תשריט חלוקה לפי גוש חלקה

הוכחת בעלות כולל בדיקת הפקעות; תשריט חלוקה מאושר; תוכנית פיתוח כולל חתכים, וכן לבצע תיקון התוכנית, בהתאם לרוחב הכביש המאושר, כולל תיקון מספרי גוש/חלקה, על פי הסדר המקרקעין, שבתוקף. קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תשריט חלוקה לפי גוש חלקה: א. כללי: בתביעה זו עותרים התובעים למתן צו מניעה קבוע וצו עשה, לסילוק ידי המשיבה (להלן הנתבעת 1 ו/או המועצה), מהמקרקעין שבבעלותה, וכן לפיצוי מאת הנתבעים. התביעה הוגשה ביום 06/12/09, ובעת הגשתה, הוגשה הבקשה שבפני למתן צו מניעה זמני, האוסר על הסגת גבול מקרקעי התובעים. הבעלות על המקרקעין הועברה לידי התובעים על ידי המינהל, במסגרת הסכם פיצויים שנחתם בין התובעים (ועוד שני יורשים) ובין המנהל, ביום 17/08/08. החלקות שהועברו לתובעים, כוללות את חלקות 132 ו-133 שבגוש 17215. חלקות אלה הינן בעלות ייעוד למגורים. ב-07/09, הנתבעת 1 החלה לבצע עבודות סלילה של מעגל תנועה במקום, אשר בוצעו במשך תקופה של כחודשיים. בתחילת ביצוע העבודות, התריעו התובעים ודרשו מהמועצה, שלא תבוצע פלישה לחלקתם. בתום ביצוע עבודות הסלילה, הוברר (על אף הכחשותיה המקוריות של המועצה), שעבודות הסלילה אכן פולשות לשטח הנ"ל, של התובעים. בבדיקה של התובעים במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה (הנתבעת 2), הוברר כי לא הוצא היתר לעבודות שבוצעו על ידי הנתבעת 1, המועצה. על רקע הנסיבות המתוארות, הוגשה תביעה זו והבקשה לצו הזמני. ב. העובדות הרלבנטיות שהוכחו: הוכחה הזכות הקניינית במקרקעין נשוא התביעה, אשר הוענקה לתובעים בחוזה הנ"ל אשר נחתם בינם, לבין המנהל, ביום 17/08/08. הוכח שעבודות הסלילה החלו ב-07/09, עוד בטרם נדונה בקשת הנתבעת 1 להיתר בניית מעגל התנועה והרחבת הכביש, בפני הנתבעת 2. הוכח שבעת שהחלו עבודות הסלילה, התובע 2 פנה למהנדס המועצה והתריע בפניו כי המקרקעין הסמוכים לשטח הסלילה, הינם בבעלות התובעים, וכן כי אינם מסכימים לפלישה לחלקתם. הוכח שבקשת ההיתר "לסלילה והרחבה" מטעם הנתבעת 1, נדונה על ידי הועדה המקומית רק ביום 26/08/09 (לאחר שעבודות הסלילה היו בעיצומן, כאמור). הוכח שבמסגרת התנאים שפורטו בהחלטת הועדה, צויין הובהר כי יש להציג: הוכחת בעלות כולל בדיקת הפקעות; תשריט חלוקה מאושר; תוכנית פיתוח כולל חתכים, וכן לבצע תיקון התוכנית, בהתאם לרוחב הכביש המאושר, כולל תיקון מספרי גוש/חלקה, על פי הסדר המקרקעין, שבתוקף. אין מחלוקת שתנאים אלה לא מולאו ולא הוצא היתר, על אף שעבודות הסלילה נמשכו והושלמו. הוכח כי מעגל התנועה,כפי שבוצע, אכן פולש לקניינם של התובעים, בפועל. ג. בחינת טענות הנתבעת 1: לטענת הנתבעת 1, על אף כל האמור, אין להיעתר לבקשה למתן הצו הזמני, ממספר טעמים. ראשית, התובעים נעדרי ניקיון כפיים, ככל שבמהלך ביצוע העבודות , בסיור בשטח שבוצע בנוכחות התובע 2, והמהנדס, מר פאתך שיבלי (המצהיר מטעם נתבעת 1), סומנו גבולות הביצוע על ידי מודד מטעם נתבעת 1 וניתנה הסכמתם של התובעים (באמצעות התובע 2). בנסיבות אלה, התובעים מנועים מלהתנגד לביצוע העבודות, כפי שבוצעו, בדיעבד. שנית, התביעה והבקשה הוגשו באיחור ובשיהוי, ככל שהתובעים לא פעלו לעצור את העבודות במהלך ביצוען, ולאחר סימון גבול הביצוע (המפורט לעיל), על כן דין הבקשה להידחות. שלישית, מאזן הנוחות נוטה לטובת הנתבעת 1, ככל שמדובר בעבודת סלילה שבוצעו בהשקעה כספית מרובה והריסתן תפגע בתושבי הכפר, בעוד נזקם של התובעים, הינו בר פיצוי. הנני דוחה את טענת הנתבעת 1 להעדר ניקיון כפיים של התובעים. בעניין זה אומר כבר עתה כי עדות התובע 2 הייתה עדיפה בעיני על פני עדות המצהיר מטעם הנתבעת 1. מקובלת עלי טענת התובע 2, שהוא אכן התריע בתחילת ביצוע העבודות וציין את חששם של התובעים מפלישה לחלקתם וכן הבהיר כי אינם מסכימים לכך. גרסת מהנדס הנתבעת 1, שלאחר סימון גבול הביצוע, הסכים התובע להסבריו, כי תהיה פלישה מינורית של המדרכה לחלקתו, אינה אמינה עלי, מה עוד שהתובע לא נחקר בחקירתו הנגדית על כך. יתרה מזו, אין מחלוקת שגם אם הוצג מצג שכזה, הרי שאין בינה, לבין המציאות הסופית, ולא כלום, והפלישה הינה נרחבת יותר "מחלק קטן של שטח מדרכה", כפי שהוצג. אין מחלוקת שראש המועצה ומהנדס המועצה, הינם מהנדסים בהכשרתם וכך הדבר גם לגבי המהנדס שיבלי, אשר העיד מטעם המועצה. החומר המונח בפני מלמד בבירור שעוד בשלב התכנון, היה בידי הנתבעת ונציגיה המורשים, להבין היטב כי העבודות כפי שתוכננו על ידיה, אכן פולשות לשטח שהועבר לבעלות התובעים. פלישה זו לא הטרידה את מנוחת נציגי המועצה, ככל שהנתבעת 1 סברה (בטעות), ומבלי לבדוק את מצב הבעלויות לאשורו, ש"המינהל" הינו עדיין הבעלים ושהיא (המועצה), תצליח להגיע עם המינהל "להבנות" בנדון ,בדיעבד, ולאחר קביעת העובדות בשטח.טעות זו שהובאה לידיעת המועצה בפועל על ידי התובעים, עוד ב-07/09, בעת תחילת עבודות הסלילה, לא הביאה אותה לבחון את מעשיה . אם לא היה די באמור, הרי שהחלטת הוועדה המקומית הנ"ל (מיום 26/08/09), הבהירה היטב לנתבעת 1, את המחדלים והחוסרים שנמצאו בבקשת הסלילה וההרחבה, מלכתחילה. מקובלת עלי טענת התובע בעדותו, כי בעקבות פנייתו במהלך המגעים שלו מול נציגי הנתבעת 1, היחס שהופגן על ידיהם היה יחס של זלזול וחוסר אכפתיות. דין טענת המועצה, שהעבודות בוצעו "בהתאם למצב התכנוני ולתוכנית שבתוקף" להידחות, ככל שאינה נכונה, מבחינה עובדתית, ואין לה על מה להתבסס. היתר הסלילה מיום 28/07/93, אינו רלבנטי ככל שאינו כולל את מעגל התנועה נשוא המחלוקת שבוצע זה עתה, ואינו כולל את הפלישה החדשה והטרייה שבוצעה במסגרת עבודות אלה. ההפקעות שנדרשו לביצוע הכביש שתוכנן (דאז), בוצעו כבר בעבר, ואילו הנתבעת 1 הייתה מתכבדת ונצמדת לגבולות החלקות דהיום (ולאחר שבוצעו כבר הפקעות בעבר), במקום לבצע פלישה חדשה ונוספת, לא היינו דנים בתיק זה, היום. טענת השיהוי אף היא אינה מקובלת עלי, בנסיבות שפורטו דלעיל. התובעים התריעו היטב. הם הסתמכו על כך שהנתבעת תפעל כיאות וכנדרש בדין. אין זה מחובתם של התובעים להצמיד מודד פרטי וצמוד מטעמם, על מנת לפקח יומם ולילה, על עבודות המועצה. העבודות החלו להתבצע במהלך פגרת בתי המשפט, בקיץ שעבר והסתיימו סופית (לטענת המועצה) בסביבות 10/09. בתום ביצוע העבודות, התובעים הזמינו מודד מטעמם, שגילה את הפלישה, בפועל. התובעים ערכו בדיקה וחקירה נוספת, במשרדי הוועדה המקומית ולאחר מכן הגישו את תביעתם, הכל בתוך זמן סביר וללא שיהוי ממועד הגילוי . אוסיף ואציין, כי גם כאשר בעל זכויות במקרקעין מגלה פלישה של הרשות המקומית לחלקתו לאחר שנים, ספק בעיני אם טענת השיהוי יכולה לעמוד, בסופו של יום, כנגד הזכות הקניינית, הברורה. מכל מקום, אין זה המקרה בנסיבות ענייננו, וההליכים שננקטו אינם נגועים בשיהוי. בנסיבות שתוארו, זכות התובעים לקניינם, מטה את הכף לטובתם וזכות זו אינה נסוגה מפני טענת הנתבעת, באשר להוצאות שהיא השקיעה לאחרונה, לצורך ביצוע הסלילה והצבת העובדות בשטח. אין לנתבעת 1, שבחרה לנהוג במודע, תוך כדי נטילת הסיכונים המובנים שבמעשיה, לאורך כל הדרך, להלין, אלא על עצמה. גם הטענה לנזק שייגרם לתושבי המועצה, לא הוכחה ונטענה באופן כללי בלבד. עד לפני מספר חודשים, היה כביש/צומת ישן במקום (ללא מעגל תנועה), ששירת את תושבי המקום, במשך שנים. על אף שעסקינן בתביעה אזרחית, לא ניתן להתעלם מהפאן המנהלי/ציבורי של המהלך הכוחני שננקט על ידי המועצה, אשר הייתה מודעת ו/או היה עליה מודעת לפלישה הכלולה בתכנון סלילת המעגל, מלכתחילה. חרף האמור, בחרה המועצה , להתחיל את עבודת הסלילה, בטרם נדונה בקשתה להיתר, וכן בחרה להמשיך בביצוע העבודות, על אף התרעת ומחאת התובעים, והמשיכה לדהור כך, גם על אף כל האמור בהחלטת הועדה המקומית, באשר לחוסרים ולמחדלים שהתגלו בתכנון שהוצג, בבקשתה להיתר. הנני על כן נעתרת לבקשה ומחייבת את הנתבעת 1 להפסיק את הסגת הגבול הקיים בשטחם של התובעים ולסלק את ידה ממקרקעי התובעים, וכן להפסיק את השימוש בהם, בתוך 30 יום מהמצאת החלטה זו לידיה. כמו כן, הנתבעת 1 תישא בהוצאות התובעים, בגין הבקשה בסך 4,000 ₪, בתוספת מע"מ . סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. תוכנית בניהבניהתשריט