תשלום חד פעמי כתנאי לאיחוד תיקים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תשלום חד פעמי כתנאי לאיחוד תיקים: לפני בקשת רשות ערעור על החלטת כב' רשמת ההוצל"פ מירי ברטהולץ, מיום 15.1.13, בתיק הוצל"פ מספר 10-03315-92-6 (להלן: "תיק ההוצל"פ"), המתנהל בלשכת ההוצל"פ בנצרת, אשר דחתה את בקשת המבקש לשנות החלטתה מיום 23.12.12 בדבר חיוב המבקש בתשלום ראשוני חד פעמי בסך 15,000 ₪, כתנאי לאיחוד תיקים ולהכרזתו כחייב מוגבל באמצעים. המבקש עותר לביטול התשלום החד פעמי בתנאי להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, ולחילופין לפריסת התשלום החד פעמי לתשלומים של 100 ₪ לחודש נוסף על התשלום השוטף המשולם על ידו במסגרת תיק ההוצל"פ. רקע עובדתי וטענות המבקש בתמצית: 2. ביום 1.11.12 הגיש המבקש בקשה בלשכת ההוצל"פ להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים, לאור אי יכולתו לעמוד בצו התשלומים במסגרת תיק ההוצל"פ (600 ₪ לחודש) ופיגורו בתשלומים. 3. ביום 23.12.12 ניתנה החלטת כב' רשמת ההוצל"פ אשר התנתה הכרזת המבקש כחייב מוגבל באמצעים בתשלום סכום ראשוני חד-פעמי של 15,000 ₪. 4. ביום 3.1.13 הגיש המבקש בקשה לביטול החיוב בסכום החד-פעמי שנקבע בהחלטה מיום 23.12.12. 5. בהחלטתה מיום 15.1.13 דחתה כב' הרשמת את הבקשה והותירה החלטתה מיום 23.12.12 על כנה. 6. לטענת המבקש, טעתה כב' הרשמת בהחלטתה עת לא בחנה את הבקשה לגופה בטרם עשתה שימוש בסמכותה שברשות והתנתה הכרזתו בתשלום סכום ראשוני; כב' הרשמת לא ערכה איזון במקרהו של המבקש, וללא שערכה למבקש חקירת יכולת לא עמדו בפניה האמצעים והכלים להצדיק דחיית בקשתו; אין בידי המבקש היכולת לפרוע תשלום הסך של 15,000 ₪ בזמן שנקצב לכך בהחלטת כב' הרשמת; המבקש הינו אב למשפחה ברוכת ילדים, המונה שמונה נפשות, והוא מוכר במל"ל כנכה 100% ומקבל קצבת נכות כללית בסך 6,715 ₪ בנוסף לקצבת ילדים בסך 982 ₪, והינו המפרנס היחיד במשפחה. ההחלטות נשוא הבקשה - מיום 23.12.12 ומיום 15.1.13: 7. ביום 23.12.12 ניתנה החלטת כב' רשמת ההוצל"פ בבקשת החייב למתן צו איחוד תיקים ולהכריז עליו כמוגבל באמצעים, כדלקמן: "החייב צירף דפי חשבון בנק מבנק הדואר. יש הפקדה של נכות 6715 ₪ והפקדה נוספת בסך 2,364 ₪. סכום זה עולה על ההכנסה שהצהיר החייב, ומגיע לכ- 9,000 ₪. לאור האמור והחלטות קודמות הייתי דוחה את בקשת החייב. החייב לא הסביר כיצד רכש את הרכב החדש, למרות שדרשתי כי ימסור הסברים. לפנים משורת הדין, אם ישולם סך של 15,000 ₪ אשקול חידוש תיק האיחוד". 8. ביום 15.1.13 נתנה כב' הרשמת החלטתה כדלקמן: "עיינתי בבקשה ובהחלטתי ולא מצאתי לנכון לשנותה. אני מפנה להחלטה בתיק רע"צ 23942-11-12 מיום 3.12.12, על מובאותיה, המאשרת קביעת תשלום חד פעמי כתנאי לאיחוד תיקים, וזאת אף כשלא היה איחוד קודם. על אחת כמה וכמה, שבנסיבותיו של החייב יש מקום לתשלום כאמור. העובדה שהחייב זקוק לרכב אינה מסבירה מדוע רכש רכב חדש ומקבל לצורך כך עזרה מבני משפחתו". דיון והכרעה: 9. מכוח סמכותי על-פי תקנה 119(ז) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם - 1979, ראיתי, כי הבקשה אינה מצריכה תשובה, וכי דינה לדחייה מיידית. 10. חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ") נועד ליצור מנגנון לגביית חובות באופן יעיל ומהיר, תוך שהוא מספק הגנה לחייבים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לפרוע את חובותיהם. יש לאזן בין שתי מטרות אלה, בהתאם לנסיבות (ע"א 2097/02 איטונג נ' חדיד, מיום 13.05.03). 11. סעיף 74יא(א) לחוק ההוצל"פ קובע סמכות שבשיקול דעת לרשם ההוצל"פ באשר להתניית מתן צו איחוד תיקים בהפקדת ערובה או נקיטת הליך אחר, כלשון הסעיף: "נתן רשם ההוצאה לפועל צו איחוד, רשאי הוא להתנותו במתן ערובה להנחת דעתו, ולהורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, ועל התנאים לפרעון חובות החייב, לרבות סדרי התשלומים, שיעוריהם ומועדיהם...". (ההדגשה שלי - ס"י). 12. הלכה פסוקה היא, כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בצווי תשלומים כמו גם בקביעות בדבר הפקדת ערובה כתנאי לאיחוד תיקים, אשר ניתנו על ידי רשם הוצאה לפועל, אלא במקרים נדירים וחריגים (ר' רע"א 7195/09 ציון קרטה נ' פרקליטות מחוז חיפה, מיום 3.12.09). קיימים מקרים חריגים של חייבים, בהן נפרסת מסכת עובדות ונסיבות ספציפיות המחייבות לנהוג בהן ברגישות, שכן גם הדין וגם המחוקק בחרו לאפשר לחייבים חיים וקיום סבירים ואין לדרוש מהם יותר ממה שהם מסוגלים לשלם. 13. בענייננו, מצאתי, כי אין בנסיבותיו האישיות של המבקש, כדי לחרוג מן הכלל הנוהג ולהתערב בהחלטות כב' רשמת ההוצל"פ. בהחלטתה, פירטה כב' הרשמת את העובדות ביחס למצבו הכלכלי של המבקש תוך שהיא מציינת, כי המבקש הינו נכה בשיעור 100% ואינו עובד, ומקבל קצבת נכות מהמל"ל בסך 6,715 ₪, והכנסה נוספת בסך 2,364 ₪. כב' הרשמת נתנה משקל לעובדה כי המבקש, הטוען למצב כלכלי קשה, רכש רכב חדש לצרכיו, ללא מתן הסברים מהיכן מימן את רכישתו, אף שנדרש לעשות כן. אף אם לטענת המבקש הוא רכש את הרכב החדש בסיוע של קרובי משפחה, ראוי היה לו גייס סיוע כספי זה לפירעון חובותיו. כב' הרשמת שבה ושקלה את השיקולים הצריכים לעניין שנית במסגרת הבקשה מיום 3.1.13, וקבעה בהחלטתה מיום 15.1.13, כי אין עילה לשינוי ההחלטה, באשר להתניית ההכרזה על החייבת כמוגבלת באמצעים ופתיחת תיק איחוד בכפוף לתשלום סכום חד פעמי בסך 15,000 ₪. 14. סבורני, כי אף שמדובר במבקש המוכר כנכה 100% בנכות כללית המפרנס משפחה בת 7 נפשות (ילד אחד נישא ואינו סמוך על שולחנו של המבקש, כעולה מגוף הבקשה), הרי שכפי שציינה כב' הרשמת בהחלטותיה, גובה הכנסותיו המצטברות של המבקש מגיעות לסך של 9,000 ₪ לחודש; לצד זאת, פועלת לחובתו של המבקש העובדה של אי מתן הסבר מניח את הדעת באשר לרכישת רכב חדש, אף שאלו נתבקשו על ידי כב' רשמת ההוצל"פ. גם אם המבקש, עקב נכותו, נזקק לרכב לצרכיו ולנידותו, היה באפשרותו להסתפק ברכישת רכב יד שניה בעלות נמוכה בהרבה. אלה, מצדיקים להנחתי התניית מתן צו איחוד בתשלום חד פעמי, כפי החלטת כב' הרשמת, ואינני מוצא לנכון להתערב בהחלטתה. 15. לאור האמור, דין הבקשה להידחות. בנסיבות, אינני עושה צו להוצאות. איחוד תיקים