ועדת זיילר אסון ורסאי

בעקבות התמוטטות רצפת אולם שמחות בירושלים (להלן: אסון אולמי ורסאי), מונתה לפי חוק ועדת חקירה, התשכ"ט-1968 ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט בדימוס ורדימוס זיילר לבדיקת נושא בטיחותם של מבנים ומקומות המשמשים את הציבור והאמצעים להבטחת בטיחותם. במסגרת עבודת הוועדה התברר, כי תקרות אולם השמחות נבנו בשיטה הקרויה "פל-קל". להלן פסק דין בנושא ועדת זיילר אסון ורסאי: פסק-דין השופט ס' ג'ובראן: עניינה של העתירה שבפנינו הוא בבקשת העותר, כי בית-משפט זה יורה למשיבים לפעול במספר מישורים, הנוגעים בעיקרם ליישום מסקנות דו"ח הביניים של ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור, בראשות כבוד השופט (בדימוס) ורדימוס זיילר (להלן: ועדת זיילר) כמו גם יישום הדו"ח הסופי של ועדה זו והחלטות הממשלה שהתקבלו בעקבות דו"חות אלו בהיבט הנוגע לשיפור רמת בטיחות המבנים הבנויים בישראל בשיטות הפל-קל השונות. במסגרת עתירתו, מפנה העותר לדו"ח מבקר המדינה משנת 2006 בעניין אופן יישום מסקנות ועדת זיילר ומעלה טענות הנוגעות למבנה בית החולים הממשלתי בנהריה. הרקע בעקבות התמוטטות רצפת אולם שמחות בירושלים (להלן: אסון אולמי ורסאי), מונתה לפי חוק ועדת חקירה, התשכ"ט-1968 ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט בדימוס ורדימוס זיילר לבדיקת נושא בטיחותם של מבנים ומקומות המשמשים את הציבור והאמצעים להבטחת בטיחותם. במסגרת עבודת הוועדה התברר, כי תקרות אולם השמחות נבנו בשיטה הקרויה "פל-קל". ביום 14.8.02 הוגש לממשלה דו"ח ביניים של הוועדה בנושא מבנים שתקרותיהם נבנו בשיטת הפל-קל. דו"ח זה כלל המלצות שונות, שבעיקרן ביקשו להקים כלים ארגוניים ונורמטיביים שיאפשרו התמודדות עם בעיית איתור המבנים שיש בהם תקרות פל-קל, בדיקתם וקביעת התיקונים שיש לעשות בהם. בחודש ספטמבר 2002 דנה הממשלה בדו"ח הביניים וקיבלה בעקבותיו את החלטת הממשלה מס' 2487 מיום 1.9.02 במסגרתה נקבע, כי אין להתיר כל בנייה חדשה בשיטת הפל-קל וכי יש להטיל על שר הפנים לפעול במסגרת סמכויותיו למימוש קביעה זו. כמו-כן הוחלט להקים מטה מקצועי הנדסי (להלן: המטה) בראשות ראש המכון לחקר הבנייה בטכניון ליישום המלצות דו"ח הביניים, איתור מבני ה"פל-קל", מיונם ובדיקתם, קביעת שיטות לתיקונם ומערב ובקשה אחר ביצוע התיקונים. השר האחראי על פעולות המטה הינו שר הפנים. עוד הוחלט, כי תוקם מינהלה לריכוז עבודות המטה וארגונן. באותו החודש הוקם המטה ובחודש נובמבר הוקמה המינהלה. ביום 15.12.02 החליטה ועדת השרים לענייני פנים ושירותים "להורות לכל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר לפעול ככל הנדרש בעדיפות גבוהה בלוח זמנים קצר, על-מנת לסייע לפעילות המטה המקצועי הנדסי לטיפול בבעיית הפל-קל". בחודש פברואר 2003 אישרה ועדת השרים לענייני פנים ושירותים תכנית עבודה למילוי משימות המטה