תקנות מס הכנסה שכר דירה

תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה), התשמ"ח-1987 (להלן:" תקנות מס הכנסה שכר דירה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות מס הכנסה שכר דירה אלה: 1. הארכת מועד יחיד שקיבל בשנת המס 1987 הכנסה מהשכרת דירה למגורים ושילם את המס החל עליה לפי סעיף 122 לפקודה עד יום י' בטבת התשמ"ח (31 בדצמבר 1987), יראוהו, לענין הסעיף האמור, כאילו שילם את המס תוך 30 ימים מיום קבלת ההכנסה. מיסיםמקרקעיןתקנותשכירותמס הכנסהחוקי מס הכנסהדמי שכירות