תקנות מס הכנסה קופות גמל

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ט-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(ב)(1) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מתקין תקנות אלה: 1. הוראת שעה בשנת המס 2009 יראו כאילו בתקנה 19(א)(1)(ג)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, במקום "שבקופת גמל לקצבה" נאמר "שבקופת גמל משלמת לקצבה". תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ט-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(ב)(1) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מתקין תקנות אלה: 1. הוראת שעה בשנת המס 2009 יראו כאילו בתקנה 19(א)(1)(ג)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, במקום "שבקופת גמל לקצבה" נאמר "שבקופת גמל משלמת לקצבה". תקנותמיסיםמס הכנסהקופות גמלחוקי מס הכנסה