק של מערכות הדרכים והתשתיות בתוכנית יקבע בתוכניות מקומיות על פי הוראות תמ"מ 14/4 "בהתחשב בין השאר בקנה המידה של תשריטי תוכנית זו 100,10:00, שאינם מאפשרים דיוק ממשי, ובתנאים הטופגרפיים והטבעיים של השטח". כותרת סעיף 13 הינה "רמת הדיוק של תשריטי התכנית וסטיות מותרות". אוסיף שבסעיף 13.1 נאמר שתשריטי התוכנית "מציגים את איתורם הרצוי של ייעודי הקרקע, הדרכים ומערכות התשתית ההנדסית, המוצעים בתוכנית". עוד הוסיפו העותרים וטענו כי החלטתה של הועדה לוקה באי סבירות מאחר שדבר קיומה של תמ"מ 14/4 היה ידוע בשעה שועדת המשנה לתחנות תדלוק של הועדה המחוזית ומ.ע.צ דנו בתוכנית, ומ.ע.צ היתה מוכנה להסתפק בהתחייבות שהעותרים מסרו. העובדה שתמ"מ 14/4 קיבלה תוקף נטען ע"י העותרים, אינה מצדיקה את דחיית התוכנית שרשויות תכנון היו מוכנות לאשרה קודם שתמ"מ 14/4 קיבלה תוקף. לעומת גרסת העותרים, נטען ע"י המשיבים, שלנוכח הוראות סעיף 6ב(2) לת/מ/א3, האוסר בנייה במעגל שמחוגו 300 מטר ומרכזו במפגש צירי דרכים במקום שלגביו קיים תכנון למחלף, יש לקיים את החלטת הועדה. 4. משקיבלה תמ"מ 14/4 תוקף, מחוייבות רשויות התכנון לנהוג על פיה. לכן, אם קודם שקיבלה תוקף היו מוכנות להסתפק בהתחייבות העותרים, כאמור לעיל, אין הן יכולות עוד לעשות כן. אכן, כנטען ע"י העותרים, מיקומו המדוייק של המחלף בצומת טרם נקבע, וזאת בהסתמך על האמור בסעיף 13 לתמ"מ 14/4. דא עקא, שכל עוד לא נקבע המיקום המדוייק, שייקבע ע"י תוכנית מקומית, על פי הוראת סעיף 6ב(2) לת/מ/א3 מנועות רשויות התכנון מליתן היתרי בנייה בתחום מעגל שמחוגו 300 מטרים ממרכז הצומת. למרות שתשריטי התוכנית תמ"מ 14/4 הם בקנה מידה של 1:000,001, הרי שהמעגל שהרדיוס שלו 300 מטר ממרכז הצומת ברור וידוע מאחר שמדובר בצומת קיימת שאין מניעה למדוד את המחוג של 300 המטרים ממנה. גם אם יש ממש בטענת העותרים כי אין זה סביר שבעתיד הנראה לעין יוקם מחלף בצומת, כדי שניתן יהיה ליתן היתר לתוכנית, יש צורך שתוגש תוכנית מקומית בהתאם להוראת תמ"מ 14/4. אין זה בסמכות הועדה ליתן ההיתר המבוקש בהסתמך על טענת חוסר הסבירות שהועלתה על ידי העותרים. לעומת טענת חוסר הסבירות שהעלו העותרים וגרסתם כי המחלף, אם יוקם, יהיה במרחק של 1.5 קילומטר צפונית מהצומת (לפי גרסתם בועדה), או 900 מטרים צפונית מהצומת (לפי גרסתם בנספח ח'), אין מניעה שיהיו אחרים שיעלו טענות לעניין הסבירות, אלא שהם יטענו כי את המחלף יש למקם במקום אחר. הצעת העותרים כי הועדה, בניגוד לתוכניות המתאר הארצית והמחוזית, ובהסתמך על הטעון שהעלו בדבר אי הסבירות, תעניק להם את ההיתר המבוקש, הינה פתח ליצירת אנדרלמוסיה תיכנונית. 5. תוכניות מתאר משליכות על זכויות קניניות של בעלי נכסים באיזור שהתוכניות חלות עליהם. לכאורה אישור תמ"מ 14/1:000,0011 פוגע בעותרים שחלקתם נמצאת 20 מטרים בתוך השטח שלגביו חל האיסור לבנות. מדובר בתוכנית לטווח ארוך וייתכן שקשה לצפות היום את הצרכים בעתיד - הן בעניין המחלף והן בעניין מסילת הברזל. יחד עם זאת ראוי עד כמה שניתן, ובמידת האפשר, להחיש תכנון איזור הצומת במסגרת תוכנית מקומית ובכך להקטין הפגיעה בעותרים ואחרים שנכסיהם נמצאים באיזור 300 המטרים מהצומת - והנתונים במצב של אי ודאות באשר למצב נכסיהם. 6. סוף דבר - משלא מצאתי עילה להתערב בהחלטה של הועדה המחוזית, נשוא העתירה, העתירה נדחית. אין צו להוצאות. תוכנית בניהבניהתכנית מתאר