היסוד הנפשי בעבירות מס

מהו היסוד הנפשי בעבירות מס ? לצורך ביסוס היסוד הנפשי בעבירות מס אצל נישום העומד לדין, די בהצבעה על התנהלותו הסרבנית מול רשות המס, כדבר המדבר לעצמו. בית המשפט פסק כי סכומי כסף גדולים והאינטנסיביות של הפעילות העסקית שהועלמה, מגבשים ביתר שאת את היסוד ההתנהגותי, כמו גם את היסוד הנפשי של העבירה, שהוא הכוונה להתחמק ממס. דו"חות הכוזבים שמוגשים ע"י הנאשמים הינם אמצעי מרמה ותחבולה נוסף לצורך העלמת ההכנסות, ומחזקים את המסקנה בדבר הכוונה להתחמק ממס. גישת בית המשפט היא כי המסקנה שנאשם מסר הודעה כוזבת או השמיט דבר מדו"ח ההכנסות או הצהרות ההון שהגיש לפקיד השומה, התכוון על ידי כך להתחמק ממס היא בלתי נמנעת, שכן, מה יכולה להיות כוונתו אם לא זו? הדבר נכון גם בהתייחס אל עבירת המרמה, העורמה והתחבולה, נשוא סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה. מחשבה פלילית / היסוד הנפשיעבירות מסמיסים