עבירות מס הכנסה - משכורות עובדים

גזר דין 1. נאשמת 2 היתה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, חברה פרטית שנתאגדה בישראל ועיקר עיסוקה יישום טכנולוגיות דידקטיות ונאשם 3 היה מנהלה והפקיד האחראי בה. 2. הנאשמים הורשעו, עפ"י הודאתם, באישום הראשון ב - 8 עבירות של אי העברה במועד של מיסים שנוכו ממשכורות ששולמו לעובדים, ללא הצדק סביר, בתקופה שבין החודשים ינואר 1998 לאוגוסט 1998, כשסכום קרן המס שלא הועבר למאשימה 51,407 ₪ ובאישום השני בעבירה של אי הגשת דו"ח במועד, בלי סיבה מספקת, על הכנסות נאשמת 1 בגין שנת המס 1998. 3. ב"כ המאשימה עתר להטיל על נאשמת 2, שאינה פעילה, קנס ועל נאשם 3 מאסר בפועל שלא ירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס. בדבריו ציין, שהמעביד הוא למעשה נאמן של מדינת ישראל שמסמיכה אותו לגבות עבורה את המס, ונאמן של העובד בכך שהוא אמור להעביר למדינת ישראל את כספי המס שהעובד חב ומצוקה כלכלית אינה מצדיקה את ביצוע העבירות. 4. ב"כ נאשם 3 טען, כי העבירות בהן הורשע הנאשם באישום הראשון, הינן עבירות שבוצעו בשנת 1998 וקלות לגילוי ע"י בדיקה פשוטה במחשבי מס הכנסה. המדינה המתינה עד לשנת 2004 כדי לזמן לחקירה את הנאשם וכתב האישום הוגש בשנת 2005, מדובר בשיהוי רב ויש להתחשב בכך. עסקיו של הנאשם קרסו בשל כך שאביו חלה בסרטן ונפטר והנאשם טיפל ומטפל באימו האלמנה והחולנית. לנאשם חובות בהוצל"פ בסכום העולה על 1,500,000 ₪. בשל מצבו הכלכלי הקשה, הנאשם לא יכול להסיר את המחדלים. לפיכך, עתר להטיל על הנאשם עונש מאסר לתקופה הפחותה מ - 6 חודשים שתרוצה בעבודות שירות ולהתחשב בגובה הקנס. הנאשם ציין שהינו נשוי, אב ל - 5 ילדים, מהם 4 קטינים, מטפל באימו, משתכר כ - 4,000 ₪, אשתו עובדת כמורה והוא משלם במסגרת איחוד תיקים 1,000 ₪ בחודש וביקש מביהמ"ש, כי באם ייגזר עליו עונש מאסר, ניתן יהיה לרצותו בעבודות שירות. 5. הנאשמים שבפני הורשעו בביצוע עבירות עפ"י פקודת מס הכנסה. בתי המשפט חזרו והדגישו בשורה של פסקי דין את החומרה הרבה בעבירות מס וציינו, כי אין להקל בעברייני מס, המשולים כמי ששלחו ידם לכיסו של הפרט. הנאשמים במעשיהם גזלו את כספי הציבור וכן במעשיהם גרמו לדרמוליזציה בקרב ציבור משלמי המיסים כחוק. הנאשמים לא הסירו את המחדלים ועפ"י הפסיקה, יש להחמיר בענישתם של עברייני מס אשר אינם מסירים את המחדלים ולהקל בעברייני מס המסירים את המחדלים. כמו כן, נקבע כי מצב כלכלי קשה, אינו מצדיק ביצוע עבירות מס ואינו מהווה נסיבה להקלה בעונש. (ראה לענין זה רע"פ 26/97 ו-608/97 יורם קליין וחיים לקס נ' מד"י פד"י נ"ב(2) 673 ורע"פ 4844/00 אריה ברקאי ואח' נ' מד"י ואח' פד"י מ'(2), 37). 6. בבואי לגזור את דינם של הנאשמים, לקחתי בחשבון את עמדת הפסיקה, לפיה יש להחמיר בענישתם של עברייני מס, ואת האינטרס הציבורי המחייב ענישה מחמירה והעדפה על פני הנסיבות האישיות. לקולא, לקחתי בחשבון את הודאת הנאשמים, החיסכון בזמן שיפוטי, את נסיבותיו האישיות של נאשם 2 וכן התחשבתי בחלוף הזמן שכן העבירות בהם הורשעו הנאשמים באישום הראשון, בוצעו בשנת 1998 ובאישום השני הורשעו הנאשמים בגין עבירה של אי הגשת דו"ח על הכנסות נאשמת 1 בגין שנת המס 1998 ואילו כתב האישום הוגש בנובמבר 2004. לפיכך, לאחר ששקלתי את טיעוני ב"כ הצדדים ואת מכלול הנסיבות, החלטתי לגזור על הנאשמים את העונשים הבאים: לנאשמת 1 - שאינה פעילה, קנס בסך 500 ₪. לנאשם 2 - א. 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות בבית סוהר גלבוע. טלפון: 6530919 - 04. בימי ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 - 16:00 בפיקוחו של מר לוי זאב. טלפון נייד: 6278222 - 050. תחילת ריצוי עבודות שירות ביום 13.2.06. ב. 6 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים שלא יעבור על עבירות בהן הורשע. ג. קנס בסך 16,000 ₪ או 5 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב - 16 תשלומים שווים ורצופים בכל ראשון בחודש החל משלושה חודשים מתום ריצוי מאסרו. אי תשלום שיעור אחד במועדו, יעמיד את היתרה לפירעון מיידי. ד. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 4,000 ₪ להימנע מלעבור על עבירות בהן הורשע לתקופה של 3 שנים. בהעדר חתימה, יאסר ל - 30 יום. מובהר בזאת לנאשם, שעליו לדווח לממונה על עבודות שירות על כל שינוי בכתובת מגוריו, לעמוד בכל תנאי הפיקוח, ביקורות פתע וכל הפרה של עבודות שירות עשויה להביא להפסקה מנהלית ולריצוי יתרת העונש במאסר בפועל. הנאשם יתייצב ביום 13.02.06 שעה 08:00 במפקדת גוש שרון, ליד בית סוהר אשמורת צומת בית ליד. זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי. עבירות מסמיסיםמס הכנסהמשכורת