בקשה להחלפת מומחה רפואי

החלטה א. התובע הגיש תובענה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו, על פי הנטען, עקב חבלות שנחבל במהלך תאונת דרכים מיום 17/12/01. לבקשתו, מונו מומחים רפואיים בתחום האורטופדיה (ד"ר י. יקים) בתחום הנוירולוגיה (פרופ' אבינועם רכס) ובתחום הפסיכיאטריה (ד"ר א. מיטריני ) (בש"א 4037/03). הוגשה בקשה להחליף את המומחה בתחום הפסיכיאטריה, אשר נענתה. פרופ' אליצור מונה במקום ד"ר מיטרני ( בש"א 6458/03). בר"ע שהוגשה בגין מינויו נדחתה. (רע"א 7486/03). בקשה להחליפו במומחה אחר בתחום הפסיכיאטרי נדחתה אף היא (בש"א 6834/03). ב. התובע נבדק, על פי המלצת פרופ' אליצור בדיקה נוירו פסיכולוגית על ידי ד"ר זלוטוגורסקי. ממצאי הבדיקה לא הועברו לתיק ביהמ"ש. ג. חוות דעת שהוגשה מטעמו של פרופ' אליצור, מתאריך 7/11/04, לא כללה מסקנות בדבר נכותו של התובע, הואיל ולסברתו, לא ניתן להגיע לממצא ברור, אלא לאחר שתתבררנה העובדות המפורטות להלן וזאת, מתוך חוות הדעת של פרופ' רכס וד"ר זלוטוגרסקי; הערכת מצבו הגופני-מוחי בעבר על רקע שימוש בסמים. המשמעות של חבלת ראש בעת תהליך גמילה. חומרת הנכות הנוירולוגית- פרופ' רכס. חומרת הנכות הקוגניטיבית- ד"ר זלוטוגורסקי. האפשרות של האדרת סימפטומים- ד"ר זלוטוגורסקי. ג. בית המשפט הורה לפרופ' אליצור להגיש את חוות הדעת מבלי להידרש לעובדות המתוארות לעיל. בתגובה, הוא עתר לבית המשפט להתיר לו להפנות שאלות הבהרה לפרופ' רכס ולד"ר זלוטוגורסקי, לצורך השלמת חוות דעתו ביחס לתובע. לבקשתו צורפה רשימת שאלות. ד. ב"כ התובע עתר לדחות את בקשת פרופ' אליצור ולא לאשר את הפניית "שאלות ההבהרה" למומחים הרפואיים, הואיל ואלו נועדו, כך לטענתו, להטות את דעתם של המומחים הרפואיים, הגם שאלו הביעו עמדתם זה מכבר, ולנסות להשפיע עליהם לסגת מחוות הדעת שהגישו. ה. דיון 1. תפקידו של המומחה הרפואי הוגדר בסעיף 6א(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן:"החוק"). על פי הוראות החוק, צד להליך רשאי להפנות שאלות הבהרה למומחה רפואי. לא כן הוא, באשר למומחה הרפואי, הרשאי לעיין בתיעוד הרפואי של הנפגע, ברם אין הוא רשאי להפנות שאלות הבהרה לחבריו, המומחים הנוספים. 2. בע"א 107/88 שירלי כהן נ' פרידה לאף ואח', פ"ד מד(1), 857 הגדיר בית המשפט העליון מפי כב' השופט אור, את המונח "שאלת הבהרה" כדלקמן: "שאלות הבהרה" כשמן כן הן: הן מיועדות להבהיר דברים שנאמרו בחוות הדעת. כך, למשל, אם מומחה קובע דרגת נכות באחוז מסוים, ללא שיציין או יפרט מה הפגם שמצא אצל הנבדק - יש מקום לבקשו להבהיר על סמך מה קבע מה שקבע. ובדומה לזה, קביעות שבחוות הדעת שמבקשים להבהירן, וניתן לעשות כן על ידי שאלות המופנות בכתב אל המומחה". יוצא אפוא, כי "שאלות הבהרה" נועדו לשמש כלי עזר לבעלי הדין, בהיותם הדיוטות, אשר דעתם של המומחים, לא בהכרח, נהירה להם. 3. פנייתו של פרופ' אליצור חריגה ותמוהה. חוות דעתו התבקשה בתחום הפסיכיאטרי, המצוי בגדר מומחיותו וחזקה עליו, כי יהא לאיל ידו ליישם את מומחיותו על התיעוד הרפואי שהונח בפניו, שהרי זו תמצית תפקידו. בקשת פרופ' אליצור, להסתייע בחוות דעת מטעמם של מומחים אחרים, חורגת מתחום סמכותו ואינה מתיישבת עם הוראות החוק ותקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ז - 1986 (להלן: "התקנות"). לעניין זה, ראה תקנה 8 לתקנות: (א) תוך חמישה עשר ימים מיום שהודע לנפגע על מינויו של מומחה, ימציא הנפגע למומחה ולכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית (דגש לא במקור - ו.מ). (ב) ...... וכן תקנה 9 לתקנות קובעת- "(א) המומחה רשאי לדרוש מהנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לנפגע לשם עיון והעתקה. (ב) המומחה יעיין בכל המסמכים שהוגשו לו ורשאי הוא לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו והדרושים לצורך מילוי תפקידו על פי ההחלטה שלפיה התמנה, ובלבד שלא ידרוש ולא יקבל מהם חוות דעת רפואית" (הדגש לא במקור - ו.מ). 4. עינינו הרואות; מומחה רשאי לעיין ברשומות רפואיות, אולם הוא מנוע מעיון בחוות דעת רפואיות, קל וחומר, שאין הוא רשאי להפנות שאלות הבהרה למומחים רפואיים. אשר על כן, על פרופ' אליצור להגיש חוות דעת, הנסמכת על התיק הרפואי שהועבר לעיונו. היה ואין לאיל ידו להגיע למסקנות ברורות - יציין זאת בחוות דעתו. למותר לציין, כי אף אם מומחה נמנע מלהגיע למסקנה בתחום הרפואי - יש בכך משום חיווי דעה. אשר על כן, אני דוחה את בקשת המומחה, פרופ' אליצור. על פרופ' אליצור להגיש חוות דעת על התובע, בתחום הפסיכיאטריה, עד לתאריך 15.11.05. המועד שנקבע לקדם משפט ליום 26.10.05 יבוטל. קדם משפט נוסף ייקבע בתאריך 20/12/05 בשעה 09:00. עד למועד זה יגישו הצדדים תחשיבי נזק. מומחהרפואהמומחה רפואי