תקנות ממונה אנרגיה

תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993 (להלן:"תקנות ממונה אנרגיה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אחראי" - מי שמונה לפי תקנה 2; "מפעל" - חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים; "מפעל צרכן" - כל אחד מאלה: (1) מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, כשצריכת החשמל תחושב לפי 260 גרם חשמל לקילווט שעה; (2) כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו. 2. מינוי מפעל צרכן ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו; על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד המוסדות שבהם הקורס אושר בידי הממונה, או לחלופין עמד בבחינה של ועדת מומחים שמינה הממונה. 3. תפקידי האחראי אלה תפקידי האחראי: (1) לדאוג לתיקון מהיר של כל תקלה הגורמת לאיבוד אנרגיה, לרבות דליפת קיטור, מים ואוויר דחוס; (2) למנוע הספקת אנרגיה למקום שאין בה צורך או בזמנים שאין בה צורך או בעוצמה מוגזמת; (3) לפקח על תפעול ותחזוקה המבטיחים ניצולת מרבית של המיתקנים והתהליכים ולנקוט פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית; (4) למדוד צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק לסוגיהם; (5) למדוד צריכה של אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר המאפיין את פעילויות המפעל הצרכן; (6) להבטיח התקנה של מכשירי מדידה ובקרה המאפשרים ביצוע הפעולות לפי פסקאות (3) ו-(4) ותקינותם ולגרום לרישום סדיר של הנתונים שנמדדים במכשירי מדידה ובקרה כאמור ולשמירת הרישומים; (7) להבטיח ביצוע ורישום של בדיקות תקופתיות לגבי נצילות במיתקני בעירה ושל בדיקות אחרות לגבי גורמים המשפיעים על נצילות ותקינות המיתקנים, בהתאם להוראות תפעול הציוד ולפי הוראות הממונה; (8) ליזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המיתקנים ולהמליץ על פעולות שימור אנרגיה ולפעול ליישומן; (9) לפעול להדרכה והשתלמות של העובדים ולהכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה. 4. חובת דיווח (א) מפעל צרכן יגיש עד 31 במרס של כל שנה דו"ח לממונה על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של השנה שקדמה, שיכלול פרטים אלה: (1) צריכת החשמל וחמרי הדלק ביחידות גולמיות, בטופס שהממונה קבע; (2) פעולות שבוצעו לפי תקנה 3(1), (7) ו-(8) והחסכון שהושג בפועל; (3) כל מידע אחר הקשור לצריכת האנרגיה, לפי דרישתו בכתב של הממונה. (ב) המידע הגולמי שבדו"ח המפעל הצרכן יישמר בסוד וישמש לצרכי משרד האנרגיה והתשתית בלבד. (ג) הממונה יפרסם או יעביר לגורמים שמחוץ למשרד, סיכומים וניתוחים של דוחו"ת מפעל צרכן לגבי קבוצות צרכניות בלבד. 5. ביקורת הממונה רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לחצרי מפעל צרכן כדי לוודא קיום הוראות תקנות אלה. 6. ביטול תקנות רשות לאומית לאנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה במפעלים), התשמ"א-1981 - בטלות. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן. אנרגיהתקנות