ונקבע, בין היתר, כי יש לבצע את התכנית בתוך 18 חודשים באמצעות צוותים מקצועיים מהמגזר הפרטי. בחודש דצמבר 2003 הוגש לממשלה ופורסם הדו"ח הסופי של ועדת זיילר, העוסק במכלול הנושאים הנוגעים לאמצעים להבטחת בטיחותם של מבנים ובכלל זה שינויים מערכתיים בענף הבנייה. על רקע קשיים שהתגלו בעבודת המטה המקצועי מאז הקמתו, אשר לא אפשרו ביצוע המטלות כשם שנקבעו בהחלטת ממשלה מספר 2487, מלאכתו של המטה ביישום מסקנות דו"ח הוועדה לא הושלמה. על רקע הקשיים שהתגלו בעבודת המטה, החליטה הממשלה, ביום 29.1.06, בהחלטה מס' 4684, לשנות את החלטה מס' 2487 לרבות שינוי בהרכב פרסונאלי של המטה שמונה בהתאם להחלטה 2487. לטענת המשיבים לאחר שינוי זה, שקד המטה בהרכבו החדש על גיבוש הנחיות מתאימות שיהיה בהן כפי שמפורט בהחיות לגופן "כדי להביא לשיפור רמת הבטיחות של המבנים הבנויים בשיטות הפל-קל השונות ברמת וודאות סבירה לרמה זהה של מבנים בני גילם ובלוח הזמנים הקצר ביותר האפשרי. ואכן, ביום 10.6.07 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים "הנחיות לטיפול במבנים שנבנו בשיטת הפל-קל" (להלן: ההנחיות), אשר במקביל אליהן נעשה תיקון בחלק ה' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ההיתר ואגרות), התש"ל-1970, הכולל הנחיות מפורטות שמטרתן ליתן בידי הרשויות המקומיות ומהנדסי הרשויות כלים יעילים לאכיפת בדיקת מבני הפל-קל שבתחום שיפוטם ובמידת הצורך תיקון של מבני הפל-קל שבתחומיהם. מכאן העתירה שבפנינו. בעתירתו מבקש העותר מבית-משפט זה להורות למשיבים לפעול במספר מישורים, הנוגעים בעיקרם ליישום מסקנות דו"ח הביניים של ועדת זיילר, כמו גם יישום הדו"ח הסופי של הועדה והחלטות הממשלה שהתקבלו בעקבות דו"חות אלה בהיבט הנוגע לשיפור רמת בטיחות המבנים הבנויים בישראל בשיטות הפל-קל השונות. במישור הפרטני, מעלה העותר טענות, הנוגעות למבנה בית החולים הממשלתי בנהריה. העותר מבקש, כי תחוזקנה לאלתר תקרות בית החולים הממשלתי בנהריה הבנויות מתקרות פל-קל. מנגד, טוען בא-כוח המשיבים 1-7, כי לעת הזאת יש לדחות את העתירה על הסף הן בהעדר עילה להתערבות בפעולות הרשות והן בשל כך, שהלכה למעשה אין מחלוקת משפטית בין הצדדים המצדיקה קיומו של דיון בבית-משפט זה. לטענתו, לסעדים שהתבקשו במסגרת העתירה ניתן מענה הן עם פרסום חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 10.6.07, אשר נועד ליתן בידי מהנדסי הרשויות כלים לאיתור וטיפול במבני פל-קל הנמצאים בתחום הרשות תוך מעקב של המטה המקצועי שהוקם במשרד הפנים לצורך כך והן לאור החלטות הממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות בסוגיית יישום מסקנות הדו"ח. לפיכך, לטענתו, אין בעת הזאת כל מקום להושטת סעד כלשהו בעניין זה לעותר. עוד מוסיף וטוען בא-כוח המשיבים 1-7, כי אף טענות העותר המופנות כלפי משרד הבריאות באשר למצב הדברים בבית החולים בנהריה