תקנות מס הכנסה שווי השימוש ברכב

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(2)(ב) ו-243 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות "רכב" - כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995. 2. שווי השימוש ברכב השווי לכל חודש של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד יהיה כנקוב בתוספת, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב בתוספת לתקנות התעבורה, ואם לא נקבעה לו כאמור לפי קבוצת המחיר הראשונה; לענין תקנה זו - "התוספת לתקנות התעבורה" - התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; "קבוצת מחיר שנקבעה לרכב" - קבוצת המחיר, כמשמעותה בפרט 2 בחלק ג' לתוספת לתקנות התעבורה, שנקבעה ברשיון של אותו רכב ואם לא נקבעה קבוצת מחיר ברשיון כאמור, לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור כמצוין בטור ב' בנספח ב'6 ובנספח ג'6 של התוספת לתקנות התעבורה. 3. הצמדה ועיגול סכומים (א) הסכומים שבתוספת יתואמו ב-1 בינואר בכל שנת מס. (ב) מסתכם שווי השימוש הנזקף להכנסת העובד בכל חודש בשתי הספרות האחרונות בסכום של 5 שקלים חדשים או פחות, לא יובא הסכום בחשבון; מסתכם השווי בשתי הספרות האחרונות בסכום העולה על 5 שקלים חדשים, יראו סכום זה כ10- שקלים חדשים. 4. ביטול תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התש"ם-1980 - בטלות. 5. תחולה תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1987. תוספת (תקנה 2) קבוצת מחיר בשקלים חדשים 1 1,140 2 1,290 3 1,690 4 2,090 5 2,940 6 3,730 7 4,700 שימוש ברכבתקנותרכבמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה