תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ולפי סעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פחת למוניטין הפחת בשל מוניטין ששולם בעדם יהיה בשיעור של 10% לשנה ממחירם המקורי. 2. סייג לפחת (א) האמור בתקנה 1 לא יחול ברכישת מוניטין מקרוב כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, או מתושב חוץ, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהרכישה היתה חיונית לצורך ייצור ההכנסה ונעשתה בתום לב ומטעמים עסקיים בלבד. (ב) לא יראו במוניטין נכס בר פחת לענין סעיף 96 לפקודה. 3. סייג לפחת מואץ או להפחתה על אף האמור בתקנה 1, אדם הזכאי לפחת נוסף או הפחתה בשל אותו מוניטין גם על פי דין אחר (להלן - הפחת הנוסף), יהיה זכאי לפחת על פי תקנות אלה בשיעור ההפרש שבין 10% לפחת הנוסף, ובלבד שסך כל הפחת בשל אותם מוניטין לא יעלה על 10% או על הפחת הנוסף, לפי הגבוה מביניהם. 4. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) (להלן - יום התחילה) והן יחולו על מוניטין שנרכש ביום התחילה ואילך. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(8), 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אניה" - כלי שיט, כהגדרתו בחוק הספנות, שעיקר שימושו הוא הובלת משאות בין מדינות, אשר לא אושר לתכנית מאושרת כמשמעותה בסעיף 18 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ואף אדם לא קיבל בשלו אישור כאמור, ומתקיים לגביו אחד מאלה: (1) הוא רשום במרשם הישראלי כהגדרתו בחוק הספנות; (2) הוא בבעלות תאגיד תושב ישראל אשר אזרח ישראל או תאגיד ישראלי, הוא בעל שליטה בו; "חוק הספנות" - חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960; "מכולה" - כהגדרתה בתקנות הנמלים, התשל"א-1971, לרבות מכולה שאינה רגילה, כמשמעותה באותן תקנות ובלבד שהיא עשויה ברזל ומשמשת לשינוע ולתובלת מטענים על גבי אניה; "ניכוי לפי תקנות הפחת" - למעט ניכוי בשל פחת בעבודה במשמרות נוספות; "שליטה" - כהגדרתה בסעיף 25 לפקודה; "תקנות הפחת" - תקנות מס הכנסה (פחת), 1941; "תאגיד ישראלי" - כהגדרתו בחוק הספנות. 2. פחת מיוחד לאניה ולמכולה (א) לגבי אניה המשמשת בייצור הכנסה יותר לניכוי כפחת, נוסף על הניכוי לפי תקנות הפחת, סכום השווה ל-100% מסכום הניכוי לפי תקנות הפחת. (ב) נוסף על הניכוי לפי תקנות הפחת בעד פחת של מכולה יותר לניכוי סכום השווה ל-331/3% מסכום זה. (ג) על אף האמור בכל דין - (1) לא יותר ניכוי בעד פחת בשל אניה או בשל מכולה, לפי הענין, בסכום העולה על הניכוי לפי תקנות הפחת בתוספת הניכוי לפי תקנות אלה והניכוי הנוסף בשל פחת לפי סעיף 3(ב) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985. (2) סך כל הניכוי בעד פחת בשל אניה או בשל מכולה, לפי הענין, לפי תקנות הפחת ותקנות אלה לא יעלה על המחיר המקורי של האניה או של המכולה לפי הענין. 3. תחולה ותחילה תקנות אלה יחולו על הכנסה שהופקה משנת המס 1997 ואילך ובלבד שפחת לפי תקנות אלה לגבי שנות המס 1997 עד 1999 יותר רק אם הנישום זכאי לנכות פחת לפי תקנות הפחת בגין האניה או המכולה, לפי העניו גם בשנת המס 2000. פחתתקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה