העלמת מס עונש

מה העונש על העלמת מס ? האם ניתן לגזור על נאשם בהעלמת מס עונש מאסר בפועל ? להלן דוגמא לעונש מאסר הפועל על העלמת מס: גזר דין 1. גזר הדין יתייחס לשני כתבי אישום שהוגשו כנגד חברה ושותפים בגין ביצוע עבירות על חוק מע"מ. הדיון אוחד בשני התיקים לצורך הטיעונים לעונש וגזר הדין, בשל הזהות בעובדות. 2. בת.פ. 4549/05: הנאשמים החברה ושותפה הורשעו על פי הודאתם בעובדות המיוחסות להם בכתב האישום, ב- 29 עבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס וזאת בניגוד לסעיף 117(ב)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"); ב-29 עבירות שימוש במרמה במטרה להתחמק מתשלום מס בניגוד לסעיף 117(ב)(8) לחוק מע"מ; ב-29 עבירות של ניכוי מס תשומות במטרה להתחמק מתשלום מס, בניגוד לסעיף 117(ב)(5) לחוק מע"מ וב-17 עבירות של מסירת דו"חות כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מס, בניגוד לסעיף 117(ב)(1) לחוק מע"מ. הנאשמת 1 הינה שותפות רשומה ברשם השותפויות ונרשמה כעוסק מורשה בחודש מרץ 1996. הנאשם 2 שימש שותף פעיל בתקופה שבין מאי 1999 לבין יולי 2001. בתקופה שבין מאי 1999 לבין חודש יוני 2001, הנאשמים הוציאו 29 חשבוניות מס ע"ש עוסקים שונים, בסך כולל של 1,665,830 ₪, וזאת מבלי שהיו זכאים לעשות כן ומבלי שקיבלו ייפוי כוח מאותם עוסקים להוציא חשבונית מס על שמם. החשבוניות הוצאו כשבפועל לא בוצעו העסקאות נשוא החשבוניות בין העוסקים ובין השותפות, ואף לא שולמו הסכומים המופיעים בחשבוניות, מן השותפים לעוסקים. בדו"חות התקופתיים שהגישו הנאשמים במהלך התקופה שבין יוני 1999 לבין יולי 2001, ניכו הנאשמים תשומות על סך 244,617 ₪, וזאת במטרה להתחמק מתשלום מס, בכך שניכו תשומות ללא שיש לגביהם מסמכים כדין. 3. בת.פ. 4548/05: הנאשם שהיה שותף פעיל בשותפות "אשוי חסין ואחמד", אשר עסקה בענף עבודות עפר וצנרת, הורשע על פי הודאתו בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, ב-22 עבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס וזאת בניגוד לסעיף 117(ב)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"); ב-22 עבירות שימוש במרמה במטרה להתחמק מתשלום מס בניגוד לסעיף 117(ב)(8) לחוק מע"מ; ב-22 עבירות של ניכוי מס תשומות במטרה להתחמק מתשלום מס, בניגוד לסעיף 117(ב)(5) לחוק מע"מ וב-16 עבירות של מסירת דו"חות כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מס, בניגוד לסעיף 117(ב)(1) לחוק מע"מ. בכתב האישום נטען כי הנאשם שימש שותף פעיל בתקופה שבין אוגוסט 1999 לבין יולי 2001. בתקופה שבין אוגוסט 1999 לבין יוני 2001 הוציא 22 חשבוניות מס ע"ש עוסקים שונים, בסך כולל של 945,711 ₪, וזאת מבלי שהיה זכאי לעשות כן ומבלי שקיבל ייפוי כוח מאותם עוסקים להוציא חשבוניות מס על שמם. החשבוניות הוצאו כשבפועל לא בוצעו העסקאות נשוא החשבוניות בין העוסקים ובין השותפות, ואף לא שולמו הסכומים המופיעים בחשבוניות, מן השותפות לעוסקים. בדו"חות התקופתיים שהגיש ע"ש השותפות במהלך התקופה שבין ספטמבר 1999 לבין יולי 2001, ניכה תשומות על סך 137,410 ₪, וזאת במטרה להתחמק מתשלום מס, בכך שניכה תשומות ללא שיש לגביהם מסמכים כדין. 4. הנאשמים הופנו לשירות המבחן להגשת תסקיר אודותיהם. בתסקיר שירות המבחן אודות הנאשם ראדי (בת.פ. 4549/05) ציין שירות המבחן כי הנאשם בעל יכולות קוגנטיביות נמוכות ובעל יכולות תעסוקתיות תקינות. בעל דימוי עצמי נמוך ותחושת חוסר ערך. במהלך השיחות עם קצינת המבחן, בלטה מצוקה נפשית ואף הופנה לפסיכיאטר ומטופל בתרופות. באשר לעבירות נשוא כתב האישום: הנאשם מודה בביצוען ומסביר כי ביצע את העבירות על רקע מצבו הכלכלי הקשה. הנאשם נשוי לשתי נשים ונולדו לו 9 ילדים. על רקע בעיות בריאותיות ונפשיות מהן סובל, אינו יכול לעבוד באופן פעיל ומתקיים מהשכרת שני כלי עבודה כבדים (דחפורים) ומסיוע אחיו. מתרשם שירות המבחן כי מדובר באדם אשר נתון במצב רגשי משברי על רקע ההליך המשפטי, הליך זה מהווה אלמנט מרתיע, ומאידך עומדת לנגד עיניו חומרת העבירה, אופייה והאלמנטים של תחכום ומרמה אשר נמצאים ברקע ביצועה. לכן, סבור שירות המבחן כי במקרה זה יש צורך בענישה אשר תהווה מסר חד וברור לגבי חומרת העבירה והשלכותיה. 5. בתסקיר שירות המבחן אודות הנאשם חסין (בת.פ. 4548/05) ציין שירות המבחן כי הנאשם נשוי לשתי נשים ואב ל-18 ילדים. בעל עסק עצמאי בשותפות עם בנו לעבודות צנרת, מים, ביוב וניקוז. לנאשם חובות לגורמים שונים. ציין שירות המבחן כי הנאשם לקח אחריות למעורבותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. העבירות בוצעו על רקע מצב כלכלי קשה. לדבריו, הוציא חשבוניות מס ע"ש עוסקים שונים בכדי להתקזז עם הסכום שאותו צריך לשלם למע"מ. הנאשם הסביר כי נאלץ לעשות זאת על רקע התחמקותו של בעל חברה שביצע עבודות עבורו מלשלם את חובו והצורך בתשלום לספקים. התרשם שירות המבחן כי הנאשם מתקשה בהבנת המשמעות וההשלכות הפליליות של מעשיו. לדבריו הוא שילם את חובותיו למע"מ. עם זאת לא הומצאו לשירות המבחן מסמכים המאשרים זאת. מדבריו, עולה כי בנסיבות המקרה אינו רואה לנכון כי נדרשת ענישה בהליך פלילי. שירות המבחן המליץ, לאור חומרת העבירות, על ענישה אשר תהווה מסר חד וברור לגבי חומרת התנהגותו והשלכותיה הפליליות. 6. באת כוח המאשימה בטיעוניה לעניין העונש חזרה על העובדות המפורטות בשני כתבי האישום. מבקשת מבית המשפט להשית על הנאשמים עונש של מאסר בפועל ארוך ומרתיע, מאסר על תנאי וקנס כבד. לגישת המאשימה העבירות של שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות והוצאתן וקיזוז התשומות שלא כדין, הינן עבירות שקל לבצע, לעבריין מובטחת הנאה מיידית עת הוא משמיט מהדיווח נתוני מס אמיתיים אותם הוא צריך להעביר למאשימה. גילוי העבירות קשה מאוד, ומצריך בדיקה מדוקדקת של ספרי העוסקים והיא נערכת רק באופן אקראי. סבורה באת כוח המאשימה כי בביצוע עבירות מסוג דנא יש מעין סטירת לחי לאותם עוסקים משלמי מס אמת, אשר מוצאים עצמם במצב נחות בהשוואה למי שמייצר חשבוניות מס ומוכר אותם לכל דורש. המאשימה אינה מתעלמת מכך ששני הנאשמים הודו בשלבי החקירה הראשונים והביעו חרטה על מעשיהם, והסירו את מחדליהם, כאשר לגבי הנאשם בת.