תקנות מס רכוש

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), תשל"ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46ד ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "בעל" - (1) אזרח ישראלי או תושב ישראל שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא בעלם של חפצים ביתיים; (2) אדם אחר שהוכיח כאמור כי הוא בעלם של חפצים ביתיים המצויים בישראל - לענין אותם חפצים. לענין זה, חפצים ביתיים שהם בבעלותם של בני זוג או של בני ביתם הגרים איתם - יראו כאילו היו בבעלות של אחד מהם; "חפצים ביתיים" - רהיטים, ביגוד, כלים, מכשירים לשימוש ביתי, ספרים ותקליטים, המצויים בבית מגוריו של אדם ואינם נכס כהגדרתו בחוק, למעט תכשיטים חפצי אמנות ועתיקות; "נזק" - נזק שנגרם לגופו של חפץ ביתי עקב פעולות מלחמה על ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על יד צבא-הגנה-לישראל; "שיקום הנזק" - החזרת החפץ הביתי למצבו שלפני הנזק, ואם לדעת המנהל אינו ניתן לשיקום כאמור - רכישתו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו; "קיבוץ" ו"שנת מס" - כמשמעותם בחוק. "הורה יחיד" - הורה שאינו חי עם בן זוג, ושיש לו ילדים החיים עמו שבשנת המס טרם מלאו להם שמונה עשרה שנים. 2. זכות לפיצויים ללא תשלום בעלם של חפצים ביתיים שהם לשימושו האישי, זכאי, ללא תשלום, לפיצויים בעד נזק שאירע לחפצים אלה בגובה הוצאות שיקום הנזק, ובלבד שהפיצויים בשל כל החפצים הביתיים מאותו הסוג, כמפורט בתוספת הראשונה, שניזוקו לא יעלו על הסכום שנקבע לאותו סוג בתוספת הראשונה. 3. ביטוח ברשות, הצהרה ותשלום (א) בעל של חפצים ביתיים או מחזיק בהם שברצונו לבטח סוג חפצים ביתיים בערך גבוה מהערך הנקוב לאותו סוג בתוספת הראשונה, יגיש לגבי אותו סוג חפצים הצהרה לכל שנת מס בטופס שקיבל מהמנהל, ובלבד ששווי החפצים הביתיים שברצונו לבטחם לפי תקנה זו לא עולה, בסך הכל, על 727,854 שקלים חדשים; לענין זה, "מחזיק" - אזרח ישראלי או תושב ישראל המחזיק בחפצים ביתיים, וכן אדם אחר המחזיק בחפצים ביתיים המצויים בישראל - לענין אותם חפצים. (ב) מי שהגיש הצהרה לפי תקנת משנה (א), ישלם לכל שנת מס, לגבי החפצים הביתיים הכלולים בהצהרתו, 0.3% מההפרש שבין השווי של כל החפצים הביתיים מאותו הסוג לבין השווי הקבוע לאותו סוג חפצים ביתיים בתוספת הראשונה. (ג) לעניין התשלום לפי תקנת משנה (ב), שוויו של כל אחד מהחפצים הביתיים מאותו הסוג הוא המחיר ביום ההצהרה בעד רכישת חפץ ביתי חדש, כדוגמת החפץ הכלול בהצהרה. 4. זכות לפיצויים (א) מי שהגיש הצהרה לשנת מס פלונית לפי תקנה 3(א) במועד כלשהו בשנת המס ושילם את התשלום הכולל המגיע ממנו לפי תקנה 3(ב) לשנת המס כולה, יהא זכאי לפיצויים בעד נזק שאירע לאחר מכן באותה שנת מס, לחפצים הביתיים הכלולים בהצהרתו; סכום הפיצויים יהא שווה למחיר שיש לשלם ביום קרות הנזק לרכישת חפץ ביתי חדש כדוגמת החפץ הניזוק, ובלבד שלא יובא בחשבון סכום העולה על השווי לעניין תשלום דמי הביטוח. (ב) לא ישולמו פיצויים בעד נזק לחפצים ביתיים לפי תקנה 2 אם ישולמו בעד אותו סוג של חפצים פיצויים לפי תקנה זו. 5. דין חפצים ביתיים בקיבוץ לעניין תקנות אלה, יראו חפצים ביתיים שבקיבוץ המצויים בחדרי המגורים של החברים וחפצים ביתיים המשמשים את כלל החברים - כחפצים ביתיים של זוגות נשואים שמספרם הוא כמחצית מספר חברי הקיבוץ. 5א. דין חפצים ביתיים שבבעלות עולה לענין תקנות אלה, יראו חפצים ביתיים שבבעלותו של עולה המצויים בהחסנה בישראל מחוץ לבית מגוריו או במשלוח בדרך לישראל כחפצים ביתיים המצויים בבית מגוריו; לעניין זה, "עולה" - כמשמעותו בסעיף 41ב לחוק, לרבות אדם בתקופה של שלושים יום לפני היותו לעולה. 6. תחולת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) על תשלום פיצויים בעד נזק לפי תקנות אלה, יחולו הוראות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשכ"ז-1967, בשינויים המחוייבים, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. 7. עדכון סכומים (א) הסכום שנקבע בתקנה 3(א) יתואם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה - "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד הבסיסי" - 127.0 נקודות לפי בסיס ממוצע 1993; "המדד החדש" - המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון. (ב) כל סכום שנקבע לסוג חפצים ביתיים בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות יתואם בכל יום עדכון לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה - "המדד" - המדד שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המפורט בתוספת השלישית בטור א' לצדו של סוג החפצים הביתיים; "המדד הבסיסי" - מספר הנקודות הנקוב בתוספת השלישית בטור ב' לצדו של סוג החפצים הביתיים; "המדד החדש" - המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון. (ג) סכום שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של שקל חדש אחד. (ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום שנקבע לסוג החפצים הביתיים כפי שהוא מעודכן עקב עליית המדד כאמור. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו-4 ביום י"ז בניסן תשל"ב (1 באפריל 1972). מס רכוש - נזקי מלחמהתקנותמיסים