תקנות מס הכנסה פחת מואץ

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ו-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ולפי סעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בית מלון" - בית מלון או חניון, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976; "בניה" - הקמת מבנים, לרבות עבודות חפירה, הריסה ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים ועבודות עפר, ולמעט עבודות שיפוץ ותיקון בבנינים; "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006); "פעילות מזכה" - כל פעילות מן המפורטות בפסקה (1) או (2), למעט פעילות נלווית לה: (1) פעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשיה, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות ובניה ולמעט - (א) אריזה; (ב) מסחר; (ג) תחבורה; (ד) החסנה; (ה) מתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי; (2) הפעלת בית מלון בישראל; "ציוד" - לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה שאינו משאית, ובלבד שהתקיימו בהם שני אלה: (1) יום רכישתם הוא בתקופה הקובעת; (2) הם משמשים בישראל בייצור הכנסה; "נכס", "קרוב" - כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה; "תקנות הפחת" - כל אחת מאלה: (1) תקנות מס הכנסה (פחת), 1941; (2) תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעור פחת), התשמ"ו-1986. 2. פחת מואץ בתקופה הקובעת נישום שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות מזכה, ועיקר הכנסתו שאינה הכנסה ממכירת נכס או ממכירת זכות במקרקעין או ממכירת זכות באיגוד מקרקעין, היא הכנסה מפעילות מזכה, ואשר רכש ציוד המשמש במישרין בפעילותו המזכה, ושהוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בהתאם להוראות אלה: (1) נרכש הציוד בתקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) - פחת בשנת המס 2006 בשיעור של 100% ממחירו המקורי של הציוד, בניכוי הפחת שהיה זכאי לו בעד הציוד בשנת המס 2005; (2) נרכש הציוד בתקופה שמיום ל' בכסלו התשס"ו (1 בינואר 2006) עד תום התקופה הקובעת - פחת בשנת המס 2007, בשיעור של 100% ממחירו המקורי של הציוד, בניכוי הפחת שהיה זכאי לו בעד הציוד בשנת המס 2006; ובלבד, שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי. 3. בחירת הדין החל בחר הנישום בניכוי בעד פחת כאמור בתקנה 2, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה האמורה שבעדו רשאי הוא לתבוע ניכוי בעד פחת לפי תקנה 2, והוא לא יהיה זכאי בעד אותו ציוד לפחת לפי חוק לעידוד השקעות הון או לפי תקנות הפחת, או להפחתה לפי הוראות הפקודה, למעט בשנת רכישתו של הציוד. 4. סייג לתחולה הוראות תקנות אלה לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלה: (1) רכישה מקרוב; (2) רכישה בלא תמורה; (3) רכישה לפי סעיף 85 לפקודה; (4) רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה. 5. סייג לענין שימוש האמור בתקנה 2 יחול רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות המזכה בכל התקופה המתחילה במועד שבו החל השימוש בציוד ועד תום שנת המס שבשלה נתבע פחת לפי תקנה 2 והנישום הציג אישור מאת מייצג כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה, על התקיימות התנאים המזכים בפחת כאמור בתקנות אלה. 6. סייג לענין נישום מסוים האמור בתקנות אלה לא יחול על נישום שקיבל זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה ועל נישום שהמדינה משתתפת, במישרין או בעקיפין, ב-20% או יותר מתקציבו בשנות המס 2005, 2006 או 2007; לענין תקנה זו, לא יראו מענקים לפי חוק לעידוד השקעות הון כהשתתפות המדינה. 7. הוראה לענין המחיר המקורי נמכר ציוד לקרוב לאחר שנתבע בעדו פחת לפי תקנה 2 בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, יראו את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס. 8. הוראת שעה לענין הגדרת "קרוב" על אף האמור בהגדרת "קרוב" שבתקנה 1, לענין התקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום ל' בחשון התשס"ו (31 בדצמבר 2005) יקראו את הגדרת "קרוב" כאילו נאמר בה "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 105 י"א לפקודה. פחתתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה