תקנון תכנית מתאר

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תקנון תכנית מתאר: העותרת הגישה עתירה המכוונת כנגד החלטת המשיבה 1 ("הוועדה המחוזית") מיום 27.11.12 שבגדרה היא הורתה על תיקון תקנון תכנית מתאר חפ/1194/ד'-רמת חן - מגרש 2001 תוספת יחידות דיור ("התכנית"). בגדר ההחלטה קבעה הועדה המחוזית כי בשנת 2005, בעת שאושרה התכנית נפלה בה טעות סופר בכך שנשמטו ממנה המילים "הועדה מחליטה כי אם בתוך פרק זמן של 24 חודשים ממועד אישור התוכנית לא יוצאו היתרי בניה, תבוטל התוכנית". בהחלטתה, שכאמור ניתנה ביום 27.11.12, החליטה הועדה המחוזית לתקן את הטעות ולהוסיף את התנאי האמור, שהושמט בשעתו וכפועל יוצא מכך היא קבעה, בין השאר, כי הוועדה מציינת כי משמעותה של החלטה זו כי פג תוקפה של התוכנית בהתאם לסעיף הנ"ל בהחלטת הוועדה משנת 2005, מאחר שלא הוצאו מכוח התוכנית היתרי בניה עד כה. לצד זאת, עומדת ליזמים הזכות להגיש תוכנית חדשה במגרש. ...". כאמור, העותרת ביקשה לבטל את ההחלטה ולאחר שהתקיים דיון בעתירה, ולפני שניתן פסק-הדין, הודיעה העותרת כי הגיעה להסכמה עם המשיבים 4-96 (הדיירים המתגוררים בסמיכות, שלפי הנטען הם בעלי עניין בהוראות התוכנית) שלפיה מניין פרק הזמן של 24 החדשים יחל ממועד פסק-הדין בעתירה. המשיבה 2 הודיעה על הסכמתה להסדר זה והועדה המחוזית הודיעה, ביום 18.5.14, על הסכמתה - בכפוף לתנאים ולסייגים שפורטו בהודעה - לשוב ולקיים דיון בעניין ובתוך כך גם לשקול את האפשרות שעליה הסכימו העותרת והמשיבים 4 - 96, כאמור לעיל. העותרת מצידה הגישה הודעה שבה היא הסתייגה מן האמור בהודעת הועדה המחוזית אולם כפי שעולה מהודעתה אין היא חולקת על כך שהועדה המחוזית היא זו שתדון בעניין. על יסוד כל האמור, אני מורה על החזרת העניין לועדה המחוזית על מנת שכאמור בסעיף 1.2 להודעתה היא תשקול את האפשרות לתבוע כי בנסיבות המיוחדות שנוצרו יבוטל תוקף התוכנית רק בחלוף תקופה מההחלטה החדשה של הועדה המחוזית. בגדר הדיון תוכל הועדה המחוזית גם לשקול את האמור בסעיף 1.4 של הודעתה, כמו גם את הדברים שיובאו בפניה על ידי העותרת, המשיבים 4-96, וכל צד מעונין אחר. אין צריך לומר שלאחר שהועדה המחוזית תחליט בעניין יוכל כל צד לפנות לבית המשפט אם ימצא זאת לנכון. אין צו להוצאות. תוכנית בניהבניהמסמכיםתכנית מתאר