ארגון המורים - בחירות

ארגון המורים הוא איגוד מקצועי א-פוליטי ובלתי מפלגתי הזוכה לתקצוב ציבורי והפועל לשיפור מעמדו ותדמיתו של המורה במערכת החינוך העל יסודית. בארגון המורים חברים כיום כ-49,000 עובדי הוראה מכל רחבי הארץ ומכל זרמי החינוך ובהם מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית, מערכת החינוך הערבי, וכן עובדי הוראה מן הסמינרים והמכללות. בראשית שנת 2010 נערכו בחירות למוסדות השונים של הארגון. המערערים טוענים כי שגה בית משפט קמא בקובעו שדין התובענה שהגישו להימחק על הסף מחמת חוסר סמכות ואי מיצוי הליכים ולטענתם יש לבית המשפט האזרחי סמכות טבועה לדון בעניין והוא אף הפורום הנאות לכך בהתחשב בטיבו "הקונסטיטוציוני" של הליך הבחירות והביקורת השיפוטית שיש לקיים לגביו. עוד טוענים המערערים כי בית המשפט המחוזי הוא הערכאה המוסמכת לדון בעניין בהתחשב בסעדים המבוקשים בתובענה המעמידים בסימן שאלה, בין היתר, את כשרות מינויים של הדיינים בבית דין החברים. להלן פסק דין בנושא ארגון המורים - בחירות: פסק-דין השופטת א' חיות: זהו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט י' שינמן) אשר מחק על הסף המרצת פתיחה שהגישו המערערים והורה על העברת הדיון בסוגיות העולות בה לבירור בפני בית דין החברים של המשיב 2, ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים, בסמינרים ובמכללות (להלן: ארגון המורים או הארגון). רקע עובדתי הצריך לעניין 1. ארגון המורים הוא איגוד מקצועי א-פוליטי ובלתי מפלגתי הזוכה לתקצוב ציבורי והפועל לשיפור מעמדו ותדמיתו של המורה במערכת החינוך העל יסודית. בארגון המורים חברים כיום כ-49,000 עובדי הוראה מכל רחבי הארץ ומכל זרמי החינוך ובהם מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית, מערכת החינוך הערבי, וכן עובדי הוראה מן הסמינרים והמכללות. בראשית שנת 2010 נערכו בחירות למוסדות השונים של הארגון. שלב א' של הבחירות הסתיים ביום 31.1.2010 ובו נבחרו כ-600 צירים לוועידה הארצית ה-19 של ארגון המורים. שלב ב' של הבחירות הסתיים ביום 2.3.2010 ובמסגרתו בחרו צירי הוועידה את חברי מועצת הארגון ואת הרכב המוסדות הנוספים הפועלים בו, ובהם: ועדת הביקורת, בית דין חברים והאגודה הפדגוגית. שלב ג' שהינו השלב הסופי של הבחירות, הסתיים ביום 21.3.2010, ובמהלכו בחרה מועצת הארגון את חברי הנהלת הארגון ואת המשיב 3 כיושב ראש ההנהלה של הארגון (להלן: ארז). 2. המערער 1, חבר בארגון המורים, הוא מורה לפיזיקה ומחנך בבית ספר התיכון הרב תחומי "אורט שפירא" בכפר-סבא שהתמודד על תפקיד יושב ראש הנהלת הארגון במסגרת הבחירות האחרונות (להלן: פרידמן). המערערת 2 היא עמותה אותה הקים פרידמן עם חברים נוספים בארגון, אשר שמה לה למטרה להוביל מאבק להחלפתו של ארז כיושב ראש הנהלת הארגון ולבחירתו של פרידמן לתפקיד זה (להלן ביחד: המערערים). טרם קיום הליך הבחירות בשנת 2010 יזמו המערערים הליכים שונים בפני ערכאות שיפוט אזרחיות ובפני בית דין החברים של הארגון, הפועל מכוח סעיפים 49-55 לתקנון הארגון מיום 10.8.1998 (להלן: התקנון), בהם עתרו לסעדים בקשר עם הליכי הבחירות בארגון. ההליך הראשון שבו נקטו המערערים הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ביום 27.7.2008, וזאת לאחר שסורבו פניותיו של פרידמן אל הארגון לקבל מידע הקשור לבחירות הקרבות שהיה דרוש, לדבריו, לצורך קיומן באופן תקין ושוויוני ולהתמודדותו האפקטיבית על משרת יו"ר הארגון. במסגרת אותו הליך עתרו המערערים, בין היתר, גם למינוי מפקח חיצוני על הבחירות בארגון המורים (ה"פ (ת"א) 707/08). בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט י' זפט) דחה ביום 29.10.2008 את תובענת המערערים וקבע כי אין מקום להתערבותה של ערכאה שיפוטית בעניין הקשור באופן מובהק ל"ארגון, למוסדותיו ולפעילות הארגון" ונפסק כי על המערערים למצות הליכים בפני בית דין החברים של הארגון ולהעלות טענותיהם בפניו. ערעור על פסק הדין שהגישו המערערים לבית משפט זה התקבל (ע"א 9608/08 פרידמן נ' ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות (לא פורסם, 15.12.2008)) במובן זה שנקבע כי יש לדחות את מועד עריכת הבחירות שתוכנן לתחילת שנת 2009 "כך שלמערערים תעמוד תקופה של 30 ימים לפחות מעת שתתקבל החלטה סופית בערכאת הערעור של בית הדין ועד למועד הבחירות". 3. בעקבות ההליכים שתוארו לעיל, הגישו המערערים ביום 16.12.2008 תובענה לבית דין החברים של ארגון המורים בה שטחו את טענותיהם בדבר פגמים שהתגלו במערכת הבחירות (תיק מס' 519/08), אך במהלך בירורה של אותה תובענה שבו המערערים ופנו אל בית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה להורות על הפסקת ההליכים המתנהלים בבית הדין וטענו, בין היתר, כי הרכב בית הדין פסול וקיים חשש למשוא פנים של מותב הדיינים היושב בו (ה"פ (ת"א) 1229/09). כן הגישו המערערים בקשה למתן סעד זמני, בה עתרו לעיכוב ההליכים בבית הדין (בש"א 5827/09). בקשת הביניים נדחתה בהחלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 26.3.2009 (כב' השופט י' זפט) ובקשת רשות ערעור על אותה החלטה, שהוגשה לבית משפט זה נדחתה אף היא (השופטת מ' נאור, רע"א 2989/09 פרידמן נ' בית דין חברים של ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות (לא פורסם, 2.4.2009)). כמו כן נדחתה ביום 6.5.2009 המרצת הפתיחה (1229/09) לבקשת המערערים, ואף ניתן צו גודר המונע מהם "לפנות לבית המשפט בנושא התובענה עד למתן פסק דינו של בית דין החברים, למעט תובענה המבוססת על עילה שנוצרה מכאן ואילך". משכך, הושלמו ההליכים בפני בית הדין (ד"ר א' בוכניק, אב"ד; גב' ד' וינברגר, ס' אב"ד; גב' ח' ספיר, חברה), אשר דחה בפסק דינו מיום 26.10.2009 את טענותיהם של המערערים בדבר פגמים שנתגלו בהתנהלות מוסדות הארגון במהלך מערכת הבחירות. כמו כן, נדחתה על ידי בית הדין בקשת המערערים למינוי מפקח חיצוני על הבחירות. המערערים ערערו על פסק הדין בפני ערכאת הערעור של בית דין החברים הפועלת מכוח סעיף 54 לתקנון אך בטרם ניתן פסק הדין באותו ערעור, הגישו המערערים ביום 22.11.2009 המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי מרכז בה עתרו, בין היתר, למינוי שופט בדימוס לתפקיד מפקח על הליכי הבחירות וטוהר הבחירות בארגון המורים (ה"פ (מרכז) 27721-11-09). בית המשפט המחוזי מרכז סבר כי יש לדחות הדיון בהמרצת הפתיחה עד לאחר מתן פסק דינו של בית דין החברים בערעור, ומשזה ניתן ביום 20.12.2009 (עו"ד מ' הלד, ראש ההרכב; מר י' עובד, ד"ר ס' אלקרנאוי, גב' א' סייג ומר מ' רפפורט, חברים) והערעור נדחה, התחדש הדיון בפני בית המשפט המחוזי ובמהלכו הושגה ביום 21.12.2009, בהמלצת בית המשפט, הסכמה בין הצדדים אשר קיבלה תוקף של פסק דין. בהתאם להסכמה שהושגה, כאמור, נקבע כי תהליך הבחירות המדורג למוסדות הארגון יחל בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין. עוד הוסכם כי: "למרות קיומם של שני פסקי דין המאמצים את עמדת המשיבים בנושא מינוי מפקח, ומתוך רצון טוב של המשיבים ושאיפה לשקיפות וטוהר בחירות שייראו ולא רק ייעשו, ימונה מפקח בחירות, שופט בדימוס של בית הדין לעבודה, על ידי בית המשפט" (פיסקה 6 להסדר הפשרה). כמו כן, הוסכם כי כל אחד מן המתמודדים יהיה רשאי למסור למפקח "מסמך בחירות" והמפקח ידוור אותו לכל המורים בארגון, וכן ישלח הודעה על תהליך הבחירות ועל השיטה כולה לכלל המורים החברים בארגון. לבסוף הוסכם כי המפקח יהא רשאי לפנות לבית המשפט, ככל שייראה לנכון, בבקשות למתן הוראות בדבר אופן עריכת הליך הבחירות. המפקח שמונה לתפקיד כעשרה ימים לאחר מתן פסק הדין הוא המשיב 1, כב' השופט (בדימ') ד' ארבל (להלן: המפקח) (ראו החלטת בית המשפט המחוזי מיום 31.12.2009). 4. עוד טרם שהחל שלב א' בהליך הבחירות, הגיש המפקח בקשה למתן הוראות בה עתר להבהרת סמכויותיו בקשר עם ניהול הבחירות, ובהחלטתו מיום 14.1.2010 קבע בית המשפט המחוזי מרכז (כב' הנשיאה ה' גרסטל), בין היתר, כי המפקח יתמנה כיושב ראש ועדת הבחירות ויהיה בעל זכות הכרעה במקרה של שוויון קולות; כי הוא יביא לאישור ועדת הבחירות כל צורך באמצעי שיידרש (לרבות אמצעים טכניים) למען קיומו התקין של הליך הבחירות וככל שבקשתו לא תאושר הוא יהיה רשאי לפנות בעניין לבית המשפט; וכן כי תהליך הבחירות יחל ביום 21.1.2010 ולמפקח תהא רשות להביא לאישור ועדת הבחירות בקשה עניינית לשינוי מועד השלבים הנוספים של הבחירות וככל שבעניין זה תתעורר אי הסכמה ניתן יהיה לפנות לבית המשפט. בקשה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי על ידי המערערים ביום 20.1.2010 בה עתרו, בין היתר, לצו המורה למפקח להמציא לאלתר את "מסמך הבחירות" באמצעות הדואר האלקטרוני והדואר הרשום לכל חברי הארגון, ובהחלטתו של בית המשפט המחוזי מאותו היום נקבע כי יש לפעול בעניין הדיוור כמוצע בתגובת המפקח לבקשה. בגמר שלב א' של הבחירות (שהסתיים כאמור ביום 31.1.2010) הגישו המערערים לבית המשפט המחוזי בקשה נוספת בה עתרו לסעדים שונים הנדרשים, לגישתם, נוכח ליקויים שהתגלו באותו שלב בהליך הבחירות, וכן לצו מניעה זמני האוסר על המשך הליכי הבחירות ולקיום דיון דחוף בבקשה שהגישו (ראו הבקשה מיום 7.2.2010). תגובת המפקח לבקשה זו בוששה לבוא בשל הימצאו אותה שעה בחו"ל, ובהחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 10.2.2010 נקבע כי בנסיבות אלה יש להיעתר לבקשה ככל שהדבר נוגע לסעדים שהתבקשו בה בעניין דיונים בפסילות של רשימות ובעררים הקשורים לכך. בית המשפט הוסיף וציין כי ככל שיופצו רשימות המועמדים לציבור הבוחרים יובהר כי אין מדובר בשלב זה ברשימות סופיות. בקשה נוספת