להידחות, הן בשל כך, שבהיבט העובדתי הן אינן מדויקות והן בשל כך, שהדרוש תיקון מוכר למשרד הבריאות ובהתאם לאשר נמסר מהם יועד תקציב לצורך ביצוע התיקון ובימים אלו נערך המשרד להכנת תכניות מפורטות לביצוע האמור. לטענת בא-כוח המשיבים 1-7, על-פי הנמסר ממשרד הבריאות, במהלך שנת 2008, ולאחר השלמת התכניות המפורטות, עתיד המשרד לצאת במכרז לביצוע התיקון בגג בית החולים. לאחר השלמת הליכי המכרז, ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודות לתיקון. דין העתירה להידחות על הסף. מתגובת בא-כוח המשיבים 1-7 עולה, כי המדינה פועלת ליישום מסקנות דו"ח הביניים של ועדת זיילר בכל הנוגע לשיפור רמת הבטיחות של מבנים הבנויים בשיטות הפל-קל השונות בשים לב למגבלות החוקיות והתקציביות הכרוכות בכך ומטעם זה, אין העתירה מגלה עילה משפטית, המצדיקה התערבותו של בית-משפט זה בפעולות הרשויות בעניין זה. כעולה מתגובת בא-כוח המשיבים 1-7, ביום 10.9.07 וביום 5.2.08 נשלחו על-ידי המטה מכתבי תזכורת לכל הרשויות המקומיות בהן מצויים מבנים על-פי הרשימות המצויות במטה. בפניות אלה נדרשו מהנדסי הרשויות לעדכן ולדווח למטה בדבר התקדמות הטיפול במבנים שבתחום אחריותם, בין אם מדובר במבנים אשר זוהו בוודאות ובין אם מדובר במבנים המצויים עדיין בשלבי בירור. בנוסף, ביום 18.2.08 נשלחו פניות מיוחדות למהנדסי הרשויות בהן נמצאו מבנים עתירי קבל, אשר יש חשש, כי קיימים בהם רכיבי פל-קל. מהנדסי רשויות אלה נדרשו לדווח על מצב בדיקת המבנים המפורטים בפניה ואופן הטיפול בהם על-פי ההנחיות. בתגובת בא-כוח המשיבים 1-7 צוין, כי מתשובות שהתקבלו ממהנדסי הרשויות לכל הפניות המתוארות עולה, כי החל תהליך בדיקה בהתאם להנחיות. לפי ההנחיות, נדרש דיווח אחת לשנה לגבי התקדמות התהליך בכל המבנים לרבות מבנים שכבר בוצעו בהם תיקונים. במטה ממתינים לדיווחים אלה הצפויים להגיע לקראת חודש יולי 2008. יפים לעניין זה דברים שנקבעו לאחרונה על-ידי בית-משפט זה בבג"צ 54/04 ד"ר אוריאל הרמל ואח' נ' שר הפנים ואח' (טרם פורסם, 12.12.07), אשר עסק באופן יישומן של מסקנות וועדת זיילר. שם, מצא בית-משפט זה, כי אין מקום להותיר את העתירה תלויה ועומדת והורה על מחיקתה. וכך קבע: "עניינה של העתירה, שהוגשה על ידי עותרים שהם מומחים ליציבות מבנים ותקני בניה, בכך שיקבעו תקנים ליציבות בנינים ובעיקר לשם עמידות ברעידות אדמה וכן מנגנונים לבדיקת היציבות הנדרשים. בעתירתם גילו העותרים אזרחות טובה ודאגה לאינטרס ציבורי חשוב. מזה זמן ניכר התקיימו דיונים בעתירה והמדינה הצהירה על כוונתה לפעול לקידום הנושא, אולם רק בהודעתה האחרונה מיום 10.12.2007 התבשרנו כי ננקטו צעדים משמעותיים מצד הממשלה לקידום נושא בטיחות מבנים כמבוקש על ידי העותרים. ביום 31.12.2006 נתקבלה החלטת ממשלה בנושא וביום 14.2.2007 נתקבלה החלטה נוספת בה הוחלט על לוח זמנים לרישום החלטת הממשלה הראשונה, ואף