תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור מיוחד ממס לתושבי חוץ), תש"ם-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה, סעיפים 4 ו-6 לחוק מס מעסיקים, תשל"ה-1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "חברה" - חברה תושבת חוץ המפיקה סרט בנושא היסטורי על תולדות ישראל בהשקעת הון שלא תפחת מ-10 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה: "עובד חוץ" - מי שמועסק על ידי החברה והוא אזרח או תושב המדינה שהחברה תושבת שלה, ואיננו תושב ישראל ואף לא היה בעבר תושב ישראל. 2. פטור ממס לעובד חוץ עובד חוץ יהא פטור ממס על הכנסת העבודה שמקבל מהחברה. 3. הנחה ממס לתושב חוץ (א) תושב חוץ המועסק על ידי החברה שהוא תושב מדינה שיש לישראל איתה הסכם בדבר מניעת מסי כפל על ההכנסה יהא זכאי על אף האמור בהסכם, לשלם מס על הכנסתו בישראל שמקבל מהחברה, בשיעור שלא יעלה על המס שהיה חייב בו בארץ מושבו. (ב) תושב חוץ המועסק על ידי החברה יהא פטור ממס על התשלומים שמקבל מהחברה לכיסוי הוצאותיו בלבד. 4. פטור ממס מעסיקים החברה תהא פטורה מתשלום מס מעסיקים המוטל לפי חוק מס מעסיקים, תשל"ה-1975, על הכנסת העבודה המשולמת על ידה לעובד חוץ ולתושב חוץ. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה מיום ט' באלול תשל"ט (1 בספטמבר 1979). תקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה