עבירות מע''מ - עונש

מה העונש על עבירות מע"מ ? גזר דין 1. בתקופה הרלוונטית לכתב האישום המתוקן, עסק הנאשם במתן שירותי הובלות והיה חייב בהגשת דוחות תקופתיים למאשימה. הנאשם הורשע, עפ"י הודאתו, באי הגשת 31 דוחות תקופתיים, במועד שיש להגישם בתקופה שבין דצמבר 1996 לדצמבר 2003, עבירות עפ"י סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 בקשר עם סעיפים 67(א) + 69 +88(א) לחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 וביחד עם תקנות 20, 23 לתקנות מס ערך מוסף תשל"ו-1976. 2. הטיעונים לעונש נדחו מספר פעמים על מנת לאפשר לנאשם להסיר את מלוא המחדלים. 3. ב"כ המאשימה עתר להטיל על הנאשם מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס מרתיע ומשמעותי על מנת למנוע ביצועם של עבירות כאלה בעתיד. בטיעוניו ציין ב"כ המאשימה, כי הנאשם לא הסיר את מלוא המחדלים וסכום קרן המס שלא הועבר למאשימה הינו 21,000 ₪. על ביהמ"ש להחמיר בעונשם של עברייני מס הגוזלים כספי ציבור ואין להתחשב במצבו הכלכלי של הנאשם, שכן כספי המע"מ הוחזקו כפיקדון על ידי הנאשם והיה על הנאשם להעבירם למאשימה. 4. ב"כ הנאשם ציינה, כי הנאשם בן 66, נעדר הרשעות קודמות, הודה וחסך מזמנו של ביהמ"ש, אינו עובד ובשנת 2003 כמעט ולא השתכר. הנאשם נשוי, אב לחמישה ילדים, אשתו סובלת ממחלה נפשית, אחת הבנות נכה, לאחד מהבנים נשברה הגולגולת בינקותו והוא שוהה במוסד סיעודי מזה כ-6 שנים בנוסף, מטפל הנאשם בנכדתו שהינה בתו של בנו הגרוש. הנאשם הוציא חשבוניות מס ללקוחות, אשר נתנו לו שיקים דחויים שחזרו והדבר הביא לקריסתו הכלכלית ועל אף שפתח כנגדם תיקי הוצל"פ, לא הצליח לגבות את החובות בגין השיקים הנ"ל. הנאשם עבר מספר תאונות עבודה בשנים 1996,1997,2003, שמיעתו לקויה והוא נזקק למכשיר שמיעה ולאחרונה הוא מתלונן על רעש תמידי באוזניים. הנאשם בעל משאית אשר עוקלה ונשארה במוסך עקב חובותיו למוסך בסך 42,000 ₪. לנאשם חובות כספיים ונפתחו כנגדו תיקים בהוצל"פ בערך של כ-369,770 ₪, הוא חייב כ-30,000 ₪ למל"ל וכן חייב כספים לעמידר, לחברת חשמל ומפגר בתשלומי המשכנתא. 5. בתי המשפט בפסיקה עקבית ומתמשכת לאורך השנים, הדגישו את החומרה היתרה שיש ליחס לעבירות בניגוד לדיני המיסים בקובעם שיש להחמיר בענישתם של עברייני מס ולהטיל על עברייני מס עונשי מאסר בפועל. בע"פ 519/89 משה אשר נ' מדינת ישראל, תק' - עליון 90 (1) 689 נאמר ע"י כב' השופט אור: "כשבמס ערך מוסף עסקינן, המדובר הוא בכספים שלמעשה קבל הנישום והוא מחזיקם בידו על מנת להעבירם לשלטונות המס. מי אשר נוטל, למעשה, מכספים אלה, המגיעים לאוצר המדינה, ובעזרת דיווחים שאינם אמת מחזיקם בידו ומשתמש בהם לתועלתו - מן הראוי שהעונש לגביו יביע את הפסול שבמעשהו ויהיה בו כדי להרתיע אחרים בפני מעשים דומים". בפסיקה נאמר, כי מלאכת הענישה בנוגע לעבירות כלכליות חייבת לראות לנגד עיניה את הקורבנות בכוח, את המדינה שקופתה נשדדת ואת האזרח שחלקו בקופה נשדד והוא האחרון מרגיש נגנב, מרומה ומופלה שכן בעוד הוא עובד ומשלם חלקו, בא חברו ולוקח מקופתו או מעלים הכנסתו שלו. בנוסף, נקבע בפסיקה, כי אין בבעיותיו הכלכליות של נאשם, כדי להצדיק את ביצוע העבירות ואין בבריאות לקויה של נאשם, בין פיזית ובין נפשית, כדי להוות משום חסינות או תעודת ביטוח בפני ענישה ראויה והולמת. 6. בבואי לגזור את דינו של הנאשם, שקלתי, מחד, את חומרת העבירות וההיבט הציבורי, אשר באו לידי ביטוי במדיניות הענישה, כפי שנסקרה לעיל, את העבירות הרבות שביצע הנאשם, את התקופה הארוכה בה בוצעו העבירות ואת אי הסרת כל המחדלים ע"י הנאשם ומאידך, לקחתי בחשבון, את הודאתו של הנאשם, החסכון בזמן שיפוטי העדר הרשעות קודמות, את סכום המס שלא הועבר למאשימה ונסיבותיו האישיות. לפיכך, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, הן לקולא והן לחומרא, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: א. 6 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות בכפוף לחוות דעת חיובית. ב. 6 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים מהיום, שלא יעבור על עבירות בהן הורשע. ג. קנס בסך 8,000 ₪ או 80 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בכל 20 בחודש, החל מחודש מתום ריצוי מאסרו. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לפרעון מידי. ד. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 2,000 ₪ להימנע במשך 3 שנים מהיום מלעבור עבירות בהן הורשע. בהעדר חתימה - יאסר ל-30 יום. זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי. מיסיםעבירות מסמע"מ (מס ערך מוסף)