הוחלט על תקציב לביצועה. כן נמסרו בהודעת המדינה פרטים נוספים הנוגעים לתכנית היישום של ההחלטה להקמת ועדת היגוי בינמשרדית בראשות משרד ראש הממשלה, אשר בין היתר תפקח על ביצוע ההחלטה ותקיים מעקב שוטף. על רקע התפתחויות אלה ניתן לומר כי מטרתה העיקרית של העתירה, להניע את הממשלה לפעול בנושא חשוב זה הושגה. לעת הזו מיצתה העתירה את תכליותיה ולא נותר אלא לקוות כי מכאן ואילך ינקטו צעדים מעשיים בקצב ראוי וסביר". יתרה מכך, בשנת 2006 ובשנת 2007 התקבלו שתי החלטות ממשלה נוספות, שנועדו להביא ליישומן של מסקנות דו"ח ועדת זיילר. האחת, החלטת ממשלה מס' 964, מיום 31.12.06, במסגרתה הוחלט להטיל, בין היתר, על משרד הפנים לפעול בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון והמשרדים הייעודיים הנוגעים בדבר להקמת מכוני בקשה חוץ ממשלתיים, אשר תינתן להם הסמכות לבצע בקשה הנדסית/טכנית על תהליכי רישוי הבניה ובקשה בתקופת הבניה בפועל (להלן: מכוני בקרה). מכונים אלו יוסמכו לבדוק את ההתאמה ההנדסית והבטיחות בתחומים שונים. כן קובעת ההחלטה הוראות נוספות בהיבטים שונים הכרוכים ביישום דו"ח ועדת זיילר. והשנייה, החלטת ממשלה מס' 1169, מיום 11.2.07, שכותרתה "תקציב וארגון - יישום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור". בהחלטה זו הוחלט על לוח זמנים ליישום החלטת הממשלה מיום 31.12.06 ועל התקציב לביצועה. כן הוחלט, כי תוקם ועדת היגוי בראשות משרד ראש הממשלה, שמטרתה לאשר את תכניות הפעולה של משרדי הממשלה השונים וכן לפקח ולבצע מעקב שוטף על ביצוע המשימות שיועדו למשרדי הממשלה השונים. עוד הוחלט, כי מנכ"ל מדרש ראש הממשלה יהיה אחראי לבחון בחודש יולי 2008 את עמידת המשרדים בתכנית העבודה, בהשגת תפוקות וביצוע התקציבים שנקבעו בהחלטה זו וכן את המשאבים הנדרשים להשלמת הפרויקט. בא-כוח המשיבים 1-7 מדגיש ומציין בתגובתו, כי בימים אלה המשיבים נמצאים בשלבים אופרטיביים של ביצוע החלטות הממשלה שהתקבלו. כך למשל, הוקם צוות ההיגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, האמור לעקוב ולבקר אחר יישום הפרויקט. כמו-כן, בפני צוות ההיגוי תכניות עבודה מפורטות ליישום החלטת הממשלה על-ידי משרד השיכון ומשרד הפנים. תכניות עבודה אלה כללו את המטלות שיבוצעו, לוחות זמנים לביצוען, מדדי תפוקות לפיהם תיבדק העמידה במטלות כאמור ופירוט ההוצאות התקציביות הכרוכות בכל מטלה. אף בכל הנוגע לטיפול הכללי של משרד הבריאות בתחזוק תקרות בית החולים הממשלתי בנהריה, טוען בא-כוח המשיבים 1-7 בעתירתו, כי עוד בחודש יוני 2001 הוציא המינהל לתכנון, פתוח ובינוי מוסדות רפואה שבמשרד הבריאות מכתב לכלל מנהלי בתי החולים הממשלתיים בעניין תקרות "פל-קל" במוסדות הבריאות, בו התבקשו מנהלי בתי החולים לאתר ולהצביע על סיכונים אפשריים במבני בתי החולים, תוך דיווח מתאים. בחודש יוני 2002 נשלחו אף תזכורות בעניין זה למנהלי בתי החולים הממשלתיים. גם בחודש מאי 2002 הוציא מנכ"ל משרד הבריאות דאז מכתב לכל מנהלי בתי החולים שאינם ממשלתיים במסגרתו ביקש, כי תיערך על-ידם בדיקה מקיפה לכל המבנים במוסדות שבאחריותם וכי עליהם לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על-מנת להבטיח שכל המבנים יעמדו בתקנים ובדרישות ההנדסיות כאמור בחוקי התכנון והבנייה. משרד הבריאות מסר, כי בעקבות פניות אלו התקבלו נתונים מבתי החולים בהם אותרו מבנים שנבנו בשיטת פל-קל והתקבלו חוות-דעת מקצועיות ממהנדסים באשר לצורך בתיקונם, ככל שהיו כאלה. במרבית בתי החולים לא אותרו מבנים שנבנו בשיטת פל-קל והצריכו חיזוק ותיקון. בסך-הכל נמצאו שלושה בתי חולים בהם מבנים שנבנו בשיטת הפל-קל: בית החולים בנהריה, חניון בבית החולים איכילוב ומחלקה בבית החולים מזרע. לגבי שני המקרים האחרונים התקבלו חוות-דעת הנדסיות, לפיהן אין צורך בתיקון המבנה. בנוסף, עלה חשד באשר למבנה בבית החולים ברזילי באשקלון, אך העניין נבדק והעלה, כי אין במקום מבנה שנבנה בשיטת הפל-קל. אשר לבית החולים בנהריה, בהתאם לנתונים שנאספו על-ידי משרד הבריאות בשנת 2001, בבית החולים בנהריה כ- 13,000 מ"ר תקרות הבנויות בשיטת הפל-קל. אולם, בשנת 2001 הובהר למשרד הבריאות על-ידי מנכ"ל חברה לניהול פרויקטים הנדסיים אשר בחנה את מצב תקרות בית החולים, כי: "תקרות הפל-קל בבית החולים בנהריה, לפי התוכניות, הינן במצב טוב יותר מאשר תקרות פלקל אחרות שנבדקו על-ידנו. כן צוין, כי "ביצוע תקרות הפל קל אינו תואם בהכרח את התכניות ותוך כדי ביצוע החיזוקים עלולות להתגלות עובדות חדשות בקשר לתסבולת התקלה למאמצי דחיה ולמאמצי גזירה". מחוות-דעתו של הגורם המקצועי שערך בדיקה בבית החולים בנהריה עולה, כי אומנם נדרש תיקון בתקרות הפל-קל בבית החולים, ברם אין מדובר על צורך מיידי לאור סכנה מיידית לשלום המשתמשים במתקן, כי אם על תיקון אותו יש לערוך תוך זמן סביר, וכפי שהובהר, תוך מספר שנים. ממשרד הבריאות נמסר, כי התיקון האמור התעכב בשל הצורך בהמתנה להנחיות משרד הפנים בדבר הטיפול במבני פל-קל, שפורסמו כאמור בחודש יוני 2007. כמו-כן נמסר ממשרד הבריאות זה עתה, כי משיועד התקציב הנדרש לצורך התיקון, עובד המשרד על הכנת תוכניות מפורטות לביצוע העבודות במקום, ובכוונת המשרד לצאת במכרז לביצוע העבודות עוד במהלך שנת 2008. עוד נמסר ממשרד הבריאות, כי ככל שהדבר יתאפשר תחלנה העבודות במקום אף במהלך שנה זו, אך הדבר כרוך באופן התקדמות הטיפול בהכנת התוכניות המפורטות כמו גם בהתקדמות הליכי המכרז. מכל האמור לעיל נראה, כי העתירה אינה מקימה עילה להתערבות בית-משפט זה בפעולות הרשויות בעת הזאת ואף עולה, כי למעשה אין בין הצדדים מחלוקת משפטית, המצדיקה דיון משפטי. בנסיבות אלה, דין העתירה להידחות על הסף. אם עדיין יהיה צורך בכך בעתיד, טענותיו של העותר שמורות לו. אשר-על-כן, העתירה נדחית על הסף. אסון ורסאי