שהגישו המערערים למתן החלטה בבקשה שהגישו במלואה, נדחתה ביום 18.2.2010 ונקבע כי נוכח שובו הצפוי של המפקח ארצה יבוטל גם הצו שניתן כאמור, ועם שובו הוא יהא אחראי לפיקוח על המשך הטיפול בנושאים המפורטים בבקשה. בתגובתו מיום 21.2.2010 ציין המפקח כי הוא עשה ועושה ככל יכולתו לקיים את הבחירות כהלכתן על פי שיקול דעתו וכי המערערים אינם חדלים מלהגיש לו ולבית המשפט בקשות שונות אשר תכליתן למנוע את הליך הבחירות הדמוקרטי והתקין על פי תקנון הארגון ולשבש, כך לגישתו, את עבודתו כמפקח. בהחלטתו מיום 22.2.2010 דחה, אפוא, בית המשפט על יסוד תגובת המפקח את הבקשה לקיום דיון דחוף וביום 4.3.2010 הוסיף וקבע כי אין מקום לדון בבקשה למתן הוראות שהגישו המערערים במתכונתה זו וכי על המערערים "לעתור בהליך נפרד לביטול תוצאות הבחירות על פי דין, אם ימצאו זאת לנכון". ואכן, ביום 21.3.2010, בתום שלב ג' של הליך הבחירות אשר בו, כאמור, נבחר ארז ליושב ראש ההנהלה של הארגון, הגישו המערערים את המרצת הפתיחה נשוא ההליך שבכאן בה עתרו לביטול שלבים א' ו-ב' של הבחירות, בשל פגמים שונים שנפלו בעריכתם וכפועל יוצא מכך עתרו לביטולו של שלב ג' ולביטול מינויו של ארז כיושב ראש הנהלת הארגון. המשיבים 2-4, מצידם, הגישו בקשה לסילוק התובענה על הסף בטענה כי היא הוגשה בחוסר סמכות, כי המערערים לא מיצו הליכים וכי אין לדון בה בטרם יידרש לעניין בית הדין הפנימי של ארגון המורים. פסק דינו של בית משפט קמא 5. בפסק דינו מיום 25.5.2010 קיבל בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט י' שינמן) את הבקשה לסילוק על הסף והורה על מחיקת המרצת הפתיחה שהגישו המערערים מחמת חוסר סמכות ואי מיצוי הליכים. בית המשפט קבע כי מן ההוראות שבתקנון הארגון עולה כי היה על המערערים לפנות לבית דין החברים טרם פנייתם לבית המשפט לביטול תוצאות הבחירות, וכי לבית הדין נתונה הסמכות הבלעדית להכריע בעניין. בית המשפט הוסיף ועמד בהרחבה על ההליכים השונים שניהלו המערערים ביחס להליכי הבחירות כמתואר לעיל וציין כי ההליך דנן הוא הנסיון הרביעי של המערערים "לעקוף" את המוסדות הפנימיים של הארגון אף שבשורה של החלטות ופסקי דין נדחו נסיונותיהם לבחור את הערכאה השיפוטית הנוחה להם ונקבע כי הדיון צריך להתנהל בפני בית דין החברים ועל פי הוראות התקנון. אשר לחששות שהעלו המערערים מפני קיום דיון בפני הגופים הפנימיים של הארגון, קבע בית המשפט כי אלה לא הוכחו ובהקשר זה עומדת לגישתו חזקה שלא נסתרה ולפיה הטריבונל הפנימי ישמע את טענות הצדדים, ישקול אותן בכובד ראש וייתן החלטה לגופם של דברים בלא להתחשב בשאלה מי מינה אותו. בית המשפט הוסיף וציין כי גם מן ההחלטה שניתנה ביום 4.3.2010 על ידי הנשיאה ה' גרסטל בבקשה למתן הוראות, עולה בבירור שעל המערערים לפעול על פי התקנון ולהגיש תובענה לבית דין החברים, באשר זו דרך הפעולה הנכונה "על-פי דין". לבסוף קבע בית המשפט כי הוא אינו מחייב את המערערים בהוצאות ובשכר טרחת עורך-דין, אך ככל שתהא מצד המערערים פניה נוספת לבית המשפט בקשר לתוצאות הבחירות הם ישלמו למשיבים 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ, בגין ההוצאות ושכר הטרחה בהליך זה. טענות הצדדים 6. המערערים טוענים כי שגה בית משפט קמא בקובעו שדין התובענה שהגישו להימחק על הסף מחמת חוסר סמכות ואי מיצוי הליכים ולטענתם יש לבית המשפט האזרחי סמכות טבועה לדון בעניין והוא אף הפורום הנאות לכך בהתחשב בטיבו "הקונסטיטוציוני" של הליך הבחירות והביקורת השיפוטית שיש לקיים לגביו. עוד טוענים המערערים כי בית המשפט המחוזי הוא הערכאה המוסמכת לדון בעניין בהתחשב בסעדים המבוקשים בתובענה המעמידים בסימן שאלה, בין היתר, את כשרות מינויים של הדיינים בבית דין החברים; בהתחשב בעובדה שחלק מטענותיהם מופנות כנגד התנהלותו של המפקח, אשר אינו מהווה חלק מן הארגון; וכן נוכח פסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 21.12.2009 אשר נתן תוקף להסכמת הצדדים בדבר מינוי המפקח ואשר פרשנותו ומשמעויותיו הם העומדים, לגישתם, במוקד המחלוקת. לגוף העניין טוענים המערערים כי למפקח לא היה סיפק להיערך כראוי למילוי תפקידו וכי נפלו פגמים חמורים בהליך הבחירות שקוים בארגון המורים, ובהם: חוסר בהירות וחוסר שקיפות באשר לגורם המחליט על הגשת תלונות בעניין פסילות לוועדת הבחירות; היעלמותם של מורים מרשימת הצירים לוועידה בלא החלטה מתאימה של ועדת הבחירות; פסילות חד צדדיות של חברי ארגון מלממש את זכות ההצבעה ללא מתן זכות טיעון; פסילת קלפיות שלמות באופן שרירותי; מינוי ממלאת מקום כמפקחת על הבחירות בעת היעדרו של המפקח שמונה על ידי בית המשפט מן הארץ; ועוד כיוצא באלה טענות. לטענת המערערים, ליקויים אלה יצרו עיוות חמור בתוצאות הבחירות ואלמלא כן היו התוצאות, לגישתם, שונות בתכלית. 7. לעומתם טוענים המשיבים כי אין כל עילה להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי הקובעת כי על המערערים להיכבד ולהשמיע טענותיהם בבית דין החברים, נוכח הוראות התקנון (שהוחלף בינתיים בתקנון חדש מיום 24.5.2010). לטענת המשיבים הבחירות האחרונות לארגון המורים התנהלו באופן תקין, תוך פיקוח מלא והדוק של המפקח אשר מונה על ידי בית המשפט והם מוסיפים וטוענים כי טענות המערערים לפגמים שונים בהליך הבחירות כבר הוכרעו ונדחו בסדרה של החלטות שיפוטיות ועל ידי המפקח. עוד טוענים המשיבים כי המערערים הם אלה שהפריעו לניהול הבחירות ולעבודת המפקח על הבחירות כפי שאף נקבע על ידו בהחלטות שנתן. בתגובתו לערעור ציין המפקח כי הליך הבחירות שבפיקוחו היה תקין לחלוטין וכי פרידמן והמערערת 2 נכשלו כבר בשלב מוקדם של הבחירות ולא הגיעו לשלב המכריע. לגישת המפקח, היה על המערערים להעלות את טרוניותיהם בדבר התנהלותה של מערכת הבחירות בפני בית דין החברים של הארגון "בזמן אמת", אך הם לא עשו כן. משכך, ובהתחשב בעובדה שכל הערעורים שהגישו המערערים במהלך מערכת הבחירות ואשר נדונו על ידי ועדת הבחירות, נדחו - אין מקום להתיר להם לשטוח טענותיהם בפני בית המשפט האזרחי טרם מיצוי הליכים בפני בית דין החברים של הארגון. לבסוף מציין המפקח בתגובתו כי הואיל והוא מסכים לטענות שהעלה בערעור ארגון המורים הוא מבקש להיות מיוצג בערעור על ידי בא כוחו של הארגון (ראו סעיף 10 לתגובה). הודעות מטעם הצדדים ובקשה להוספת ראיות 8. ביום 8.12.2010 קיימנו דיון בנוכחות הצדדים ולאחר השלמת הטיעונים על פה, העלנו הצעה מסוימת לסיום הסכסוך בהסכמה וניתנה לצדדים שהות בת שבעה ימים להשיב. אולם, בהודעות נפרדות שמסר כל אחד מן הצדדים נדחתה ההצעה והמערערים אף הגישו לאחר הדיון בקשה להוספת ראיות. נוכח עמדתם זו של הצדדים, נדרשת הכרעתנו בערעור ולכך נפנה עתה. דיון 9. המגמה העקבית בפסיקתו של בית משפט זה היא, ככלל, מגמה של צמצום מרחב ההתערבות השיפוטי בענייניהם של גופים וולונטאריים והפניית סכסוכים המתעוררים בהם להכרעה בפני הטריבונלים הפנימיים של אותם הגופים (ראו: ע"א 463/90 איגוד הכדורסל בישראל נ' ל.ב.ן. לקידום כדורסל נשים, פ"ד מד(2) 806, 810 (1990); ע"א 3128/07 סייד נ' המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל חיפה, פיסקה 22 (6.12.2009); למגמה מצמצמת דומה באשר להתערבות בהחלטות מוסדות השיפוט הפנימיים לגופן ראו ע"א 7162/06 שטרן נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, פיסקאות 19-20 (טרם פורסם, 17.2.2008), והאסמכתאות שם). גישה זו יסודה בתפיסה לפיה מן הראוי לאכוף על הצדדים את ההסכמה שקיבלו על עצמם מתוקף התקנון בהצטרפם לאגודה, לסור למרותו של הטריבונל הפנימי בעניינים שלגביהם ניתנה לו סמכות ההכרעה. טעם נוסף נעוץ במומחיות המיוחסת לטריבונל הפנימי שהרכבו בקיא בדרך כלל בסוגיות הייחודיות הקשורות לעיסוקו ולמהותו של הארגון, ומכאן ההנחה כי פסיקותיו בסכסוכים מסוג זה עדיפות. נראה, עם זאת, כי המקרה דנן הוא מקרה מיוחד המצדיק סטיה מן הגישה הנוטה להעביר סכסוכים המתעוררים בגופים וולונטאריים להכרעה בפני הטריבונלים הפנימיים שלהם. ייחודו של המקרה שבפנינו נובע בעיניי מכך שהליך הבחירות המדורג שקוים במחצית הראשונה של שנת 2010 בארגון המורים לווה לכל אורכו על ידי בית המשפט המחוזי מרכז, מתוקף פסק הדין המוסכם שניתן בעניין זה על ידו ביום 21.12.2010. כפי העולה מפסק הדין עצמו, הוסכם בו על מועד קיום הבחירות וכן נוצר במסגרתו מוסד חדש - המפקח על הבחירות - שאין לו עיגון בתקנון הארגון. ממילא אין בתקנון נהלים והוראות באשר לסמכויותיו ולדרכי פעולתו של המפקח. כתוצאה מכך, נאלץ בית המשפט להידרש פעם אחר פעם במהלך שלביו השונים של הליך הבחירות לבקשות שהוגשו לו הן על ידי המפקח והן על ידי המערערים ולקבוע בעניין זה נהלים, סמכויות ודרכי פעולה, כפי שתואר לעיל. בהתחשב בנסיבות אלה שהינן יוצאות דופן, ובהינתן העובדה שהטרוניות שאותן מעלים המערערים בתובענה דנן נוגעות בעיקרן לשאלת יישומו של פסק הדין המוסכם מיום 21.12.2010, אני סבורה כי לא היה מקום לסילוק התובענה על הסף ולהפניית המערערים אל בית דין החברים, וכי מן הראוי לבררה לגופה בבית המשפט המחוזי. מסקנה זו אין בה, כמובן, משום נקיטת עמדה לגוף הטענות שהעלו המערערים. 10. אשר על כן, אציע לחבריי לקבל את הערעור, לבטל את החלטתו של בית משפט קמא מיום 25.5.2010 ולהחזיר את הדיון בתובענה אליו על מנת שידון בה לגופה. כמו כן, אציע לחבריי לחייב את המשיבים 2-4, יחד, לשלם למערערים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בערעור בסך כולל של 15,000 ש"ח. ש ו פ ט ת השופט י' דנציגר: אני מסכים. ש ו פ ט השופט י' עמית: אני מסכים. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת א' חיות. דיני חינוךבחירותמורים