עיכוב הליכי גביית מס

החלטה לפנינו בקשה לסעד ביניים שהגישו המבקשים - העוררים שלפנינו, ליתן צו עיכוב הליכי גביה בהם פתח המשיב על פי פקודת המיסים גביה, לגביית חוב מס שהתגבש עם מתן פסק הדין מיום 1.7.03 הדוחה את הערר בתיק וע 1120/03. על פסק הדין הנ"ל הגישו המבקשים ערעור, ע"א 345/04 והדיון בו טרם הסתיים. ערעור נוסף הגישו העוררים, ע"א 5192/06, על פסק דינה של ועדת הערר הדוחה עררם של המבקשים בתיקים מאוחדים עמ"ש 289/99 ו- עמ"ש 366/99. ערעור זה הסתיים בדחיית הערעור (ראו פסק הדין מיום 17.3.08 מפי כב' השופטת א' חיות). במסגרת הערעורים הנ"ל הגישו המבקשים בקשות רבות לעיכוב הליכים בהם פתח המשיב לגביית המס כמתחייב מדחיית העררים הנ"ל. הבקשות נדחו בזו אחר זו (ראו החלטות בית המשפט העליון בע"א 345/04: החלטה מיום 15.4.07 מפי כב' השופטת ע' ארבל; החלטה מיום 1.8.07 מפי כב' השופטת א' פרוקצ'יה; החלטה מיום 30.11.07 מפי כב' השופט א' רובישטיין; וכמו כן ראו החלטה מיום 1.8.07 בע"א 5192/06 מפי כב' השופטת א' פרוקצ'יה). המבקשים פעלו ללא לאות אך ללא הצלחה, להשיג את מבוקשם בפניה לבג"צ (בג"צ 101/07), ולבית משפט השלום בתל-אביב (הפ 20115/07). הבקשה שלפנינו הוגשה במסגרת ערר שהגישו המבקשים על החלטת המשיב מיום 30.10.07 הדוחה את בקשתם לביטול עסקת היסוד שבגינה התנהלו ההליכים המתוארים לעיל. השגה על ההחלטה הנ"ל נדחתה ומכאן הערר שלפנינו אשר הוגש ביום 12.12.07, (לפני מתן פסק הדין בע"א 5192/06). לעניין עיכוב ביצוע פסק דין, הכלל, כעולה מההחלטות המתוארות לעיל, כפי שגובש בפסיקה רצופה של בית המשפט העליון, הוא, "משניתן פסק דין שנפקותו הינה אימוץ קביעת הרשות המוסמכת בדבר חיובו של האזרח בתשלום מס, אין מקום לעיכוב ביצוע החיוב בתשלום לאור הגשת ערעור אלא בנסיבות חריגות בהן ישנם סיכויים טובים לערעור, ומאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המערער ..." (החלטתה של כב' השופטת א' פרוקצ'יה מיום 1.8.07). בית המשפט יטה להיענות לבקשה מעין זו כאשר מדובר בערעור שמראה על פניו סיכוי הצלחה כאשר מדובר בפסק דין שביצועו יוצר מצב בלתי הפיך, כגון פינוי מדירה או במקרה של חיוב כספי, ולא ניתן להשיב את המצב לקדמותו. במקרה שלפנינו מדובר בחיוב כספי ואין כלל חשש שלא ניתן להשיב את המצב לקדמותו במקרה של זכיה בערעור (ראו החלטתה של כב' השופטת ע' ארבל מיום 15.4.07 ושאר ההחלטות כמפורט לעיל והאסמכתאות שם; ע"א 13412/07 גרלוביצקי אלי נ' גל נח חב' להובלת מטענים בע"מ - לא פורסם). לענייננו, המבקשים טוענים לביטול עסקת היסוד שבגינה הוטל המס. טענתם המרכזית הינה, שעסקת היסוד הכילה תנאי מתלה מבטל, לפיו העסקה מתבטלת במידה ותתחייב במס. עוד טוענים, כי במידה ויעלה בידם להוכיח ביטול העסקה, ממילא תישמט הקרקע מתחת לחיוב במס שבגינו פתח המשיב בהליכי גביה והעיקולים שהטיל יבוטלו מאליהם. ב"כ המשיב אינה חולקת על העיקרון המשפטי, העולה מסעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן - החוק), אשר לפיו, יוחזר המס לנישום במידה ויעלה בידו להוכיח ביטול העסקה. ברם, לטענת ב"כ המשיב, טענת הביטול לא הוכחה. המשיב שקל את הבקשה לאור הנסיבות שנטענו בפניו ודחה את הבקשה משום שלא שוכנע בצדקת הביטול. ברי, כי במסגרת הדיון בבקשה המונחת לפנינו, אין מקום להידרש לטענות שהועלו בכתב הערר. בנסיבות דנן, דין המבקשים כעוררים, כדין תובע, לפתחם רובץ הנטל להוכיח את טענותיהם לרבות הסבר מניח את הדעת לשיהוי בנקיטת הליך הביטול כאשר החליט המשיב לחייבם במס ודחה השגותיהם לעניין זה. ויודגש, כי הערר שהגישו העוררים נדחה ביום 1.7.03 ורק ביום 12.12.07 הוגש הערר שלפנינו. זאת לאחר שבקשותיהם להקפאת הליך הגביה נדחו. בירור הערר כרוך בשמיעת ראיות לגופו של עניין ולא ניתן לקבוע עמדה בהליך הביניים על יסוד הנטען בערר. לאחר ששקלתי בכובד ראש את טענות המבקשים והנטען בסיכומי ב"כ בעלי הדין, ועיינתי בפרוטוקול הדיון המתוקן והחומר המצוי בתיק הבקשה, לא מצאתי הצדקה להיענות למבוקש. יש לזכור, כי לאור דחיית העררים שהגישו המבקשים ע"י ועדת הערר, נמצא כי חובם לשלם את המס הינו בחזקת ברי בעוד שטענותיהם של המבקשים לפנינו הן בחזקת שמא ובכגון דא נאמר ברי עדיף. לאור האמור לעיל, אני ממליץ בפני חברי לדחות את הבקשה ולחייב את המבקשים לשלם למשיב הוצאות בסך 10,000 ₪ בצירוף הצמדה וריבית מהיום. ללא קשר עם התוצאות בערר. י. בן שלמה, שופט בדימוס דן מרגליות, עו"ד ושמאי מקרקעין אני מסכים. דן מרגליות, עו"ד ושמאי מקרקעין יהושע ביליצקי, רו"ח אני מסכים. יהושע בליצקי, רו"ח לאור האמור לעיל הוחלט: לדחות את הבקשה ולחייב את המבקשים לשלם הוצאות למשיב כמפורט בחוות דעתו של כב' יו"ר הועדה. 2. לקבוע מועד לשמיעת הוכחות לגופו של ענין ליום 26.11.08 שעה 14:00. עיכוב הליכיםמיסים