פ. 4548/05 הנאשם הסיר את המחדלים לרבות הפרשי הצמדה וריבית, באשר לנאשם בת.פ 4549/05 הנאשם הסיר את המחדלים ונשאר חייב סך של 46,000 ₪ ריבית. המאשימה מבקשת להחמיר עם הנאשמים ומפנה לפסיקה שהגישה. מפנה גם לתסקיר ולהמלצת שירות המבחן להשית על הנאשמים עונש מרתיע. לגישת באת כוח המאשימה, אין בא כוח הנאשמים יכול להקיש מת.פ.1292/03 בעניין העונש שיש להשית על הנאשמים, שכן הנסיבות שם שונות והצדדים הגיעו להסדר טיעון כאשר השיקול העיקרי היה משקל הראיות. אשר על כן, מתבקש בית המשפט להשית על הנאשמים עונש של מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס. 7. בא כוח הנאשמים מבקש מבית המשפט לחוס על הנאשמים ולהשית עליהם עונש שעומד בקנה אחד עם נסיבותיהם האישיות של הנאשמים. לדבריו, ענישתנו הינה ענישה אינדיבידואלית לפי נסיבותיו של כל נאשם ונאשם. מלין על כי המאשימה מבקשת להחמיר עם הנאשמים ולהשית עליהם עונש של מאסר בפועל. לדבריו, הנאשמים הודו כבר בשלבים הראשוניים של החקירה, הסירו את המחדלים, הביעו חרטה על מעשיהם. בא כוח הנאשמים תוהה אם בנסיבות אלה בית המשפט לא יקל עם הנאשמים, שואל מתי כן. בא כוח הנאשמים מלין גם על המלצת שירות המבחן שהמליץ להחמיר עם הנאשמים. מבקש מבית המשפט לאזן בין האינטרס הציבורי מחד, לבין אינטרס הנאשמים מנגד. מפנה לפסיקה שם בית המשפט הקל עם הנאשמים לאחר שהסירו את המחדלים. 8. העבירות בהן הורשעו הנאשמים הינן עבירות חמורות. בית המשפט העליון קבע את מדיניות הענישה בעבירות מסוג דנא בשורה של פסקי דין. על פי העיקרון שנקבע על ידי בית המשפט העליון, המבצע עבירות של העלמת מס מתוך כוונה להותיר בידיו כספים המגיעים לאוצר המדינה, ייחשב וייראה כגוזל כספי הציבור, והעונש הראוי שיש להשית עליו הוא עונש של מאסר בפועל, שלא לריצוי בעבודות שירות. שכן, עונש אחר עלול להחטיא את המטרה במדיניות הענישה בעבירות מסוג דנן. לא אחת נקבע כי עבירה של שימוש בחשבוניות פיקטיביות הינה בבחינת אבי אבות הטומאה כשמדובר בעבירות מע"מ. חשבוניות פיקטיביות קל מאוד להוציא, קל מאוד לעשות בהן שימוש, והניזוק היחיד מהפצתן הינה רשויות המס. לא זו בלבד שהנאשמים עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות, אלא הגדילו עשות כאשר ייצרו אותן בעצמם. הנאשמים ייצרו לעצמם חשבוניות פיקטיביות של מספר עוסקים, כאשר בפועל לא בוצעו העסקאות נשוא החשבוניות בין העוסקים לבין הנאשמים, ואף לא שולמו הסכומים המופיעים בחשבוניות. יוצא שכל כוונת הנאשמים הייתה לשלם כמה שפחות כספים לרשויות מע"מ. מתסקיר שירות המבחן עולה כי קשיים כלכליים הם שהביאו את הנאשמים לביצוע העבירות נשוא כתב האישום. לא אחת קבעתי, כי בשום פנים ואופן, אינני מקבל כי קשיים כלכליים יכולים להיות נימוק לאי העברת הכספים למע"מ, כאשר מדובר בכסף שמלכתחילה הועבר לידי מי שקיבל אותו אך ורק כפיקדון, והפיקדון צריך להיות מוחזר לרשויות מע"מ. באי כוח הצדדים חלוקים על העונש שיש להשית על הנאשמים. מחד, המאשימה מבקשת להשית על הנאשמים עונש של מאסר בפועל, ומאידך בא כוח הנאשמים מבקש להתחשב בנסיבותיהם של הנאשמים. אין ספק בלבי, כך גם נקבע על פני שורה של פסקי דין כי בעבירות מסוג דנא העונש הראוי הינו של מאסר בפועל. בענייננו הנאשמים הודו במיוחס להם כבר בשלבי החקירה הראשוניים. הנאשמים הסירו את המחדלים. הנאשם בת.פ. 4548/05 הסיר את מלוא המחדל לרבות הצמדה וריבית, כאשר סכום הקרן עומד על 137,410 ₪. הנאשם בת.פ. 4549/05 הסיר את המחדל בסך 244,617 ₪ (קרן) ובנוסף 16,000 ש"ח על חשבון הקנסות ונותר סכום של 46,000 ₪ (ריבית). שירות המבחן בתסקירו המליץ להחמיר עם הנאשמים. 9. צודק בא כוח הנאשמים כי להסרת המחדלים חשיבות מיוחדת בעבירות מיסוי, שכן בסילוק המחדלים, יש סממן מובהק ואמיתי של חרטה, ובית המשפט מעודד עברייני מס לתקן את המעוות על ידי התחשבות בעונש, אולם אין זה שיקול בלעדי. המאשימה כאמור הגישה פסיקה שתומכת בטיעוניה. לנאשמים אין עבר פלילי בעבירות על חוק מע"מ. 10. שקלתי אם ניתן להסתפק במקרה זה בעונש של מאסר שניתן יהא להמירו בעבודות שירות, זאת מן הטעם שהנאשמים הסירו את מרבית המחדלים. הגעתי למסקנה שאין לעשות כן, והטלת עונש של מאסר בדרך של עובודת שירות לא ישדר את המסר הנכון מאת בית המשפט אל העוסקים השונים שיחשבו לבצע עבירות דומות. לא תמיד ניתן לכפר על המעשה האסור בדרך של הסרת המחדלים ולטעון לרחמי בית המשפט, ולא לשאת בעונש חמור. יש להביא בחשבון כי מדובר במעשה מתוכנן, על פני תקופה, שכל מטרתו להביא לרווח על חשבון אוצר המדינה. אינני סבור שיש לאבחן בין שני הנאשמים, למרות שהיקף הפעילות איננו זהה. אין להביא בחשבון גם את העבודה שנותר חוב ריבית לאחד מהם ולחברו לא. 11. מכל המקובץ לעיל, אני משית על הנאשמים העונשים הבאים: א. על הנאשמים בת.פ. 4549/05: 1. על הנאשמת 1 אשוי חסין את ראדי , קנס בסך 10,000 ₪. 2. על הנאשם 2 ראדי אשוי: א. 10חודשי מאסר. ב. 8 חודשי מאסר על תנאי, כאשר התנאי הוא שלא יעבור על העבירות בהן הורשע תוך 3 שנים, וזאת בהתאם לסעיף 52(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977. ג. קנס בסך 20,000 ₪ או 2 חודשי מאסר תמורתו. ד. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים שווים. התשלום הראשון יהיה חודש לאחר סיום ריצוי עונשו וב-10 לכל חודש לאחריו. ב. על הנאשם חסין אשוי בת.פ. 4548/05: א. 10חודשי מאסר. ב. 8 חודשי מאסר על תנאי, כאשר התנאי הוא שלא יעבור על העבירות שהן הורשע תוך 3 שנים, וזאת בהתאם לסעיף 52(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977. ג. קנס בסך 20,000 ₪ או 2 חודשי מאסר תמורתו. ד. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים שווים. התשלום הראשון יהיה חודש לאחר סיום ריצוי עונשו וב-10 לכל חודש לאחריו. הודעה זכות הערעור . עבירות מסמיסים